Skip to main content

Rada Dydaktyczna

Tworzenie i skład Rady Dydaktycznej

 1. Na Wydziale działa jedna lub więcej  Rada  Dydaktyczna właściwa dla organizowanych i realizowanych kierunków studiów.
 1. Rektor na wniosek prodziekana do spraw studenckich określa kierunki, dla których dana Rada Dydaktyczna będzie właściwa, i liczbę jej członków.
 1. Kandydatami do Rady Dydaktycznej mogą być w szczególności:
 • kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych realizujących kierunki studiów, dla których Rada Dydaktyczna będzie właściwa;
 • kierownicy studiów;
 • opiekunowie studentów;
 • koordynatorzy szkół;
 • przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych w liczbie stanowiącej co najmniej 10% składu Rady.

Przedstawiciele doktorantów i studentów wybierani są zgodnie z przepisami odrębnymi.

Funkcjonowanie i kompetencje Rady Dydaktycznej

 1. Zasady działania Rady Dydaktycznej określa URK w drodze uchwały.
 2. Rada Dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK projektuje proces kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział, w szczególności:
 • opracowuje koncepcję kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu;
 • formułuje propozycje zasad rekrutacji, w tym także opiniuje kandydatów do zespołów i komisji właściwych do rekrutacji;
 • przygotowuje propozycje zmian w programach studiów;
 • określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów;
 • określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta;
 • określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;
 • określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną;
 • określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego;
 • nostryfikuje dyplomy ukończenia studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) oraz podyplomowych;
 • uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia;
 • opiniuje kandydatów na koordynatorów wydziałowych pracowni.

Rada Dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje proces kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział, w szczególności analizuje:

 • przebieg i wyniki rekrutacji;
 • przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;
 • wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;
 • przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;
 • system  wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
 • zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących  zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się;
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
 • losy absolwentów;
 • wsparcie działalności organizacji studenckich afiliowanych przy Wydziale.
 1. Kadencja Rady Dydaktycznej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku wyborów Rektora.
 1. Rada Dydaktyczna może powoływać komisje, w skład których wchodzą jej członkowie lub inni pracownicy Wydziału.