Projekty badawcze

OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców

Ogłoszone konkursy

 • OPUS 19, ogłoszony 16 marca 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2020 r. 

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora

Ogłoszone konkursy

 • PRELUDIUM 19, ogłoszony 16 marca 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.06.2020 r.

PRELUDIUM BIS – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich

Ogłoszone konkursy

 • PRELUDIUM BIS 1, ogłoszony 16 września 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2019 r.

SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

Ogłoszone konkursy

 • SONATINA 4, ogłoszony 16 grudnia 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do: 16.03.2020 r.

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora

Ogłoszone konkursy

 • SONATA 15, ogłoszony 16 września 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.12.2019 r.

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem – otwarty

 • SONATA BIS 10, ogłoszony 15 czerwca 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15 września 2020 r. – otwarty

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe – otwarty

Ogłoszone konkursy

 • MAESTRO 12, ogłoszony 15 czerwca 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 15.09.2020 r. – otwarty

MINIATURA – konkurs na działanie naukowe – otwarty do 30 września 2020

Ogłoszone konkursy

 • MINIATURA 4, ogłoszony 1 czerwca 2020 r,. ogłoszenie, nabór ciągły do 30.09.2020 r. lub do momentu spłynięcia wniosków o wartości powyżej dwukrotności zaplanowanego budżetu – otwarty

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie 

Ogłoszone konkursy

 • ETIUDA 8, ogłoszony 16 grudnia 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 16.03.2020 r.

TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych – otwarty

Ogłoszone konkursy

 • TANGO 4, ogłoszony 30 września 2019 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłoszenie, przyjmowanie wniosków w trybie ciągłym od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy.

DAINA – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze – otwarty


UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

 • podstrona konkursu UWERTURA
 • UWERTURA 4, ogłoszony 17 czerwca 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2019 r.

SHENG – konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze

 • SHENG 1, ogłoszony 15 czerwca 2018 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: do 17.09.2018 r.

MOZART– konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze

 • MOZART, ogłoszony 15 marca 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków: 21.02.2020 r.

ALPHORN – konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

 • ALPHORN, ogłoszony 1 lipca 2019 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do 8 października br.

CEUS-UNISONO – konkurs na w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS

 • CEUS-UNISONO, ogłoszony 24 lutego 2020 r., ogłoszenie, przyjmowanie wniosków do 31 grudnia 2020 r.

Konkursy międzynarodowe


Konkursy w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich • Stypendia dla wybitnych młodych naukowców – Młody naukowiec (do 35. roku życia)– Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

  Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

  https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-naukowe


 • Diamentowy Grant – Dla młodych naukowców bez stopnia naukowegoProgram przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu zyskują także możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej i ubiegania się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

  https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant


 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
  1) finansowanie długoterminowych projektów badawczych o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym z zakresu humanistyki, o zasadniczym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego;
  2) włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego;

  3) włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego;

  4) inicjowanie i finansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

  Formularze do programu znajdą Państwo w sekcji Umowy, aneksy i inne

  https://www.gov.pl/web/nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki


 • MOBILNOŚĆ PLUS – Młody naukowiec (do 35. roku życia)– Program umożliwia udział w badaniach naukowych w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym pod opieką wybitnych badaczy o międzynarodowym autorytecie. Młodzi naukowcy, w tym uczestnicy studiów doktoranckich, mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt  za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania  a miejscowością, w której znajduje się ośrodek badawczy. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej, w której kandydat jest zatrudniony lub kształci się na studiach doktoranckich.

  https://www.gov.pl/web/nauka/mobilnosc-plus


 • INWESTYCJE – Dla jednostek naukowychInwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych:
  • w grupie nauk humanistycznych i społecznych – o wartości jednostkowej powyżej 150 000 zł.

Inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
https://www.gov.pl/web/nauka/inwestycje


 • Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.https://www.gov.pl/web/nauka/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke