Aktualne konkursy

DANE DO WNIOSKÓW: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/

/uwedupl/SkrytkaESP


Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.


Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module „Fundamenty” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2018 r.

Termin składania wniosków – do 30 kwietnia 2018 r w MNiSW

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłasza konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki Konkurs pod nazwą „Odrodzona […] Zobacz więcej

Konkurs dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 2018

Termin składania wniosków upływa 4 maja 2018

Wkrótce będziemy rozdzielać tzw. dotację dla młodych naukowców, która jest przeznaczona na dofinansowanie w roku 2018 badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Prosimy zainteresowanych o składanie wniosków o dofinansowanie w/w badań naukowych w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego (oficyna Pałacu Tyszkiewiczów/Potockich, wejście E) do dnia 4 maja 2018 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla młodych naukowców”.

Dotacja ta będzie rozdzielana w trybie konkursowym. Zasady jej podziału podane są poniżej.

Zasady podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wnioski o dotację na finansowanie zadań badawczych (w tym rozpraw doktorskich), ujętych w planie zadaniowym Wydziału Orientalistycznego i związanych z:

 • rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • rozwojem specjalności naukowych na Wydziale Orientalistycznym

rozpatrywane są w trybie konkursowym na podstawie następujących zasad:

Warunki udziału w konkursie:

 • zatrudnienie na stanowisku asystenta/adiunkta lub aktualny wpis na listę studentów począwszy od II roku Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego
 • wiek do 35 roku życia
 • zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim na pierwszym miejscu pracy (nie dotyczy doktorantów)
 • złożenie projektu badawczego
 • wykazanie się publikacjami i udziałem w konferencjach z referatem
 • opinia kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego lub opinia promotora podpisana przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego
 • zaangażowanie w pracach Wydziału Orientalistycznego

Główne kryteria oceny projektów badawczych:

 • nowatorski charakter projektu badawczego
 • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu
 • publikacja jako efekt końcowy projektu

Rodzaj kosztów, które mogą być akceptowane:

 • weryfikacja tekstu w języku obcym
 • tłumaczenie na język obcy
 • wydanie publikacji (niezbędny jest kosztorys z wydawnictwa)
 • udział w konferencji z referatem
 • kwerenda biblioteczna
 • badania terenowe
 • zakup aparatury

W przypadku projektów wymagających wyjazdów wnioskodawcy winni dołączyć do wniosku o dotację kosztorys wyliczony według obowiązujących diet pobytowych i ryczałtów hotelowych. Liczba dni pobytu pokrywanych z dotacji nie może przekraczać 10 dni.

W konkursie mogą ponownie uczestniczyć osoby, które w poprzednich latach dostały dotację dla młodych naukowców pod warunkiem, że przedstawią konkretne wyniki swoich działań naukowych:

 • opublikowane artykuły
 • przyjęte do druku publikacje (potwierdzona akceptacja wydawcy)
 • wygłoszone referaty na konferencjach naukowych
 • rozdziały pracy doktorskiej (opinia promotora)
 • sprawozdanie z badań terenowych
 • inne ważne osiągnięcia naukowe

Wnioski tych osób będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

Wnioski wymagają akceptacji:

 • w przypadku asystentów/adiunktów – kierownika zakładu
 • w przypadku doktorantów – opiekuna naukowego i kierownika zakładu/katedry

Konkurs rozstrzygany jest przez Komisję Konkursową Wydziału Orientalistycznego. W jej skład wchodzą Kierownicy jednostek wewnętrznych i Dziekan Wydziału Orientalistycznego.

                                                 Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW

                                                           prof. dr hab. Piotr Taracha


FNP: konkurs Monografie

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 28 maja 2018 w FNP

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.  Cele Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu […] Zobacz więcej


NCN: Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r. Formularze w systemie ZSUN/OSF będą dostępne w późniejszym terminie.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15.

 • Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie.

Ogłoszenie konkursu OPUS 15

2.1.1 Wynagrodzenia etatowe: kierownik projektu do 150 tys. zł rocznie

 • Osoba na stanowisku typu post-doc – w konkursie OPUS dopuszcza się zatrudnienie osób na stanowiskach typu post-doc pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. Zatrudnienie jednej osoby na tym stanowisku nie może być krótsze niż 6 miesięcy wysokość środków na zatrudnienie wynosi 120 tys. zł rocznie
 • Osoba na specjalistycznym stanowisku pomocniczym – wysokość środków na zatrudnienie nie przekracza 85 tys. zł rocznie

2.1.2. Wynagrodzenia dodatkowe
W konkursie OPUS budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc
realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej:

 • a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie
  umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  – 3 tys. zł dla jednej osoby;
  – 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
  – 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika
  projektu;
 • b) w przypadku gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:
  – 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
  – 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób.

2.1.3. Stypendia naukowe:
– 9 tys. zł w konkursie OPUS

więcej


 • Konkurs PRELUDIUM 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.
  Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie.

