Skip to main content

Co to jest N i 3N

N – oznacza średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce w poszczególnych latach przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ustaloną na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 4c ust. 11 ustawy, składanych przez tych pracowników do celów ubiegania się przez jednostkę o przyznanie środków finansowych na działalność statutową;

N0 – oznacza liczbę pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określeniu liczby N, którzy byli zatrudnieni w jednostce łącznie przez co najmniej 3 lata w okresie objętym ankietą i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 10 ust. 1, z wyłączeniem: pracowników inżynieryjno-technicznych; pracowników inżynieryjnych i technicznych; pracowników, którzy w okresie objętym ankietą przebywali na urlopach związanych z rodzicielstwem, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 i 2138), albo pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej łącznie przez okres co najmniej 3 lat;

T – oznacza liczbę miesięcy okresu objętego ankietą ocenianej jednostki.

Wyjaśnienie dot. 3N:

Np. w dyscyplinie jest 100 pracowników

3N = 300


Liczba N jest obliczana jako średnia liczba pracowników podmiotu z okresu objętego ewaluacją, ustalona w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z uwzględnieniem udziału czasu pracy poszczególnych osób związanej z prowadzeniem działalności naukowej w danej dyscyplinie. Liczba N jest określana na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podstawą do ustalenia liczby N są oświadczenia pracownika upoważniającego zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących w podmiocie działalność naukową w dyscyplinach naukowych (art. 265 ust. 5 ustawy).
Oświadczenie to pracownik prowadzący działalność naukową składa w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony. W przypadku podjęcia przez pracownika decyzji o zmianie dyscypliny powinien on niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie (taka możliwość przysługuje pracownikowi jednak nie częściej niż co dwa lata).

Oświadczenie upoważniające podmiot do zaliczenia do liczby N można złożyć tylko w jednym podmiocie i nie więcej niż w 2 dyscyplinach, które pracownik wskazuje w osobnym oświadczeniu. Liczbę N ustala się dla podmiotu jako średnią z wartości określonych w każdym roku objętym ewaluacją na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją. Innymi słowy, w każdej dyscyplinie podmiot ma obliczaną średnią zatrudnienia w okresie 4 lat objętych ewaluacją. Dla wyliczenia tej średniej bierze się pod uwagę dane odnośnie zatrudnienia w dyscyplinie podawane przez podmioty według stanu na ostatni dzień każdego roku objętego ewaluacją.

Źródło: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/03/ewaluacja-jakosci-dzialalnosci-naukowej-przewodnik20190305.pdf, str. 19