Uchwała z 23-06-2015 w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała

Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie szczegółowych zasad studiowania

na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego

 

Na podstawie § 4 ust. 3 pkt 1–10, § 8 ust. 6, § 25 ust. 4, § 28 ust. 1, § 35 ust. 5, § 39 ust. 4 oraz § 40 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do uchwały nr 351 Senatu UW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2015 r., poz. 71) Rada Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej „Wydziałem”.

2. W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, zwane dalej „Regulaminem Studiów na UW”.

 

§ 2.

1. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów.

2. Na I roku studiów pierwszego stopnia student może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia tego roku i warunkowy wpis na II rok, jeżeli nie zaliczył najwyżej dwóch przedmiotów z grupy przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów podstawowych metodologicznych. Na I roku studiów pierwszego stopnia w wypadku niezaliczenia przedmiotu z grupy przedmiotów podstawowych orientalistycznych i specjalnościowych uzyskanie warunkowego zaliczenia tego roku i warunkowego wpisu na II rok jest niemożliwe. Nie dotyczy to Studium Stosunków Międzykulturowych i Studium Europy Wschodniej, gdzie student na I roku studiów pierwszego stopnia może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia tego roku i warunkowy wpis na II rok, jeżeli nie zaliczył najwyżej dwóch dowolnych przedmiotów.

3. Na II roku studiów pierwszego stopnia i na I roku studiów II stopnia student może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia danego etapu studiów i warunkowy wpis na kolejny etap studiów, jeżeli nie zaliczył najwyżej dwóch przedmiotów, z zastrzeżeniem, że w poszczególnych jednostkach Wydziału niemożliwe jest uzyskanie warunkowego zaliczenia danego etapu studiów i warunkowego wpisu na kolejny etap studiów w wypadku niezaliczenia przedmiotów określonych w uchwale Rady Wydziału.

4. Wniosek o warunkowe zaliczenie etapu studiów i warunkowy wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7 dni po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

5. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia etapu studiów i warunkowym wpisie na kolejny etap studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności opinię kierownika odpowiedniej jednostki Wydziału.

 

§ 3.

1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów.

2. Podjęcie studiów w trybie wznowienia może nastąpić od II roku studiów pierwszego stopnia i od I roku studiów drugiego stopnia.

3. Wznowienie następuje na tych samych studiach, z których student został skreślony, pod warunkiem, że studia te są nadal prowadzone. W przypadku wygaśnięcia studiów Dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu na innych studiach utworzonych w wyniku przekształcenia studiów wygasłych.

4. O wznowienie studiów stacjonarnych może się ubiegać wyłącznie były student studiów stacjonarnych lub były student studiów niestacjonarnych, które nie są już prowadzone.

5. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Nie dotyczy to osób, które spełniły wszystkie wymagania określone w programie kształcenia, z wyjątkiem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia i w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegają się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych; osoby takie mogą złożyć wniosek o wznowienie studiów również w trakcie roku akademickiego.

6. Osoba, która ubiega się o wznowienie studiów po przerwie, zobowiązana jest przystąpić do egzaminu sprawdzającego z języka kierunkowego/języków kierunkowych, chyba że w poprzednim roku akademickim przebywała w regionie będącym przedmiotem studiów na danym kierunku i może ten pobyt udokumentować. Nie dotyczy to osób, które spełniły wszystkie wymagania określone w programie kształcenia, z wyjątkiem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia i w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegają się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.

7. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności:

1)     wynik egzaminu sprawdzającego z języka kierunkowego/języków kierunkowych;

2)     opinię kierownika odpowiedniej jednostki Wydziału;

3)     opinię kierującego pracą dyplomową.

 

§ 4.

1. Student po zaliczeniu co najmniej I roku studiów, który uzyskał średnią ocenę dotychczas zaliczonych etapów studiów nie niższą niż 4,50, może ubiegać się o zgodę Dziekana na podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS).

2. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS powinien być nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień doktora.

3. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Do wniosku dołącza się projekt programu kształcenia i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS, ustalony przez studenta wraz z proponowanym opiekunem tak, aby spełniał wymagania wynikające z efektów kształcenia określonych dla kierunku.

4. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego dla studenta studiującego według ITS oraz zatwierdza indywidualny program kształcenia i plan studiów.

 

§ 5.

1. Zmiana formy studiów przez studenta z niestacjonarnych na stacjonarne nie jest możliwa.

2. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana formy studiów przez studenta ze stacjonarnych na niestacjonarne.

3. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

4. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności opinię kierownika odpowiedniej jednostki Wydziału.

5. W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach kształcenia, jeżeli takie występują.

 

§ 6.

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.

2. Podczas egzaminu dyplomowego członkowie komisji egzaminacyjnej zadają co najmniej trzy pytania, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej.