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 15

W konkursie PRELUDIUM budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 1,5 tys. zł.
W konkursie PRELUDIUM nie dopuszcza się wypłacania stypendiów naukowych.

więcej


Elektroniczna obsługa administracyjna umowy i projektu NCN

Informacja NCN: W związku z rozstrzygnięciem konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 , SONATA BIS 7 uprzejmie informujemy, że obsługa administracyjna umowy i projektu przebiegać będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Czytaj więcej…

Narodowe Centrum Nauki kontynuuje wprowadzanie usprawnień w procesie ubiegania się o granty i ich realizacji. W grudniu 2017 r. w siedzibie NCN zorganizowano spotkanie pod roboczą nazwą „okrągły stół”. Przedstawiciele środowiska naukowego oraz NCN-u debatowali nad usprawnieniem współpracy między Centrum a naukowcami. Efektem tego spotkania jest wprowadzenie przez Centrum szeregu ułatwień.

Narodowe Centrum Nauki w najbliższym czasie będzie rozsyłać do jednostek realizujących granty NCN oficjalne pisma z informacją na temat zakresu i dokładnych terminów wprowadzania usprawnień.*

 1. Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
 2. Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
 3. Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
 4. Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
 5. Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
 6. W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
 7. Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku. Zmiana ta zostanie wprowadzona po raz pierwszy w konkursach ogłaszanych 15 marca 2018 r. (OPUS 15, PRELUDIUM 15).**
 8. Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy). Zmiana nie obowiązuje w przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej.*
 9. Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.
 10. W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.

Zmiany dotyczące realizacji grantów będą działać WSTECZ – będą mogły być zastosowane do już trwających projektów.

UWAGA:

Powyższe usprawnienia nie będą obowiązywały w przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach POLONEZ 1, 2 oraz 3.*

W przypadku projektów obejmujących pomoc publiczną (realizowanych przez przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowe, w których finansowanie z NCN stanowi przynajmniej dla jednego z partnerów pomoc publiczną), usprawnienia nr 2, 3, 4, 8 i 9 nie będą obowiązywały.*

*zaktualizowano w dniu 25 stycznia 2018 r.

**zaktualizowano w dniu 29 stycznia 2018 r.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą NCN dot. konkursów w ramach projektów międzynarodowych:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

EQUIP – (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) to inicjatywa, której misją jest wspieranie współpracy z Indiami w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Do celów EqUIP należą monitorowanie europejsko-indyjskich inicjatyw w tym obszarze nauk, a także inspirowanie nowych przedsięwzięć badawczych prowadzonych przez naukowców z Europy i Indii.
http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-equip

HERA – (Humanities in the European Research Area) to sieć europejskich instytucji partnerskich wspierających badania naukowe z dziedziny humanistyki. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego misją jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy. Dotychczas zostały ogłoszone dwa konkursy na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły składające się z naukowców pochodzących z co najmniej 3 krajów należących do sieci HERA. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum w 2011 r., włączając się w organizację konkursu Cultural Encounters (Spotkania kulturowe).
http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-hera1

JPI Cultural Heritage (The Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe) jest siecią wspierającą badania naukowe na temat dziedzictwa kulturowego. Jej misją jest finansowanie projektów badawczych, których cel stanowi uchronienie spuścizny pokoleń przed rozpadem, oraz inspirowanie prac pozwalających na wypracowanie narzędzi i metodologii służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Ponadto do zadań sieci należy również opracowanie strategicznych i naukowych priorytetów w obszarze dziedzictwa kulturowego, finansowanie wspólnych projektów badawczych oraz rozpowszechnianie wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców. W 2012 r. Narodowe Centrum Nauki włączyło się w organizację konkursu Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage).
http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpi

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest siecią typu ERA-NET wspierającą badania w obszarze nauk społecznych poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji.
Dotychczas konsorcjum ogłosiło trzy konkursy na międzynarodowe projekty badawcze. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do sieci NORFACE w 2012 r., włączając się w organizację konkursu Welfare State Futures (Przyszłość państwa opiekuńczego).
http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-norface

URBAN EUROPE – ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) jest inicjatywą sieci JPI Urban Europe, zrzeszającą 25 organizacji z 18 krajów europejskich, której celem jest finansowanie międzynarodowych, interdyscyplinarnych projektów badawczych odpowiadających na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.
Sieć wspiera badania angażujące naukowców, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, gmin, władz miejskich, przedsiębiorstw użyteczności publicznej itd.
NCN przystąpiło do ENSUF w 2015 r., włączając się w organizację konkursu ERA-NET Smart Urban Futures na międzynarodowe projekty badawcze, współfinansowanego ze środków Horyzontu 2020.
http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-ensuf

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna


Granty UWJednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy. W związku z tym od 1 lutego 2017 r. został wprowadzony nowy model przyznawania wsparcia potencjału naukowego UW ze środków centralnych, podzielony na trzy typy:

 • MIKROGRANTY – wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów

Więcej na stronie: WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO