Aktualne konkursy


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
8 marca w BOB, 15 marca 2019 w NCN
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
w trybie ciągłym do 31 grudnia 2019

SONATINA 3 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

SONATINA jest konkursem, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Kierownik projektu: osoba posiadająca stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r.

Czas trwania: 24 lub 36 miesięcy

Finansowanie:

Podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
 • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
 • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym:
  • środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą: 12 000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,
  • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony: od 1000 zł do 10 000 zł, zgodnie ze określonymi stawkami.

Do konkursu SONATINA 3 mogą być zgłaszane wnioski, które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

więcej


ETIUDA 7 – konkurs na stypendia doktorskie

Konkurs skierowany do: osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia 2019 r. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Czas trwania: okres przyznania stypendium od 6 do 12 miesięcy oraz obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy. Staż powinien odbyć się w wybranym ośrodku naukowym w kraju należącym do listy określonej przez NCN w trakcie pobierania stypendium lub do 12 miesięcy od daty zakończenia pobierania stypendium w ramach konkursu ETIUDA 7.

Uwaga: prowadzenie badań w ramach innego projektu badawczego nie wyklucza ubiegania się o Etiudę, w związku czym kierownicy projektów Preludium mogą ubiegać się o równolegle prowadzony projekt Etiuda.

więcej


Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Towarzystwo Maxa Plancka (MPG) zapraszają do udziału w drugim konkursie Dioscuri na dofinansowanie do czterech „Centrów Doskonałości” w Polsce. Do 20 marca 2019 roku wybitni naukowcy ze wszystkich dyscyplin naukowych mogą ubiegać się o założenie Centrum.

Finansowanie Centrum Dioscuri ma na celu wsparcie wybitnych naukowców, którzy chcą stworzyć innowacyjną i międzynarodową grupę badawczą w polskiej instytucji naukowej. Inicjatywa przewiduje wsparcie w wysokości 300 000 EUR rocznie na okres do pięciu lat. Instytucja przyjmująca zobowiązana jest do zapewnienie infrastruktury badawczej, wyposażenia technicznego i dodatkowych zasobów finansowych w wysokości 25 000 EUR rocznie, które zapewnią szefowi ośrodka długoterminową perspektywę.

Szczegółowe informacje na temat drugiego konkursu można znaleźć na stronie NCN

Termin składania wniosków w BMPB: 11.03.2019

Kontakt w BMPB: Bartosz Brach, bartosz.brach@adm.uw.edu.pl, 22 55 24 215

 

Program „DIALOG”
Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

 • Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
 • Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
 • Budżet: 20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.

Terminy: Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 31 grudnia 2019 r. Minister zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia naboru wniosków.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

 • „Doskonałość naukowa”
 • „Nauka dla innowacyjności”
 • „Humanistyka dla rozwoju”

– PDF – Komunikat MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG”

 • koszty pośrednie – 15 %
 • Wnioskodawca, który otrzyma finansowanie zobowiązany jest do zamieszczenia informacji
  o finansowaniu projektu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
  logotypu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programu na materiałach
  informacyjnych, promocyjnych oraz publikacjach związanych z projektem.
 • Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej
w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF
zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła
się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Pierwszą stronę wniosku, wygenerowaną przez system OSF, podpisaną przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy dostarczyć w postaci dokumentu
elektronicznego uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
albo podpisu zaufanego, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu
obsługującego ministra, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w systemie OSF. Wnioski,
wobec których nie spełniono powyższego obowiązku, nie będą podlegały ocenie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/dialog

 


 

Elektroniczna obsługa administracyjna umowy i projektu NCN

Szanowni Państwo,

Dział Wsparcia Informatycznego rekomenduje, by :

 • Zapotrzebowania na certyfikaty kwalifikowane składać niezwłocznie.
 • We współpracy z DWI organizować zbiorcze spotkania w celu podpisania umów subskrybenckich w Państwa jednostce, a w przypadku kolizji terminów, kierować do samodzielnego podpisania umowy w Biurze Obsługi Klienta dostawcy.

Prosimy także o informowanie DWI o przypadkach złej obsługi ze strony dostawcy, tak by DWI mogło wyegzekwować warunki realizacji umowy.

Kontakt: Monika Kucharska, certyfikaty@adm.uw.edu.pl, tel. wewn. 24 033.

