Studia podyplomowe

Nazwa studiów Studia Podyplomowe:

Kontekst kulturowy biznesu Japonii i Korei

Kierownik

Koordynator

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka

dr hab. Ewa Rynarzewska

Adres studiów Katedra Japonistyki, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Tel.:   22 55 20 464  poniedziałki, piątki 11.00-13.00

Kontakt mailowy i.nawrocka@uw.edu.pl   lub  e.rynarzewska@uw.edu.pl
Czas trwania Studia roczne – dwa semestry
Tryb studiów Studia zaoczne: 12 zjazdów w soboty i niedziele
Koszt studiów 3600  zł  płatne jednorazowo  (1850 zł  w dwóch ratach; 950 zł  w czterech ratach)
Program studiów Program studiów (180h, 60 pkt. ECTS) obejmuje następujące bloki tematyczne: przedmioty podstawowe (Japonia i Korea jako kraje turystyczne, Stosunki polsko-japońskie i stosunki polsko-koreańskie, Powojenna Japonia, Powojenna Korea, Podstawy języka japońskiego i języka koreańskiego), przedmioty społeczno-kulturowe (Obyczajowość życia codziennego Japonii i Korei, Wartości społeczne i estetyczne Japonii i Korei, Kanon tekstów literackich Japonii i Korei), przedmioty biznesowe (Kultura korporacyjna Japonii i Korei, Zasady etykiety i komunikacja interpersonalna w Japonii i Korei, Firma japońska i koreańska w perspektywie praktycznej). Zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń.  

Wśród wykładowców są m.in.: prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska, prof. UW, dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi, dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, dr Agnieszka Żuławska-Umeda, dr Katarzyna Starecka, dr Ewa Rynarzewska, dr Anna Paradowska, dr Christoph Janasiak, dr Justyna Najbar-Miller, mgr Tsuneo Okazaki, mgr Yōko Fujii-Karpoluk, mgr Jeong-in Choi.

Sposób zaliczania

przedmiotów

Zaliczenie wszystkich  przedmiotów na ocenę;

Zaliczenie egzaminu końcowego w formie ustnej prezentacji na ocenę.

Cel studiów Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat kultury i społeczeństwa japońskiego i koreańskiego ze szczególnym uwzględnieniem społecznych realiów i otoczenia biznesowego Japonii i  Korei.
Sylwetka absolwenta Studia mają zapewnić absolwentom instrumenty uzyskiwania informacji i umiejętności interpretacji podstawowych współczesnych zjawisk o charakterze kulturowym, społecznym i gospodarczym w Japonii i Korei, prowadzenia rozmów i negocjacji biznesowych z firmami japońskimi i koreańskimi. Dzięki zdobytej wiedzy absolwent będzie przygotowany do pracy w biznesie, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych nastawionych na współpracę w środowisku multikulturowym. Studia powinny ukształtować przekonania o równoprawności kultur oraz postawy otwartości, akceptacji i szacunku wobec odmienności cywilizacyjnych, co jest bezpośrednio związane z główną koncepcją dydaktyczną Wydziału Orientalistycznego.
 Rekrutacja
Wymagane dokumenty Rekrutacja odbywa się w systemie internetowym

Dokumenty proszę składać po otrzymaniu listownej informacji o przyjęciu na studia; wymagane jest zebranie się grupy w liczbie minimum 20 osób

a) podanie o przyjęcie na studia;

b) życiorys;

c) dwa zdjęcia;

d) odpis dyplomu;

e) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;

f) adres i adres mailowy do korespondencji

9) wniesienie opłaty rekrutacyjnej 40 zł w momencie składania dokumentów

Termin składania

dokumentów

do 10 października 2017

Rekrutacja Krakowskie Przedmieście 26/28  00-927 Warszawa

Tel:  22 5520 464

Termin rozpoczęcia studiów Pierwszy zjazd 28-29 października 2017
Limit miejsc 40 osób / minimum 20 osób
Sylwetka kandydata Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, interesujących się zawodowo i hobbistycznie kulturami regionu Azji Wschodniej – Japonii i Korei. W szczególności skierowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu pragną zapoznać się z najważniejszymi zjawiskami i zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania społeczeństw Japonii i Korei, metod i zasad komunikacji międzykulturowej.
Opis rekrutacji Dokumenty należy składać osobiście w lub drogą pocztową na adres: Studia Podyplomowe, Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Wydział Orientalistyczny UW, ul Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Ostatecznym warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłaty czesnego w terminie do 10 października 2017. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

  Dodatkowe informacje

http://japonistyka.orient.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/

mail:   i.nawrocka@uw.edu.pl  ;   e.rynarzewska@uw.edu.pl

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Blok przedmiotów podstawowych

Japonia i Korea jako kraje turystyczne – wykład: 16 h (8h Japonia, 8h Korea)/ celem zajęć jest pokazanie uczestnikom zróżnicowania geograficznego oraz regionalnego Japonii i Korei.

