Dyplomy

Szanowni Państwo,

5 czerwca zostało wydane zarządzenie nr 120 Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf
 
Nowe zarządzenie, wraz ze zmianami w zasadach archiwizacji pracy dyplomowej, umożliwia wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w APD oraz elektroniczne wypełnianie protokołu egzaminu dyplomowego przez członków komisji egzaminacyjnej. Zarządzenie wchodzi w życie 10 czerwca br., ponieważ tego dnia zostaną udostępnione przez DAK wszystkie nowe funkcje APD, które pozwolą na  przeprowadzenie całego procesu w trybie zdalnym, tj. bez konieczności osobistej wizyty w dziekanatach studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Do 10 czerwca otrzymają Państwo także opracowane przez BSS i DAK instrukcje korzystania z nowych funkcjonalności APD, w tym przede wszystkim wypełnienia protokołu w formie elektronicznej.

 
Nowy Regulamin studiów na UW

Senat UW podczas posiedzenia 19 czerwca przyjął uchwałę w sprawie nowego Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt uchwalonego dokumentu powstał w toku konsultacji ze społecznością uniwersytetu, a w maju został pozytywnie zaopiniowany przez komisje senackie. 24 czerwca Parlament Studentów UW wyraził pozytywną opinię wobec Regulaminu.

Tekst aktu

§ 13

5. Osoba, która  uzyskała  absolutorium,  to  znaczy  spełniła  wszystkie wymagania  określone  w  programie  studiów,  jednak  z powodu  niezłożenia  pracy dyplomowej  przewidzianej  w programie  studiów  nie  zaliczyła  ostatniego  cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego lub innego przedmiotu prowadzącego do złożenia pracy dyplomowej, może w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia  z  listy  studentów  ubiegać  się  o  wznowienie  studiów  bez  obowiązku uzupełniania różnic programowych, o których mowa w ust. 4. KJD, w porozumieniu z osobą kierującą pracą dyplomową, może zdecydować o indywidualnych warunkach zaliczenia  seminarium  dyplomowego.  W  przypadku  ponownego  skreślenia  z  listy studentów,  kolejne  wznowienie  jest  możliwe  pod  warunkiem  uzupełnienia  różnic programowych.

6. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy zostali skreśleni z  powodu  niezłożenia  w  przewidzianym  terminie  egzaminu  dyplomowego i złożyli wniosek o wznowienie studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia. 

§ 42
3. Średnią ocen z etapu studiów ustala się jako średnią arytmetyczną ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów składających się na plan studiów danego etapu (w tym z lektoratu z języka obcego), z zastrzeżeniem § 36 ust. 8, z zaokrągleniem do części setnych. Jeśli w planie studiów danego etapu studiów są przewidziane przedmioty do wyboru, a student zaliczył ich więcej niż wymaga tego plan studiów, przy obliczaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny końcowe z przedmiotów podpiętych przez studenta pod dany etap studiów z zastrzeżeniem § 31 ust. 5 oraz § 37 ust. 4. Do średniej ocen nie wlicza się oceny z egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego.

4. W obliczeniach średniej ocen z etapu studiów w miejscu brakującej oceny końcowej z przedmiotu składającego się na plan studiów danego etapu studiów przyjmuje się liczbę 2,0, jeśli brak oceny wystąpił z powodu:

1) niezaliczenia przedmiotu, na który student był zapisany w danym etapie studiów, z zastrzeżeniem § 32 ust. 3, w tym także nieprzystąpienia do egzaminu w żadnym z terminów sesji głównej i poprawkowej;

2) niezapisania się studenta na przedmiot objęty planem studiów danego etapu studiów;

3) niezapisania się studenta na przedmiot do wyboru z wymaganą liczbą punktów ECTS; wówczas brakującej liczbie punktów KJD przypisuje liczbę przedmiotów równoważną minimalnej liczbie przedmiotów spełniających ten warunek.

§ 46

 1. Praca dyplomowa  jest  samodzielnym  opracowaniem  zagadnienia naukowego,  artystycznego  lub  praktycznego  albo  dokonaniem  technicznym  lub artystycznym,  prezentującym  ogólną  wiedzę  i  umiejętności  studenta  związane  ze studiami  na  danym  kierunku,  poziomie  i  profilu  oraz  umiejętności  samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 2. Recenzje pracy dyplomowej wraz z uzasadnieniem są jawne i podlegają opublikowaniu w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu. Zasady tej nie stosuje się w przypadku  recenzji  pracy  dyplomowej,  której  przedmiot  objęty  jest  tajemnicą prawnie chronioną. 

§ 47

 1. Złożenie ostatecznej  wersji  pracy  dyplomowej  zaakceptowanej  przez kierującego  pracą  jest  warunkiem  zaliczenia  ostatniego  cyklu  dydaktycznego seminarium  dyplomowego  lub  innego  przedmiotu  prowadzącego  do  złożenia  pracy dyplomowej. Pracę dyplomową student powinien złożyć KJD nie później niż 14 dni przed  planowanym  terminem  egzaminu  dyplomowego.  Szczegółową  procedurę składania pracy dyplomowej określają odrębne przepisy.
 2. Na wniosek  studenta  lub na  wniosek  kierującego  pracą dyplomową  KJD może  przedłużyć  okres  trwania  studiów,  nie  dłużej  jednak  niż  o  trzy  miesiące, z wyłączeniem  okresu  urlopu,  od  planowego  terminu  ukończenia  studiów, w przypadku: 

1)  długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej opinią BON wydaną na podstawie dokumentacji medycznej studenta;

2)  niemożności  przygotowania  pracy  dyplomowej  w  obowiązującym  terminie z uzasadnionych  przyczyn,  niezależnych  od  studenta  lub  kierującego  pracą dyplomową. 

 1. Jeżeli zaistniały przyczyny leżące po stronie kierującego pracą dyplomową, które mogłyby wpłynąć na istotne opóźnienie jej złożenia, KJD na wniosek studenta wyznacza nauczyciela  akademickiego,  który  przejmie  zadanie  kierowania  tą  pracą. Zmiana  kierującego  pracą  dyplomową  w  okresie  ostatnich  sześciu  miesięcy  przed planowym terminem ukończenia studiów stanowi podstawę do przedłużenia terminu jej złożenia na zasadach określonych w ust. 2.

§ 48

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1)  spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów;

2)  uzyskanie  z  pracy  dyplomowej  ostatecznej  oceny  nie  mniejszej  niż  3,0, z zastrzeżeniem § 46 ust. 13.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej, przy czym nie później niż w dniu poprzedzającym planowy termin ukończenia studiów.
 2. Egzamin dyplomowy  odbywa  się  zgodnie  ze  szczegółowymi  zasadami przeprowadzania egzaminów dyplomowych określonymi przez radę dydaktyczną dla danego kierunku studiów.

§ 49

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez KJD, w skład której wchodzą  co  najmniej  trzy  osoby:  KJD  lub  inny  wyznaczony  przez  niego nauczyciel akademicki, kierujący pracą dyplomową oraz recenzent. 
 2. Nie mniej niż dwóch członków komisji posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Komisji przewodniczy  KJD  lub  wyznaczona  przez  niego  osoba. Przewodniczącym komisji nie może być kierujący pracą dyplomową studenta.
 4. Na wniosek studenta lub kierującego pracą dyplomową złożony nie później niż tydzień  przed  terminem  egzaminu,  KJD  może  przeprowadzić  otwarty  egzamin dyplomowy. W części jawnej otwartego egzaminu dyplomowego mogą wziąć udział, na prawach obserwatora, wszyscy zainteresowani.

W związku z opublikowaniem 15 lutego 2007 roku Uszczegółowienia procedury prowadzenia Elektronicznej Księgi Dyplomów następuje zmiana procedury składania prac dyplomowych na Wydziale Orientalistycznym.

 1. Przy składaniu wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej prowadzący pracę podaje temat pracy w języku polskim i angielskim oraz kod dziedziny pracy.
 2. Student składa w dziekanacie:
  • egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do akt, drukowany dwustronnie, podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*
  • dowód opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 PLN z dyplom w języku polskim lub 100 PLN za dyplom w języku polskim i angielskim na indywidualne konto studenta wskazane w USOSwebie (zakładka Dla studentów – Moje studia -Płatności FK – konto bankowe uczelni dla Wydziału Orientalistycznego)
  • Student prowadza do Archiwum Prac Dyplomowych http://apd.uw.edu.pl wersję elektroniczną pracy w formacie PDF** oraz streszczenie i słowa kluczowe
  • Kierujący pracą zatwierdza wprowadzoną do APD pracę
  • Kierujący pracą i recenzent mogą wprowadzić tekst recenzji i wydrukować je z APD. Do momentu ogłoszenia obowiązku umieszczania recenzji w APD dziekanat będzie przygotowywał zainteresowanym dotychczasowe formularze recenzji.

* Praca dyplomowa musi zawierać stronę tytułową, stronę z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz stronę ze streszczeniem, słowami kluczowymi, kodem dziedziny pracy i tytułem w języku angielskim. Strony te muszą być zgodne z załączonym wzorem.

**nazwa pliku musi być zgodna z podanym wzorem:
<typ dyplomu>-<PESEL>.pdf   np. 3600-LIC-OR-IR-83050704674.pdf

Nazwa pliku musi być zapisana dużymi literami, rozszerzenie małymi.

Typy dyplomów na Wydziale Orientalistycznym

Afrykanistyka 3600-LIC-OR-AF
3600-MGR-OR-AF
Arabistyka 3600-LIC-OR-AR
3600-MGR-OR-AR
Asyriologia 3600-LIC-OR-KWS-AR
3600-MGR-OR-KWS-AR
Egiptologia 3600-MGR-OR-KWS-EG
Hebraistyka 3600-LIC-OR-HE
3600-MGR-OR-HE
Hetytologia 3600-LIC-OR-KWS-HE
3600-MGR-OR-KWS-HE
Indologia 3600-LIC-OR-IN
3600-MGR-OR-IN
Iranistyka 3600-LIC-OR-IR
3600-MGR-OR-IR
Japonistyka 3600-LIC-OR-JA
3600-MGR-OR-JA
Koreanistyka 3600-LIC-OR-KO
3600-MGR-OR-KO
Mongolistyka 3600-LIC-OR-MT
3600-MGR-OR-MT
Sinologia 3600-LIC-OR-SI
3600-MGR-OR-SI
Stosunki międzykulturowe 3600-LIC-KU-SM
3600-MGR-KU-SM
Turkologia 3600-LIC-OR-TU
3600-MGR-OR-TU