Konkurs na ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  • ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie.
  • SONATINA 1 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
  • MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

NCN Informuje, że w celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wniosków począwszy od najbliższej edycji konkursów odchodzimy od wersji papierowych. Wnioski udostępnione w ramach konkursów, które zostaną ogłoszone 15 grudnia br. będą składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Aby ułatwić procedurę elektronicznego składania wniosku, nie będzie wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego. Potwierdzenie generowane po wypełnieniu wniosku będzie można podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać tradycyjnie, zeskanować i załączyć do wniosku. Podobnie należy postępować w przypadku oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy publicznej. Podmioty, które będą starać się o przyznanie pomocy publicznej, już na etapie składania wniosku zobligowane są do wypełnienia i złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej. Wniosek ten musi być podpisany przez Wnioskodawcę za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Zwracamy uwagę, że dokumenty, o których mowa będzie można wygenerować, podpisać i załączyć dopiero po zakończeniu edycji wniosku, ale przed jego wysłaniem do NCN-u.

Proces składania wniosków kończy się w momencie wysłania wniosku do NCN-u w systemie OSF za pomocą opcji „Wyślij do NCN”. Wniosek wysłany do NCN-u musi być kompletny, a więc zawierać wszystkie załączniki określone w warunkach konkursu. Kompletne wykonanie procedury udostępnienia elektronicznej wersji wniosku zostanie potwierdzone zmianą wartości statusu na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, że adres e-mail lub adres konta e-PUAP, który zostanie podany we wniosku, będzie stanowił jedyną drogę kontaktu z wnioskodawcą. Na ten adres będą wysyłane informacje z prośbą o uzupełnienie dokumentów oraz decyzje.

Umowa, tak jak dotychczas, będzie dostępna w systemie OSF po otrzymaniu decyzji. Będzie ona procedowana elektronicznie, co oznacza, że musi zostać podpisana za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie


UWAGA: Sekcja Obsługi Badań wysyła kompletne wnioski do NCN do dnia 14 marca.
W PRZYPADKU WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W OSTATNIM TYGODNIU KONKURSU  Wnioskodawcy są proszeni o kontakt z Sekcją Obsługi Badań i samodzielne wysłanie wniosku do NCN, jeśli taka wysyłka miałaby zostać dokonana 15 marca.
Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl . Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

osf_logo

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

*****

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

isi-web-of-scienceWejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

scopus2) Scopus – to naukowa baza danychh, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych

Publish or Perish3) Publish or Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?
v=WWFLMwoYOzAA

*****

KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI (wyciąg)

  1. Koszty bezpośrednie

Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane następujące wydatki: […]

11)  koszty organizacji konferencji, warsztatów,  seminariów,  spotkań  (z  wyjątkiem  kosztów osobowych wskazanych w pkt. 2.3.3 i 2.3.4),

12)  koszty  subskrypcji,  prenumerat  (z  wyjątkiem  kosztów  danych  i  dostępu  do  danych wskazanych w pkt. 2.3.6),

13)  składki członkowskie od osób fizycznych w organizacjach, stowarzyszeniach itp.