Pracownia Studiów nad Buddyzmem – Badania

Badania

Buddologia (filologia buddyjska, studia nad buddyzmem, philologie bouddhique, études bouddhiques, Buddhology, Buddhist studies, Buddhologie, Buddhismuskunde) – dyscyplina orientalistyczna, której przedmiotem badania jest buddyzm w jego rozmaitych formach, a podstawową metodą badania jest filologia (w szerokim rozumieniu jako nauka o języku(ach), jego zabytkach i literaturze). Buddologia (filologia buddyjska) w najszerszym zakresie łączy w sobie przy tym takie specjalności jak: indologia (filologia palijska, filologia sanskrycka), sinologia, japonistyka, koreanistyka, tybetologia, mongolistyka, iranistyka i inne.

Zobacz:

 • M. Mejor, „Uwagi o historii i perspektywach rozwoju studiów nad buddyzmem”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCLXXI. Buddyzm (pod red. Jana Drabiny), Studia Religiologica z. 37, 2004: 9-32. [Tamże obszerna bibliografia przedmiotu]
 • M. Mejor, „Studia sanskrytologiczne i buddologia”, w: 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Praca zbiorowa pod red. nauk. Macieja Popko. Wydawnictwa UW, Warszawa 2007: 111-121.
 • M. Mejor, „O indologii słów kilka” w: Indie w Warszawie. Tom upamiętniający 50-lecie powojennej historii indologii na Uniwersytecie Warszawskim (2003/2004), pod red. Danuty Stasik i Anny Trynkowskiej. Warszawa 2006: 46-62.
 • M. Mejor, „Sanskrit Studies in Poland”, w: Teaching on India in Central and Eastern Europe. Contributions to the 1st Central and Eastern European Indological Conference on Regional Cooperation, Warsaw, 15-17 September 2005. Ed. by Danuta Stasik and Anna Trynkowska. Warszawa 2007: 36-43.
 • M. Mejor, „A Note on Buddhist Studies in Poland”, Proceedings of the International Seminar on Buddhist Studies (Liw, 25 June 1994), Ed. by Agata Bareja-Starzynska and Marek Mejor. Studia Indologiczne 4, 1997: 125-133.

Temat badawczy w ramach Wydziału Orientalistycznego „Badania nad kulturami, piśmiennictwem i językami w kręgu oddziaływania buddyzmu w Azji” obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Indie starożytne i początki buddyzmu
 • Budda i jego historyczność
 • Buddyzm jako religia i jako cywilizacja
 • Główne nurty i pojęcia doktryny buddyjskiej Języki buddyzmu (sanskryt buddyjski, pali, chiński, tybetański i in.)
 • Źródła buddyjskie: archeologiczne (wraz z numizmatyką i epigrafią), artystyczne i filologiczne
 • Manuskrypty i druki buddyjskie
 • Kanon buddyjski
 • Literatura buddyjska
 • Szkoły myśli buddyjskiej
 • Dzieje buddyzmu w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej
 • Dzieje buddyzmu w Azji Środkowej
 • Dzieje buddyzmu w Azji Wschodniej
 • Jedwabny Szlak i „cywilizacja buddyjska”
 • Sztuka buddyjska
 • Społeczne aspekty religii buddyjskiej
 • Buddologia (filologia buddyjska) jako dyscyplina orientalistyczna: historia zadań
 • Recepcja buddyzmu na Zachodzie (literatura, filozofia, sztuka)

Plan działalności naukowo-badawczej na najbliższy okres:

 • opracowanie i przygotowanie do wydania słownika pojęć buddyjskich (z odpowiednikami w różnych językach) oraz wielojęzycznych słowników do pojedynczych tekstów (np. do „Sutry serca”);
 • wydawanie serii monografii „Studia Buddhica”;
 • przekłady z języków oryginału (sanskryt, palijski, chiński, tybetański) na język polski wybranych tekstów buddyjskich (np. Sutra lotosowa, Sutra diamentowa, Sutra serca i in.);
 • możliwość włączenia tych przekładów do serii Biblioteka Dzieł Wschodu publikowanej przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego;
 • prace indywidualne członków ośrodka nad publikacjami o tematyce buddyjskiej, np.:
  •  A. Zalewska, „Sutra serca” w tradycji buddyzmu japońskiego;
  •  M. Szpindler, Buddyjska literatura Mongolii;
  •  M. Mejor, Słowo Buddy – zarys literatury buddyjskiej;
  •  M. Mejor, Wstęp do buddologii;
  •  M. Mejor, przekład z niem. podręcznika „Krótki zarys historii Tybetu” (Dialog 2009);
  •  M. Mejor, opracowanie naukowe ilustrowanego leksykonu buddyzmu, Wydawnictwo Arkady (2009);
 • gromadzenie oryginalnych tekstów buddyjskich oraz literatury przedmiotu; elektroniczna baza danych;
 • oganizacja seminariów o tematyce buddologicznej (z udziałem gości krajowych i zagranicznych).

Źródło: Religia. Encyklopedia PWN. Wersja elektroniczna