Stypendia i programy badawcze dla doktorantów

Stypendia dla doktorantów rozpoczynających studia przed rokiem 2019/2020

Stypendia doktoranckie

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Stypendia Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dla najlepszych doktorantów

Stypendia socjalne

W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących stypendiów na Uniwersytecie Warszawskim należy się kontaktować z zespołem ds. stypendiów (e-mail: stypendia.usos@uw.edu.pl)

Strona zespołu ds. stypendiów dla doktorantów przy Prorektorze ds. Studentów i Jakości Kształcenia: https://sites.google.com/uw.edu.pl/sdd/

Źródło: http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/stypendia/


Granty naukowe dla doktorantów

Programy Narodowego Centrum Nauki:

  • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
   Instrukcje przygotowania wniosków


  • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
   Instrukcje przygotowania wniosków


  • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • Start – program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 • programy polskich i zagranicznych fundacji oraz instytutów badawczych – przydatne linki.

 Wyjazdy na uczelnie krajowe

 • MOST

Uczestnicząc w programie MOST, doktoranci po ukończeniu I roku studiów (niezależnie od trybu studiów) mogą wyjechać na jeden lub dwa semestry na polską uczelnię. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W programie MOST uczestniczy 29 uczelni.

Zobacz więcej


 • Erasmus+

Z początkiem 2014 r. działa program Erasmus+, który łączy wszystkie inicjatywy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, obejmujące Unię Europejską i państwa trzecie. Erasmus+ zastąpił programy: Uczenie się przez całe życie (program LLP), Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink.

Z programem Erasmus+ można wyjechać na okres od 3 do 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego.

W czasie kwalifikacji brane są pod uwagę:

 • średnia ocen,
 • znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+),
 • komisja rekrutacyjna ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów, które ogłasza przed rozpoczęciem kwalifikacji na stypendium.

Doktoranci podczas pobytu w uczelni zagranicznej mogą uczestniczyć w projekcie badawczym. Muszą również uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów na stypendium Erasmus+ i skierowania na studia częściowe (pdf)

Zobacz więcej


Umowy bilateralne

Uniwersytet ma podpisane umowy o współpracy bilateralnej z uczelniami zagranicą. Doktorantów przyjmują uniwersytety w Austrii, Belgii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Kwalifikacja na wyjazdy odbywa się w drodze konkursu. Zasady rekrutacji w zależności od uczelni i kraju mogą się różnić.

Zobacz więcej


Stypendia rządowe

Doktorantów chcących otrzymać stypendia zagraniczne uczelnia zgłasza pisemnie do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM w danym roku akademickim upływa jesienią.

Zobacz więcej