Zapraszamy na nowe strony DWI: http://dwi.it.uw.edu.pl/certyfikaty/ – tu można zakupić Bezpieczny podpis elektroniczny

******************************

Jednocześnie informujemy, że w związku z pismem Dyrektora NCN (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_07_ulatwienia_ncn_pismo) koszty kwalifikowalne to koszty poniesione od dnia uprawomocnienia* się decyzji Dyrektora Centrum  i mogą obejmować również koszty zakupu podpisów kwalifikowanych;
* nie jest to równoznaczne z otrzymaniem decyzji; decyzja uprawomocnia się 14 dni od dnia otrzymania

*Więcej informacji na stronie https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-wnioskodawcow


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą NCN dot. konkursów w ramach projektów międzynarodowych:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

Realizacja grantu ERC daje instytucji rozliczne korzyści:

 • prestiż naukowy – granty ERC cieszą się wśród naukowców europejskich bardzo dobrą opinią i wiele instytucji badawczych zabiega o goszczenie liderów i ich zespołów w swoich progach;
 • wysoki poziom kształcenia doktorantów – projekty ERC dają zatrudnienie tysiącom doktorantów, oferując im możliwość pracy nad najciekawszymi zagadnieniami naukowymi;
 • umiędzynarodowienie kadry – w wielu projektach ERC ogłaszane są międzynarodowe konkursy dla przyszłych członków zespołu badawczego;
 • korzyści finansowe – granty ERC mają bardzo wysoki budżet
 • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
 • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
 • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=10227


NCN

 • EQUIP – (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) to inicjatywa, której misją jest wspieranie współpracy z Indiami w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Do celów EqUIP należą monitorowanie europejsko-indyjskich inicjatyw w tym obszarze nauk, a także inspirowanie nowych przedsięwzięć badawczych prowadzonych przez naukowców z Europy i Indii.
  http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-equip

 

 • HERA – (Humanities in the European Research Area) to sieć europejskich instytucji partnerskich wspierających badania naukowe z dziedziny humanistyki. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy. Dotychczas zostały ogłoszone dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły składające się z naukowców pochodzących z co najmniej 3 krajów należących do sieci HERA. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum w 2011 r., włączając się w organizację konkursu Cultural Encounters (Spotkania kulturowe).
  http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-hera1

 

 • JPI Cultural Heritage (The Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe) jest siecią wspierającą badania naukowe na temat dziedzictwa kulturowego. Jej misją jest finansowanie projektów badawczych, których cel stanowi uchronienie spuścizny pokoleń przed rozpadem, oraz inspirowanie prac pozwalających na wypracowanie narzędzi i metodologii służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Ponadto do zadań sieci należy również opracowanie strategicznych i naukowych priorytetów w obszarze dziedzictwa kulturowego, finansowanie wspólnych projektów badawczych oraz rozpowszechnianie wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców. W 2012 r. Narodowe Centrum Nauki włączyło się w organizację konkursu Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage).
  http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpi

 

 • NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.
  Dotychczas konsorcjum ogłosiło trzy konkursy na międzynarodowe projekty badawcze. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do sieci NORFACE w 2012 r., włączając się w organizację konkursu Welfare State Futures (Przyszłość państwa opiekuńczego).
  http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-norface

 

 • URBAN EUROPE – ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) jest inicjatywą sieci JPI Urban Europe, zrzeszającą 25 organizacji z 18 krajów europejskich, której celem jest finansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych odpowiadających na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.
  Sieć wspiera badania angażujące naukowców, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, gmin, władz miejskich, przedsiębiorstw użyteczności publicznej itd.
  NCN przystąpiło do ENSUF w 2015 r., włączając się w organizację konkursu ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, współfinansowanego ze środków Horyzontu 2020.
  http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-ensuf

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna


Granty UWJednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy.

 

 

Z dniem 1 grudnia 2018 ogłaszamy konkursy w ramach programu „STRATEGIA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA”

Zasady konkursów:

Zasady konkursów dot. współpracy międzynarodowej:
http://bmpb.uw.edu.pl/wspieranie-dzialalnosci-badawczej-oraz-umiedzynarodowienia-uniwersytetu-warszawskiego/

Więcej na stronie: WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO