Stypendia i programy badawcze dla doktorantów

Stypendium doktoranckie

 • otrzymywane za realizację programu zgodnie z harmonogramem i zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych w czasie praktyk zawodowych albo badań naukowych;
 • przyznawane przez rektora na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję doktorancką jednostki prowadzącej studia;
 • dofinansowanie nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Od 1 stycznia 2015 r. wynagrodzenie zasadnicze asystenta wynosi 2450 zł, a więc stypendium doktoranckie nie może być niższe niż 1470 zł.
 • 30% najlepszych, wyróżniających się w pracy naukowej i dydaktycznej, doktorantów stacjonarnych na poszczególnych latach studiów ma szanse dostać dofinansowanie zwiększone z dotacji projakościowej.

Zobacz więcej


Stypendium dla najlepszych doktorantów (wypłacane z Funduszu Pomocy Materialnej)

 • może się o nie ubiegać osoba studiująca na pierwszym roku studiów doktoranckich, jeśli osiągnęła bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, a także doktoranci kolejnych lat, którzy uzyskali bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów, wykazali się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej oraz wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej;
 • jest przyznawane na wniosek doktoranta złożony najpóźniej do dnia 15 listopada.

Zobacz więcej


Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, dla doktorantów, którzy:

 • ukończyli pierwszy rok studiów III stopnia i wykazali się postępami w pracy naukowej,
 • uzyskali wyniki egzaminów objętych programem studiów w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące ich wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
 • uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe od dnia rozpoczęcia studiów do 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.

Subsydium wypłacane jest jednorazowo i nie może przekroczyć 25000 zł.

Zobacz więcej


Granty naukowe dla doktorantów

Programy Narodowego Centrum Nauki:

  • PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
   Instrukcje przygotowania wniosków


  • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
   Instrukcje przygotowania wniosków


  • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

  Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Start – program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 • programy polskich i zagranicznych fundacji oraz instytutów badawczych – przydatne linki.

 Wyjazdy na uczelnie krajowe

 • MOST

Uczestnicząc w programie MOST, doktoranci po ukończeniu I roku studiów (niezależnie od trybu studiów) mogą wyjechać na jeden lub dwa semestry na polską uczelnię. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W programie MOST uczestniczy 29 uczelni.

Zobacz więcej


 • Erasmus+

Z początkiem 2014 r. działa program Erasmus+, który łączy wszystkie inicjatywy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, obejmujące Unię Europejską i państwa trzecie. Erasmus+ zastąpił programy: Uczenie się przez całe życie (program LLP), Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink.

Z programem Erasmus+ można wyjechać na okres od 3 do 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego.

W czasie kwalifikacji brane są pod uwagę:

 • średnia ocen,
 • znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+),
 • komisja rekrutacyjna ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów, które ogłasza przed rozpoczęciem kwalifikacji na stypendium.

Doktoranci podczas pobytu w uczelni zagranicznej mogą uczestniczyć w projekcie badawczym. Muszą również uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów na stypendium Erasmus+ i skierowania na studia częściowe (pdf)

Zobacz więcej


Umowy bilateralne

Uniwersytet ma podpisane umowy o współpracy bilateralnej z uczelniami zagranicą. Doktorantów przyjmują uniwersytety w Austrii, Belgii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Kwalifikacja na wyjazdy odbywa się w drodze konkursu. Zasady rekrutacji w zależności od uczelni i kraju mogą się różnić.

Zobacz więcej


Stypendia rządowe

Doktorantów chcących otrzymać stypendia zagraniczne uczelnia zgłasza pisemnie do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM w danym roku akademickim upływa jesienią.

Zobacz więcej