Skip to main content

NCN – OPUS 26, Sonata 19 – ogłoszenie konkursu

2023-09-25

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 grudnia w BOB
*****do 15 grudnia 2023 r., godz. 16:00 w NCN

 • OPUS 26 dla wszystkich naukowczyń i naukowców

Konkurs OPUS jest tradycyjnie otwarty dla wszystkich naukowczyń i naukowców, niezależnie od zaawansowania kariery naukowej. Rywalizują w nim zarówno doświadczeni badacze, jak i młodzi naukowcy. Projekty OPUS można realizować w różnych konfiguracjach: bez udziału partnerów zagranicznych, z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, a także z udziałem partnerów zagranicznych. We wrześniowej edycji konkursu OPUS dodatkowo otwieramy możliwość finansowania projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach współpracy LAP w programie Weave. W tej opcji można planować projekty z udziałem zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących.

W zespołach badawczych realizujących granty OPUS oprócz kierownika mogą być zatrudnieni dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher, stanowisko wykluczone w projektach OPUS LAP). Regulamin konkursu nie ogranicza liczby członków zespołu, ale jego skład i kompetencje będą analizowane przez ekspertów podczas oceny.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Projekty OPUS LAP realizowane we współpracy z partnerami z Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Luksemburga i Belgii-Flandrii można planować na 24, 36 lub 48 miesięcy, a projekty z udziałem zespołów z Niemiec i Czech – na 24 lub 36 miesięcy. Nie ma dolnego i górnego limitu finansowania pojedynczego projektu OPUS, ale wszystkie koszty projektu muszą być uzasadnione, a zasadność kosztów oceniają eksperci.

Budżet konkursu wynosi 300 milionów złotych.

 • SONATA dla naukowców z doktoratem

W konkursie SONATA 19 wspieramy młode naukowczynie i naukowców w okresie od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora w prowadzeniu innowacyjnych badań. Kierownikami projektów w tej edycji mogą być badacze, którym nadano ten stopień w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021 lub wcześniej, w przypadkach wymienionych w regulaminie. Muszą mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki może to być przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Projekty można planować na 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół realizujący może mieć w składzie dodatkowych wykonawców, w tym studentów, doktorantów oraz post-doców wybranych w otwartych konkursach. Tu również nie ma dolnej ani górnej granicy finansowania dla jednego projektu. Laureatem konkursu SONATA można być tylko raz.

Budżet konkursu to 100 milionów złotych.

Składanie wniosków

Wnioski w konkursach OPUS 26 + LAP/Weave i SONATA 19 należy złożyć przez system OSF do 15 grudnia 2023 r. do godz. 16.00. W przypadku wniosków OPUS LAP każdy z zagranicznych zespołów zaangażowanych w dany projekt musi złożyć wniosek o finansowanie do właściwej instytucji partnerskiej.

Proces oceny merytorycznej

Wnioski w NCN są oceniane merytorycznie w dwóch etapach. Na pierwszym etapie ocenia je zespół ekspertów wybranych do oceny wniosków w danym panelu przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, którzy mają przynajmniej stopień naukowy doktora. Skład zespołu jest zależny od liczby i tematyki złożonych wniosków. Każdy wniosek opiniowany jest przez co najmniej dwie osoby. Decyzje o kwalifikacji do kolejnego etapu podejmuje zespół, ustalając ocenę wniosku z uwzględnieniem indywidualnych opinii i po dyskusji.

W drugim etapie wnioski są opiniowane przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych (a więc takich, którzy nie są członkami zespołów ekspertów). Zespół Ekspertów opierając się na opiniach recenzentów oraz dyskusji podczas drugiego posiedzenia ustala listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

Eksperci na obydwu etapach oceniają m.in. poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, możliwość realizacji projektu czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. W przypadku wniosków OPUS LAP dodatkowo ocenie podlega zrównoważony i komplementarny wkład wszystkich zespołów w realizację projektu, dorobek kierowników zagranicznych zespołów oraz wykonanie przez nich innych projektów badawczych.

W procesie oceny wniosków OPUS LAP Narodowe Centrum Nauki pełni rolę agencji wiodącej, co oznacza, że te wnioski są oceniane merytorycznie przez ekspertów NCN wspólnie z pozostałymi wnioskami w konkursie OPUS 26+LAP/Weave i według tej samej procedury. Zagraniczne agencje partnerskie zatwierdzają wyniki tej oceny.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursów będą ogłaszane w częściach, ze względu na otwarcie ścieżki LAP, która wymaga akceptacji partnerów zagranicznych. Rozstrzygnięcia dla wniosków OPUS i SONATA będą znane do 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku, a wyniki dla wniosków OPUS LAP będą publikowane w miarę dokonywania akceptacji przez agencje partnerskie, najpóźniej w listopadzie 2024.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-09-15-ogloszenie-opus-sonata


Przydatne informacje:

 • Koszty pośrednie: 20%
 • Dane uczelniane  do wniosków
 • Plan zarządzania danymi
 • Cytowania (IH)

Czytaj więcej o procedurze składania wniosków – http://bob.uw.edu.pl/ncn-opus-26-sonata-19-ogloszenie-konkursu/

FNP – nabór wniosków w programie START (konkurs 2024)

2023-09-25

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

 • Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW – do 24 października br.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START (edycja 2024), w którym młodzi uczeni i młode uczone mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski do konkursu można składać w FNP do 3 listopada 2023 r.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W poprzedniej edycji wysokość stypendium wynosiła 30 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Wnioski składane do konkursu START są także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce.

W programie START przyznawane są również wyróżnienia. Mogą je otrzymać kandydaci i kandydatki, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne.

Dodatkowo od roku 2015 r. przyznawane jest wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureatka lub laureat prowadzący wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii.

Ponadto w konkursie 2024 po raz trzeci będzie można otrzymać stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego*, które jest przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej, czyli w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora. Wyróżnienie ustanowione zostało dzięki zapisowi testamentowemu prof. Wacława Szybalskiego.

Stypendia wyróżnionych laureatów i laureatek zostaną podwyższone.

Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z:

 • Regulaminem Programu Start
 • Instrukcją przygotowania wniosku

oraz innymi dokumentami znajdującymi się na stronie programu. W dokumentach tych można znaleźć m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków, a także o zasadach przyznawania stypendiów wyjazdowych.

Czytaj więcej nt. procedury składania wniosków – http://bob.uw.edu.pl/fnp-nabor-wnioskow-w-programie-start-konkurs-2024/

Harmonogram rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie w roku akademickim 2023/2024

2023-06-05

Harmonogram rejestracji na przedmioty realizowane na Wydziale Orientalistycznym na sem. zimowy w roku akademickim 2023/24

 • I tura: 06.06.2023 g 21:00, 30.06.2023 g. 23:59
 • II tura: 12.09.2023 g. 21:00, 23.10.2023 g. 23:59

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne oraz na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I tura: 05.06.2023 r. – 30.06.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych).

 • Od 05.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
 • Od 06.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
 • Od 12.06.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II tura: 11.09.2023 r. – 23.10.2023 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych). Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 23.10.2023 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 02.10.2023 r.

 • Od 11.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.
 • Od 12.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.
 • Od 14.09.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.
 

Studenci i Studentki – zajęcia lub spotkania traktujące o AI

2023-06-05
Drogie Studentki, Drodzy Studenci, towarzyszy nam szybki rozwój narzędzi, które zbiorczo nazywamy sztuczną inteligencją. Jest to dla nas wszystkich szansa na rozwój, usprawnienie pracy i poszerzanie możliwości badawczych, redakcyjnych i wielu innych. Wydział Orientalistyczny UW pragnąc wyjść naprzeciw nowym możliwościom zaproponuje Wam w kolejnym roku akademickim zajęcia lub spotkania traktujące o AI. W gronie Wykładowczyń i Wykładowców pracujemy też nad bazą dobrych praktyk dotyczących formułowania wymogów i kształtu egzaminów i zaliczeń w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości. Niezmiennie jednak społeczność naszego Wydziału powinna cechować rzetelność i uczciwość badawcza, naukowa, ale i ludzka, zwykła i codzienna. Dlatego też w perspektywie nadchodzącej sesji zwracam się do Was z propozycją, byście nie idąc na łatwiznę czerpali satysfakcję z własnej pracy, pamiętając o tym, że standard etyczny wymaga stosownego oznaczenia tych fragmentów pracy, których nie jesteśmy autorami. Według aktualnie obowiązujących przepisów prawnych treści wygenerowane przez AI nie są plagiatem, pamiętajmy jednak, że nie są też autorstwa osób, które je wygenerowały. Nie chcemy w żaden sposób ograniczać możliwości, które niesie ze sobą postęp technologiczny, szczególnie w zakresie narzędzi AI. Pamiętajmy jednak, że obecnie dostępne narzędzia, takie jak ChatGPT i podobne, mają swoje ograniczenia (zarówno merytoryczne, jak czasowe i językowe). Działając zgodnie z duchem i zasadami Akademii – niech dostępne narzędzia AI będą dla Was pomocą i wsparciem, a może i źródłem inspiracji badawczej i naukowej, lecz nie bezpośrednim źródłem Waszych opracowań.Życzę wszystkim Państwu powodzenia w sesji a następnie udanych wakacji! Marta Widy-Behiesse
 • pismo AI na WO_STUD [pdf]

Wakacyjne intensywne kursy językowe 3-29 lipca oraz 4-22 września! Aż 18 języków!

2023-06-01
WAKACYJNE  INTENSYWNE  KURSY  JĘZYKOWE                                                      LIPIEC  2023 UWAGA ! NIEKTÓRE kursy w lipcu i wrześniu 2023 będą prowadzone ZDALNIE Poziom określony w rejestracji jest poziomem docelowym po ukończeniu kursu: 30 h, 60 h lub 120 h lektoratu.   [su_table responsive=”no” alternate=”yes” fixed=”no” class=””] Arabski  A1.1 Magdalena Kubarek Amal Al-Chaikha   1 semestr 60 h ONLINE 3 – 28.07 pon, sr, pt        16.30-20.30 Arabski A1 Magdalena Nycz-Waller 1+2 semestr 120 h ONLINE 3 – 29.07 pon-sob            16.30-20.30 Arabski  A2.1 dialekt egipski Katarzyna Andrys   3 semestr 60 h Dz, s. B 3 – 28.07 pon, sr, pt        10.00-14.00 Chiński  A1 Olgierd Uziembło 1+2 semestr 120 h ONLINE 1 – 28.07 pon – sob           16.30-20.30 Chiński  A2 Y. Ch. Lau – Wojciechowska 3+4  semestr 120 h Ob, s. 81A 3 – 29.07 pon – sob           16.30-20.30 Francuski  A1.1 Dorota Nowak-Baranowska   ½ kursu 30 h ONLINE 3 – 14.07 pon, sr, pt         16.30-20.30 Francuski  A1 Dorota Nowak-Baranowska   1 semestr 60h ONLINE 3 – 15.07 pon – sob         10.00–14.00 Francuski  A2 Andrzej Kotański   2 semestr 60 h Ob, s. 81D 3 – 28.07 pon, sr, pt         10.00-14.00 Galisyjski A1 Claudia Marino Gomez   1 semestr 60 h Ob, s. 81D 3 – 28.07 pon, sr, pt         16.30–20.30 Hiszpański A1 Ewa Solecka   1 semestr 60 h ONLINE 3 – 15.07 pon – sob         10.00–14.00 Hiszpański A1 Magdalena Brykczyńska   1 semestr 60 h Ob, s. 81B 3 – 28.07 pon, sr, pt         10.00-14.00 Hiszpański A1 Anna Arczewska    1 semestr 60 h ONLINE 10 – 22.07 pon – sob          16.30-20.30 Hiszpański A1 Marta Leszczyńska   1 semestr 60 h ONLINE 3 – 15.07 pon – sob          16.30-20.30 Hiszpański A1-A2 Anna Arczewska 1 + 2 semestr 120 h ONLINE 3 – 29. 07 pon – sob          10.00–14.00 Hiszpański A1-A2 Ewa Solecka 1 +2 semestr 120 h ONLINE 3 – 29.07 pon – sob         10.00–14.00 Hiszpański A2 Monika Kotowicz   2 semestr 60 h ONLINE 3 – 28.07 pon – pt            10.00-12.30 Hiszpański A2 Anna Arczewska   2 semestr 60 h ONLINE 17 – 29. 07 pon – sob          10.00–14.00 Hiszpański B1 Dorota Suszyńska 3+4 semestr 120 h ONLINE 3 – 29. 07 pon – sob         10.00–14.00 Hiszpański B2 Michał Belina   5 semestr 60 h Ob, s. 81 C 3 – 15.07 pon – sob         16.30–20.30 Japoński A1.1 Katarzyna Michta   1 semestr 60 h ONLINE 3 – 15.07 pon – sob          10.00–14.00 Japoński A1 Natalia Pawlicka 1 + 2 semestr 120 h NS, s. 143 3 – 29.07 pon – sob          16.30-20.30 Japoński A2 Adam Klawczyński 3 + 4 semestr 120 h NS, s. 143 3 – 29.07 pon – sob          10.00-14.00 Koreański A1 Daria Warda   1 semestr 60h Ob, s. konf 3 – 28.07 pon, sr, pt         10.00-14.00 Koreański A1ang Heejin Kang   1 semestr 60h ONLINE 3 -28.07 pon – pt           10.00-12.30 Portugalski  A1 Michał Belina   1 semestr 60 h Ob, s. 81C   3 – 15.07 pon-sob            10.00-14.00 Rosyjski  A1 Stanisław Maskiewicz   1 semestr 60 h NS s. 178 3 – 28.07 pon, sr, pt          10.00-14.00 Rosyjski  A1 Dmitrii Dolmatov   1 semestr 60 h ONLINE 3 – 28.07 pon – pt            10.00-12.30 Rosyjski A2 Natalia Mizerniuk – Rotkiewicz   2 semestr 60 h NS s. 153 10 – 22.07 pon – sob          10.00-14.00 Rosyjski  B1 Dmitrii Dolmatov   3 semestr 60 h ONLINE   3 – 28.07 pon – pt            16.30-19.00 Rumuński A1.1 Cristina Godun   ½ kursu 30h Ob, s. 81A 17 – 28.07 pon-pt           10.00 -12.30 Turecki A1.1 Kamila Stanek   1 semestr 60 h ONLINE 3 – 28.07 pon – pt        10.00 – 12.30 Turecki A1 Władysław Chilmon 1 + 2 semestr 120 h Dz, s. A 3 – 29.07 pon – sob        10.00-14.00 Ukrainski A1.1 Maria Biławicz   ½ kursu 30 h Ob, s. 6 10 -21.07 pon, sr, pt          10.00-14.00 Ukrainski A1.1 Marta Zambrzycka   ½ kursu 30 h ONLINE 3 – 14.07 pon – pt            16.30-19.00 Ukrainski B1 Larysa Kolibaba   3 semestr 60 h  ONLINE 3 – 28.07 pon – pt            10.00-12.30  Włoski A1.1  Małgorzata Lewandowska   ½ kursu 30 h Ob, s. 81A 3 – 14.07 pon ,sr, pt         10.00–14.00 Włoski A2 Agnieszka Kwapiszewska   2 semestr 60 h Ob, s. 8 10 – 22.07 pon-sob            10.00–14.00 [/su_table]  WRZESIEŃ   2023       [su_table responsive=”no” alternate=”yes” fixed=”no” class=””] Bułgarski A2 Simeonka Veleva   2 semestr 60 h ONLINE 4 – 22.09 pon – pt          16.30-19.45 Chiński  A1.1   Y.  Lau – Wojciechowska   1 semestr 60 h Ob, 81A 4 – 22.09 pon – pt          16.30-19.45 Francuski  A1   Dorota Nowak-Baranowska   1 semestr 60 h Ob, 81D 4 – 22. 09 pon – pt          10.00-13.15 Hiszpański A1 Ewa Solecka   1 semestr 60 h ONLINE 4 – 22. 09 pon – pt          10.00-12.30 Hiszpański A2 Michał Belina   ½ kursu 30 h Ob, 81D 11 – 22.09 pon – pt          14.30-17.00 Hiszpański  B1.1 Monika Kotowicz   3 semestr 60 h ONLINE 4– 22. 09 pon – pt          10.00-13.15 Hiszpański  B1.2 Dorota Suszyńska   4 semestr 60 h ONLINE 4 – 22. 09 pon – pt          10.00-13.15 Japoński A1.1 Katarzyna Michta   1 semestr 60 h ONLINE 4 – 22. 09 pon – pt          10.00-13.15 Japoński B1+ Adam Klawczyński   7 semestr 60 h Ob, 81B 4 – 22.09 pon – pt          10.00-13.15 Koreański A1ang Keejing Kang   1 semestr 60h ONLINE 4 – 22.09 pon – pt         10.00-13.15 Perski  A1.1 Lidia Brzezińska – Boostani   1 semestr 60 h ONLINE 4 – 22. 09 pon – pt          10.00-13.15 Rosyjski  A1 Stanisław Maskiewicz   1 semestr 60 h Ob, 81C 4 – 22. 09 pon – pt          10.00-13.15 Rosyjski  A2 Dmitrii Dolmatov   2 semestr 60 h ONLINE 4 – 22. 09 pon – pt         10.00-13.15 Rosyjski  B1 Natalia Mizerniuk – Rotkiewicz   ½ kursu 30 h Ob, s. 81C 11 – 22. 09 pon – pt         16.30-19.00 Rumuński A1 Cristina Godun   ½ kursu 30 h Ob, s. 6 4 – 15. 09 pon – pt          10.00-12.30 Serbski  A1 Jolanta Ambroziak   ½ kursu 30 h ONLINE 4 – 15.09 pon – pt         16.30-19.00 Turecki A1.1 Agnieszka Erdogan   1 semestr 60 h ONLINE 4 – 22. 09 pon – pt          10.00-13.15 Turecki  A1.2 Kamila Stanek   2 semestr 60 h ONLINE 4 – 22. 09 pon – pt          10.00-13.15 Turecki B2 Władysław Chilmon   7 semestr 60 h NS s. 143 4 – 22.09 pon – pt         10.00–13.15 Włoski  A1 Michał  Belina   ½ kursu 30h Ob, s. 81A 11 – 22. 09 pon – pt         10.00-12.30 Włoski  B2 Małgorzata Jodłowska   5 semestr 60 h Ob, s. 8 4 – 22. 09 pon – pt          10.00-13.30 [/su_table] Szkoła Języków Wschodnich działa w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych USNJO Koszt kursu : 1090,20 zł za 60 h  (545, 10 za 30h,  2180,40 za 120h) Studenci UW mogą wykorzystać bezpłatnie swoje żetony językowe (30, 60 lub 120); Zapisy osób spoza UW: sjw@uw.edu.pl Rozkład zajęć na: sjw.uw.edu.pl, www.orient.uw.du.pl, www.studium.uw.edu.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Języków Wschodnich, Oboźna 7 lok. 7, poniedziałki, piątki w godz. 13.00-19.00, wtorki, środy, czwartki  w godz. 9.00 – 13.00,  tel. 22 55 20 937 ;  e-mail: lektoraty.sjw@uw.edu.pl;