3. Każdy z członków komisji egzaminacyjnej ocenia indywidualnie odpowiedzi na zadane pytania. Po obliczeniu średniej arytmetycznej wszystkich ocen ustala się ocenę końcową (wynik) egzaminu dyplomowego zgodnie z zasadą:

1) poniżej 3,00 – niedostateczny (2);

2) od 3,00 do 3,40 – dostateczny (3);

3) powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus (3,5);

4) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry (4);

5) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus (4,5);

6) powyżej 4,60 do 4,90 – bardzo dobry (5);

7) powyżej 4,90 – celujący (5).   

4. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.

5. Dodatkowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego, obowiązujące w poszczególnych jednostkach Wydziału, ustala uchwała Rady Wydziału.

 

§ 7.

Limit zajęć ponadplanowych, za które nie pobiera się opłat, wynosi 15% liczby punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów: 27 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia i 18 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia.

 

§ 8.

Opiekuna wymiany studentów z innymi uczelniami powołuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

 

& 9.

1. Zajęcia prowadzone na Wydziale, z wyjątkiem zajęć językowych, mogą być udostępniane w uzasadnionych przypadkach osobom niebędącym studentami Uniwersytetu bezpłatnie pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana. Dziekan podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę w szczególności opinię kierownika odpowiedniej jednostki Wydziału i prowadzącego zajęcia.

2. Zajęcia językowe prowadzone na Wydziale mogą być udostępniane w uzasadnionych przypadkach osobom niebędącym studentami Uniwersytetu pod warunkiem uzyskania zgody Dziekana i wniesienia opłaty w wysokości równej opłacie za powtarzanie przedmiotu. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Dziekan podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę w szczególności opinię kierownika odpowiedniej jednostki Wydziału i prowadzącego zajęcia. Osoba, która uzyskała zgodę dziekana, wniosła opłatę i zaliczyła zajęcia, spełniając warunki określone w sylabusie, może otrzymać zaświadczenie potwierdzające zaliczenie zajęć.

 

§ 10.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu zgodnie z planem studiów i zasadami tych zapisów.

 

§ 11.

1. Okresem zaliczeniowym dla etapu studiów na kierunku orientalistyka jest rok akademicki na wszystkich latach studiów pierwszego i drugiego stopnia.

2. Okresem zaliczeniowym dla etapu studiów na kierunku kulturoznawstwo Azji i Afryki jest rok akademicki na wszystkich latach studiów pierwszego i drugiego stopnia.

3. Okresem zaliczeniowym dla etapu studiów na kierunku studia wschodnie jest rok akademicki na wszystkich latach studiów pierwszego stopnia i semestr na wszystkich latach studiów drugiego stopnia.  

 

§ 12.

1. Student może zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów. Możliwość ta nie dotyczy studentów I roku studiów pierwszego stopnia, dotyczy natomiast studentów pozostałych lat studiów pierwszego stopnia i studentów wszystkich lat studiów drugiego stopnia.

2. Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7 dni po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

3. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności opinię kierownika odpowiedniej jednostki Wydziału.

 

§ 13.

1. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału nie później niż trzy miesiące przed planowym terminem ukończenia studiów.

2. Praca dyplomowa powinna być sporządzona przez studenta samodzielnie, w sposób właściwy dla opracowań naukowych, z uwzględnieniem w szczególności zgodności treści z tematem określonym w tytule, odpowiedniego doboru i wyzyskania źródeł, czytelnej metodologii, jasnego sformułowania i uzasadnienia tez i wniosków, prawidłowej argumentacji oraz poprawności językowej. Powinna mieć logiczną i przejrzystą kompozycję, zawierać wstęp, zatytułowane rozdziały i podrozdziały, zakończenie, bibliografię, opcjonalnie aneksy i indeksy oraz spis treści. Dodatkowe informacje powinny być w niej umieszczone w odsyłaczach i przypisach.

3. Dodatkowe merytoryczne i formalne kryteria, które powinna spełniać praca dyplomowa, obowiązujące w poszczególnych jednostkach Wydziału i właściwe dla danego kierunku i specjalności studiów, ustala uchwała Rady Wydziału.

4. Pracę dyplomową składa się w formie papierowej w trzech egzemplarzach, z których jeden drukowany jest dwustronnie, a pozostałe dwa jednostronnie, oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych zgodnie ze standardami określonymi odrębnymi postanowieniami.

 

§ 14.

Pracę dyplomową można złożyć nie później niż dwa tygodnie przed planowym terminem ukończenia studiów.

 

§ 15.

Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem zaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego.

 

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

Przewodnicząca Rady Wydziału Orientalistycznego UW

Dziekan prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo

 


 

Uchwała

Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

  w sprawie uzupełnień do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

 

Rada Wydziału Orientalistycznego uchwala, co następuje:

& 1

Uchwala się uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW, obowiązujące odpowiednio w Katedrze Arabistyki i Islamistyki, Katedrze Azji Południowej, Katedrze Języków i Kultur Afryki, Zakładzie Hebraistyki, Zakładzie Iranistyki, Zakładzie Sinologii, Zakładzie Wschodu Starożytnego, Sekcji Japonistyki Zakładu Japonistyki i Koreanistyki, Sekcji Koreanistyki Zakładu Japonistyki i Koreanistyki oraz Sekcji Turkologii Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej WO, stanowiące załączniki 1–10 do niniejszej uchwały.

 

& 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

 

 

Przewodnicząca Rady

Wydziału Orientalistycznego UW

Dziekan prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo

 

 


Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uzupełnień

do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

   

Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW obowiązujące w Katedrze Arabistyki i Islamistyki WO

Na II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z języka arabskiego.

 


Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uzupełnień

do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

 

 Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW obowiązujące w Katedrze Azji Południowej WO

 

1. Praca licencjacka powinna liczyć co najmniej 40, a nie więcej niż 60 stron znormalizowanych.

2. Praca magisterska powinna się opierać na źródłach oryginalnych w językach indyjskich nauczanych w Katedrze Azji Południowej WO i powinna liczyć co najmniej 80, a nie więcej niż 120 stron znormalizowanych.

3. Składnikiem egzaminu magisterskiego, ocenianym jako odrębne pytanie, jest przekład fragmentu tekstu w pierwszym języku indyjskim.

 


Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uzupełnień

do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW obowiązujące w Katedrze Języków i Kultur Afryki WO

1. Na II roku studiów stacjonarnych I stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z języka afrykańskiego, lektury tekstów afrykańskich i proseminarium afrykanistycznego.

2. Na I roku studiów stacjonarnych II stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z języka afrykańskiego i tekstów źródłowych.

 

 


Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uzupełnień

do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

 

Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW obowiązujące w Zakładzie Hebraistyki WO

1. Na II roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz na I roku studiów stacjonarnych II stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z języka hebrajskiego.

2. Praca dyplomowa powinna się opierać na źródłach oryginalnych w języku hebrajskim.

3. Przekład z języka hebrajskiego nie może stanowić trzonu pracy, lecz jedynie podstawę do analizy tekstu.

4. W pracy dyplomowej powinna zostać wykazana znajomość aktualnego stanu badań z danej dziedziny.

5. Przynajmniej dwóch członków komisji egzaminu dyplomowego musi być pracownikami Zakładu Hebraistyki WO UW.

6. Podczas egzaminu dyplomowego członkowie komisji egzaminacyjnej zadają co najmniej trzy pytania, w tym minimum jedno z zakresu problematyki pracy dyplomowej, jedno z dziedziny dotyczącej pracy dyplomowej i jedno z zakresu studiów.


Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uzupełnień

do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

 

  Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW obowiązujące w Zakładzie Iranistyki WO

Na II roku studiów stacjonarnych I stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z języka perskiego.

   


Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

 z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uzupełnień

do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

   

Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW obowiązujące w Zakładzie Sinologii WO

1. Na II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć ze współczesnego języka chińskiego.

2. Składnikiem egzaminu licencjackiego i magisterskiego, ocenianym jako odrębne pytanie, jest przekład fragmentu tekstu w języku chińskim.

 


 

Załącznik nr 7

do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uzupełnień

do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

 

Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW obowiązujące w Zakładzie Wschodu Starożytnego WO

 

1. Na II roku studiów stacjonarnych I stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z wiedzy o języku akadyjskim i wiedzy o klasycznym języku egipskim.

2. Na I roku studiów stacjonarnych II stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z lektury tekstów akadyjskich, lektury tekstów hetyckich, lektury tekstów egipskich lub koptyjskich i wiedzy o języku demotycznym.


 

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uzupełnień

do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

 

 

Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW obowiązujące w Sekcji Japonistyki Zakładu Japonistyki i Koreanistyki WO

 

1. Na II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z wiedzy o języku japońskim, gramatyki języka japońskiego i języka japońskiego.

2. Na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z języka japońskiego.

3. Składnikiem egzaminu magisterskiego, ocenianym jako odrębne pytanie, jest przekład fragmentu tekstu w języku japońskim.

 


Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uzupełnień

do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

 

 

Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW obowiązujące w Sekcji Koreanistyki Zakładu Japonistyki i Koreanistyki WO

 

1. Na II roku studiów stacjonarnych I stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z wiedzy o języku koreańskim, gramatyki języka koreańskiego i języka koreańskiego.

2. Na I roku studiów stacjonarnych II stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z języka koreańskiego.

3. Składnikiem egzaminu magisterskiego, ocenianym jako odrębne pytanie, jest przekład fragmentu tekstu w języku koreańskim. 

 


 

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Wydziału Orientalistycznego UW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uzupełnień

do Szczegółowych Zasad Studiowania

na Wydziale Orientalistycznym UW

 

Uzupełnienia do Szczegółowych Zasad Studiowania na Wydziale Orientalistycznym UW obowiązujące w Sekcji Turkologii Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej WO

 

Na II roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz na I roku studiów stacjonarnych II stopnia warunkowy wpis na kolejny rok studiów nie jest możliwy w wypadku niezaliczenia zajęć z języka tureckiego.