Aktualne konkursy

DANE DO WNIOSKÓW: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

/uwedupl/SkrytkaESP


Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r. Formularze w systemie ZSUN/OSF będą dostępne w późniejszym terminie.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15.

 • Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie.

Ogłoszenie konkursu OPUS 15

2.1.1 Wynagrodzenia etatowe: kierownik projektu do 150 tys. zł rocznie

 • Osoba na stanowisku typu post-doc – w konkursie OPUS dopuszcza się zatrudnienie osób na stanowiskach typu post-doc pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. Zatrudnienie jednej osoby na tym stanowisku nie może być krótsze niż 6 miesięcy wysokość środków na zatrudnienie wynosi 120 tys. zł rocznie
 • Osoba na specjalistycznym stanowisku pomocniczym – wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 85 tys. zł rocznie

2.1.2. Wynagrodzenia dodatkowe
W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc
realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej:

 • a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie
  umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  – 3 tys. zł dla jednej osoby;
  – 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
  – 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika
  projektu;
 • b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  – 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
  – 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.

2.1.3. Stypendia naukowe:
– 9 tys. zł w konkursie OPUS

więcej


 • Konkurs PRELUDIUM 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.
  Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie.

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 15

W konkursie PRELUDIUM budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 1,5 tys. zł.
W konkursie PRELUDIUM nie dopuszcza się wypłacania stypendiów naukowych.

więcej

Narodowe Centrum Nauki kontynuuje wprowadzanie usprawnień w procesie ubiegania się o granty i ich realizacji. W grudniu 2017 r. w siedzibie NCN zorganizowano spotkanie pod roboczą nazwą „okrągły stół”. Przedstawiciele środowiska naukowego oraz NCN-u debatowali nad usprawnieniem współpracy między Centrum a naukowcami. Efektem tego spotkania jest wprowadzenie przez Centrum szeregu ułatwień.

Narodowe Centrum Nauki w najbliższym czasie będzie rozsyłać do jednostek realizujących granty NCN oficjalne pisma z informacją na temat zakresu i dokładnych terminów wprowadzania usprawnień.*

 1. Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
 2. Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
 3. Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
 4. Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
 5. Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
 6. W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
 7. Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku. Zmiana ta zostanie wprowadzona po raz pierwszy w konkursach ogłaszanych 15 marca 2018 r. (OPUS 15, PRELUDIUM 15).**
 8. Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy). Zmiana nie obowiązuje w przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej.*
 9. Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.
 10. W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.

Zmiany dotyczące realizacji grantów będą działać WSTECZ – będą mogły być zastosowane do już trwających projektów.

UWAGA:

Powyższe usprawnienia nie będą obowiązywały w przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach POLONEZ 1, 2 oraz 3.*

W przypadku projektów obejmujących pomoc publiczną (realizowanych przez przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowe, w których finansowanie z NCN stanowi przynajmniej dla jednego z partnerów pomoc publiczną), usprawnienia nr 2, 3, 4, 8 i 9 nie będą obowiązywały.*

*zaktualizowano w dniu 25 stycznia 2018 r.

**zaktualizowano w dniu 29 stycznia 2018 r.Granty UWJednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy. W związku z tym od 1 lutego 2017 r. został wprowadzony nowy model przyznawania wsparcia potencjału naukowego UW ze środków centralnych, podzielony na trzy typy:

 • MIKROGRANTY – wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów

Więcej na stronie: WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO