DOKTORANT

Stara strona: http://orient-old.uw.edu.pl/pl/io/doktoranci/index.html


Doktoraty – autoreferaty i recenzje


Studia doktoranckie na Wydziale Orientalistycznym – Kierunek/specjalność studiów doktoranckich

 • Kierunek: językoznawstwo i literaturoznawstwo
 • specjalności: orientalistyka: afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka, japonistyka, koreanistyka, sinologia, turkologia, mongolistyka i tybetologia, kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia, hetytologia, egiptologiaŹródło: http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/rekrutacja/oplaty_za_niestacjonarne_studia_doktoranckie_oraz_dla_cudzoziemcow
_spoza_unii_europejskiej  
 • Żetony

Studentom Studiów Doktoranckich przysługuje 60 żetonów na tzw. przedmioty ogólnouniwersyteckie (wolnego dostępu).
Żetony na lektoraty oraz inne zajęcia ponadprogramowe są płatne wg. stawek ustalonych przez jednostki prowadzące interesujące Państwa zajęcia.
Doktoranci mają obowiązek zaliczenia na I i II roku ogólnouniwersyteckich zajęć z przedmiotów ogólnych w łącznym wymiarze 60 godz.: po 30 godz. na I i II roku bądź 60 godz. na I albo II roku. Oznacza to, że na te dwa wykłady z puli przedmiotów ogólnouczelnianych na cały czas trwania studiów doktoranckich przyznane będzie tylko 60 żetonów – czyli 30 żetonów na jeden wykład!
Szczegółowych informacji na ten temat udziela Biuro ds. doktoranckich UW,
tel.: 022 55 24 037.


 • Ubezpieczenie podczas studiów doktoranckich

Zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. j.t. nr 164 póz.1027) ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Uniwersytet Warszawski przysługuje wyłącznie doktorantom nieposiadającym ubezpieczenia z innego tytułu, tj. umowy o pracę, umowy zlecenie i prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązkiem ubezpieczonych doktorantów jest powiadomienie Uczelni o zawarciu umowy lub prowadzeniu działalności gospodarczej. Fakt ten powoduje utratę prawa do ubezpieczenia zdrowotnego jako uczestnika studiów doktoranckich.

Jednocześnie Biuro Spraw Pracowniczych zawiadamia, że w uzgodnieniu z Sekcją Prac Zleconych Kwestury, będzie wyrejestrowywało z ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich doktorantów, którzy podpisali umowę zlecenie na Uniwersytecie Warszawskim (bez względu na długość trwania zawartej umowy).

Powtórne zgłoszenie do ubezpieczenia będzie możliwe na podstawie ponownego wypełnienia przez doktoranta druku zgłoszeniowego ZUS ZZA, (ewentualnie ZCNA dla zgłoszenia członków rodziny) oraz oświadczenia/pouczenia.


 • Wykaz dokumentów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego
  • Kwestionariusz osobowy + 1 zdjęcie (pobierz => Kwestionariusz osobowy)
  • Życiorys doktoranta
  • Spis publikacji
  • Konspekt pracy doktorskiej
  • Opinia dotychczasowego opiekuna naukowego
  • Odpis dyplomu magisterskiego

http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania