Prace dyplomowe

PROCEDURA SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM UW

UWAGA! Zgodnie z zapisem & 36 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

 1. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 35 ust. 1, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2, zostaje skreślony z listy studentów.
 2. Studenta, który złożył pracę dyplomową po terminie określonym w ust. 1 ale przed upływem dwóch lat od uzyskania absolutorium, obowiązuje wznowienie studiów w celu zdania egzaminu dyplomowego zgodnie z § 8 ust. 9.
 3. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2, egzamin dyplomowy może być złożony jedynie po uprzednim wznowieniu studiów w trybie określonym w § 8 ust. 10.
 4. Student, który złożył pracę dyplomową po upływie dwóch lat lub więcej od uzyskania absolutorium, ma obowiązek uzupełnienia różnic programowych, jeśli w roku akademickim, w którym składa egzamin dyplomowy, obowiązuje inny program nauczania lub plan studiów niż w momencie skreślenia go z listy studentów. Przepis § 8 ust. 13 stosuje się odpowiednio.

W związku z opublikowaniem 15 lutego 2007 roku Uszczegółowienia procedury prowadzenia Elektronicznej Księgi Dyplomów następuje zmiana procedury składania prac dyplomowych na Wydziale Orientalistycznym.

 1. Przy składaniu wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej prowadzący pracę podaje temat pracy w języku polskim i angielskim oraz kod dziedziny pracy.
 2. Student składa w dziekanacie:
  • egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do akt, drukowany dwustronnie, podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*
  • dowód opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 PLN z dyplom w języku polskim lub 100 PLN za dyplom w języku polskim i angielskim na indywidualne konto studenta wskazane w USOSwebie (zakładka Dla studentów – Moje studia -Płatności FK – konto bankowe uczelni dla Wydziału Orientalistycznego)
  • Student prowadza do Archiwum Prac Dyplomowych http://apd.uw.edu.pl wersję elektroniczną pracy w formacie PDF** oraz streszczenie i słowa kluczowe
  • Kierujący pracą zatwierdza wprowadzoną do APD pracę
  • Kierujący pracą i recenzent mogą wprowadzić tekst recenzji i wydrukować je z APD. Do momentu ogłoszenia obowiązku umieszczania recenzji w APD dziekanat będzie przygotowywał zainteresowanym dotychczasowe formularze recenzji.

* Praca dyplomowa musi zawierać stronę tytułową, stronę z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz stronę ze streszczeniem, słowami kluczowymi, kodem dziedziny pracy i tytułem w języku angielskim. Strony te muszą być zgodne z załączonym wzorem.

**nazwa pliku musi być zgodna z podanym wzorem:
<typ dyplomu>-<PESEL>.pdf   np. 3600-LIC-OR-IR-83050704674.pdf

Nazwa pliku musi być zapisana dużymi literami, rozszerzenie małymi.

Typy dyplomów na Wydziale Orientalistycznym

Afrykanistyka 3600-LIC-OR-AF
3600-MGR-OR-AF
Arabistyka 3600-LIC-OR-AR
3600-MGR-OR-AR
Asyriologia 3600-LIC-OR-KWS-AR
3600-MGR-OR-KWS-AR
Egiptologia 3600-MGR-OR-KWS-EG
Hebraistyka 3600-LIC-OR-HE
3600-MGR-OR-HE
Hetytologia 3600-LIC-OR-KWS-HE
3600-MGR-OR-KWS-HE
Indologia 3600-LIC-OR-IN
3600-MGR-OR-IN
Iranistyka 3600-LIC-OR-IR
3600-MGR-OR-IR
Japonistyka 3600-LIC-OR-JA
3600-MGR-OR-JA
Koreanistyka 3600-LIC-OR-KO
3600-MGR-OR-KO
Mongolistyka 3600-LIC-OR-MT
3600-MGR-OR-MT
Sinologia 3600-LIC-OR-SI
3600-MGR-OR-SI
Stosunki międzykulturowe 3600-LIC-KU-SM
3600-MGR-KU-SM
Turkologia 3600-LIC-OR-TU
3600-MGR-OR-TU

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.