Stosunki polsko-japońskie – wykład: 10h/ celem wykładu jest omówienie historii politycznej Japonii na tle zmian zachodzących w kulturze i społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji politycznych i gospodarczych między Polską a Japonią.

Stosunki polsko-koreańskie – wykład: 8h/ celem wykładu jest omówienie historii politycznej Korei na tle zmian zachodzących w kulturze i społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji politycznych i gospodarczych między Polską a Koreą.

Powojenna Japonia – ćwiczenia: 6h/ celem zajęć jest przedstawienie sytuacji polityczno-gospodarczej we współczesnej Japonii.

Powojenna Korea – ćwiczenia: 6h/ celem zajęć jest pokazanie sytuacji polityczno-gospodarczej współczesnej Korei.

Język japoński – ćwiczenia: 10h I semestr i 10h II semestr/ zajęcia wprowadzające do języka japońskiego, jego struktury gramatycznej i podsystemów językowych.

Język koreański – ćwiczenia: 10h I semestr i 10h II semestr/ zajęcia wprowadzające do języka koreańskiego, jego struktury gramatycznej oraz etykiety językowej.


Blok przedmiotów społeczno-kulturowych

Obyczajowość życia codziennego Japonii i Korei – wykład: 24h (12h Japonia, 12h Korea)/ celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze współczesną japońską i koreańską kulturą i społeczeństwem.

Wartości społeczne i estetyczne Japonii i Korei – wykład: 18h (5h Japonia, 4h Korea)/ celem zajęć jest omówienie  najważniejszych wartości estetycznych i społecznych zakorzenionych w społeczeństwach japońskim i koreańskim.

Kanon tekstów literackich Japonii i Korei – ćwiczenia: 8h (4h Japonia, 4h Korea)/zajęcia stanowią wprowadzenie do literackiego dorobku dawnej i współczesnej kultury japońskiej i koreańskiej.


Blok przedmiotów biznesowych

Kultura korporacyjna Japonii i Korei – wykład: 16 h (8h Japonia, 8h Korea)/ zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z funkcjonowaniem firmy japońskiej i koreańskiej: jej strukturą organizacyjną, relacjami interpersonalnymi, technikami negocjacyjnymi. Omawiają również problemy, z jakimi zmagają się cudzoziemcy pracujący lub  współpracujący z firmami japońskimi i koreańskimi.

Zasady etykiety i komunikacja interpersonalna w Japonii i Korei – ćwiczenia: 10h (6h Japonia, 4h Korea)/ celem zajęć jest omówienie różnych form komunikacji kulturowej i interpersonalnej w społeczeństwach japońskim i koreańskim. Przedstawione zostaną zarówno werbalne zasady komunikacyjne (etykieta językowa, język grzecznościowy, zasady wyrażania emocji), jak również niewerbalne formy komunikacyjne (wokalika, haptyka, kinezyka i proksemika).

Firma japońska i koreańska w perspektywie praktycznej – warsztaty: 16h (Japonia 8h, Korea 8h)/ zajęcia praktyczne prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, którzy pracowali lub współpracowali z japońskimi i koreańskimi firmami.

 

Prezentacja dyplomowa – warsztaty: 2h/ zajęcia poświęcone technice przygotowania ustnej prezentacji dyplomowej (trwającej 15 minut) na wybrany przez uczestników studiów temat z dziedziny kultury, zagadnień społecznych lub gospodarczych Korei i Japonii.


Planowane zjazdy w 2017/2018 roku

październik  2017

listopad 2017

grudzień 2017

styczeń 2018

luty 2018

marzec 2018

kwiecień 2018

maj 2018

czerwiec 2018

28-29

18-19 oraz 25-26

16-17

13-14 oraz 27-28

24-25

17-18

14-15

19-20 oraz 26-27

23-24

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.