Projekty badawcze

Mikrogranty Wydziału Orientalistycznego dla pracowników, doktorantów i studentów</p

Wydział Orientalistyczny ogłasza konkurs na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych służących rozwojowi osób zatrudnionych na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym, doktorantów Szkół Doktorskich UW oraz studentów studiów II stopnia na Wydziale Orientalistycznym. Wnioski przyjmowane są w następujących terminach:

http://orient.uw.edu.pl/mikrogranty-wydzialu-orientalistycznego-dla-pracownikow-doktorantow-i-studentow/


OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców

 • 2 razy do roku, deadline 15 czerwca i 15 grudnia

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora

 • 1 raz do roku, deadline 15 czerwca

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


PRELUDIUM BIS – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich

 • 1 raz do roku, deadline 15 grudnia

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

1 raz do roku, deadline 15 marca

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora

 • 1 raz do roku, deadline 15 grudnia

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem – otwarty

 1 raz do roku, deadline 15 września

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe – otwarty

1 raz do roku, deadline 15 września

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


MINIATURA – konkurs na działanie naukowe – otwarty do 30 września 2021

Ogłoszone konkursy

 • MINIATURA 5, ogłoszony 4 maja 2021 r., ogłoszenie, nabór ciągły do 30.09.2021 r. lub do momentu spłynięcia wniosków o wartości powyżej dwukrotności zaplanowanego budżetu

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych – otwarty


DAINA – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze – otwarty

 • https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC


SHENG – konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze


MOZART– konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze


ALPHORN – konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze


CEUS-UNISONO – konkurs na w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS


Konkursy międzynarodowe


Konkursy w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich • Stypendia dla wybitnych młodych naukowców – Młody naukowiec (do 35. roku życia)– Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow


 • Diamentowy Grant – Dla młodych naukowców bez stopnia naukowego. Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu zyskują także możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej i ubiegania się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/diamentowy-grant


 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
  1) finansowanie długoterminowych projektów badawczych o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym z zakresu humanistyki, o zasadniczym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego;
  2) włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego;3) włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego;4) inicjowanie i finansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.
  Formularze do programu znajdą Państwo w sekcji Umowy, aneksy i inne

https://www.gov.pl/web/nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki


 • MOBILNOŚĆ PLUS – Młody naukowiec (do 35. roku życia)– Program umożliwia udział w badaniach naukowych w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym pod opieką wybitnych badaczy o międzynarodowym autorytecie. Młodzi naukowcy, w tym uczestnicy studiów doktoranckich, mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt  za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania  a miejscowością, w której znajduje się ośrodek badawczy. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej, w której kandydat jest zatrudniony lub kształci się na studiach doktoranckich.

https://www.gov.pl/web/nauka/mobilnosc-plus


 • INWESTYCJE – Dla jednostek naukowych. Inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych:
  • w grupie nauk humanistycznych i społecznych – o wartości jednostkowej powyżej 150 000 zł.

Inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
https://www.gov.pl/web/nauka/inwestycje