Skip to main content

Habilitacja

Zgodnie z procedurą przyjętą 16 października przez Senat UW stopień doktora nadawać będą rady naukowe dyscyplin bądź Rada Naukowa Dziedzin, jeżeli rozprawa obejmować będzie zagadnienia z więcej niż jednej dyscypliny. Stopień doktora habilitowanego nadawać będą rady naukowe dyscyplin.

Rady naukowe dyscyplin oraz Rada Naukowa Dziedzin to organy wprowadzone przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r .

Uchwała Senatu UW nr 481 z 16 października 2019 r. reguluje szczegółowe kwestie związane ze sposobem postępowania w sprawie nadawania stopni. Załącznikami do uchwały są:

  • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
    zawierają one zapisy dotyczące: sposobu wyznaczania i zmiany promotora, wszczęcia postępowania, trybu złożenia rozprawy, komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej (która może zostać powołana w celu podejmowania czynności w postępowaniu), recenzentów oraz obrony; dokument reguluje też kwestie trybu eksternistycznego oraz nadawania stopnia doktora wspólnie z innymi podmiotami (uczelniami, instytutami PAN, instytutami badawczymi lub międzynarodowymi)
  • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
    zawierają one zapisy dotyczące: wszczęcia postępowania, komisji habilitacyjnej, recenzentów oraz kolokwium

Zgodnie z nowym Statutem UW do 1/3 członków rad naukowych dyscyplin powołuje rektor, pozostali są wyłaniani w drodze wyborów. Zarządzenia dotyczące powołania przez prof. Marcina Pałysa, rektora UW, członków 22 rad weszły w życie 1 października 2019 r. Obecnie trwają wybory pozostałych członków. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się one do 31 października.

Źródło: https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/


Załącznik nr 2 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim

ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi się na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”;
2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego;
3) Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim, zwanych dalej „Zasadami”;
4) odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.).

§2

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

1) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego;
2) kandydat – osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
3) PAN – Polska Akademia Nauk;
4) Przewodniczący Rady – przewodniczący rady naukowej dyscypliny;
5) Rada Naukowa – Rada Naukowa Dyscypliny;
6) RDN – Rada Doskonałości Naukowej;
7) System POL-on – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym
i Nauce POL-on;
8) Uniwersytet – Uniwersytet Warszawski.

§3

Stopień doktora habilitowanego nadaje się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

§4

1. Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:

1) posiada stopień doktora;
2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, w tym co najmniej:

a) jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, lub
b) jeden cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, lub
c) jedno zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne;

3) wykazuje się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem kandydata.
3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

§5

Uchwały Rady Naukowej, o których mowa w Zasadach, podpisuje w jej imieniu Przewodniczący Rady.

§6

Kandydat ma prawo wglądu w akta własnej sprawy, w tym do protokołów i uchwał, oraz do odtworzenia nagrania kolokwium habilitacyjnego, o którym mowa w Zasadach.

II. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

§7

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek kandydata składany do Rady Naukowej za pośrednictwem RDN.
2. Wniosek obejmuje:

1) opis kariery zawodowej;
2) wykaz osiągnięć, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;
3) wskazanie Rady Naukowej wybranej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
4) wykaz załączników.

3. Opis kariery zawodowej zawiera w szczególności informacje o:

1) autorstwie lub współautorstwie monografii naukowych lub ich rozdziałów, publikacji naukowych w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych;
2) kierowaniu międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udziale w takich projektach, w szczególności finansowanych ze środków przyznanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Fundację na rzecz Nauki Polskiej lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
3) wygłoszeniu referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych;
4) stażach badawczych w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych;
5) recenzowaniu publikacji naukowych lub projektów badawczych;
6) innej niż wymieniona w pkt 1-5 działalności naukowej;
7) nagrodach, wyróżnieniach lub stypendiach przyznanych indywidualnie lub zespołowo w związku z osiągnięciami naukowymi;
8) członkostwie w organach, organizacjach lub instytucjach związanych z nauką, w tym w redakcjach lub radach czasopism naukowych;
9) przebiegu zatrudnienia związanego z działalnością naukową;
10) działalności dydaktycznej i popularyzującej naukę.

4. Opis kariery zawodowej powinien umożliwiać ocenę spełnienia przez kandydata przesłanki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3.

5. W przypadku, gdy kandydat posiada publikacje wieloautorskie, w wykazie osiągnięć, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, oraz w informacji o publikacjach, o której mowa w ust. 3 pkt 1, kandydat określa procentowo i opisowo swój indywidualny wkład w powstanie tych publikacji.

6. Do wniosku kandydat dołącza:

1) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego nadanie stopnia doktora, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;
2) egzemplarze lub kopie publikacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, lub opis zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c;
3) podpisane przez siebie oświadczenie, że informacje zawarte w opisie kariery zawodowej są prawdziwe oraz że kandydat jest świadomy, iż podanie fałszywych informacji stanowi podstawę wznowienia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

7. W przypadku publikacji, o których mowa w ust. 6 pkt 2, kandydat składa jeden egzemplarz każdej publikacji w wersji papierowej oraz jego kopię elektroniczną zapisaną w formacie PDF.

8. Kandydat może dołączyć do wniosku także inne niż wskazane w ust. 6 materiały istotne dla oceny spełnienia przesłanek, o których mowa w § 4 ust. 1. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

9. Członek Komisji Habilitacyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej może zwrócić się do kandydata o udzielenie w terminie 14 dni wyjaśnień w związku z informacjami zawartymi we wniosku.

10. Przewodniczący Rady w imieniu Rady Naukowej wzywa kandydata do usunięcia braków formalnych wniosku na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

§8

1. Przewodniczący Rady po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1, niezwłocznie udostępnia członkom Rady Naukowej kopię elektroniczną przekazanego wniosku.

2. Rada Naukowa w terminie czterech tygodni od dnia otrzymania wniosku od RDN podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. W przypadku, gdy uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nie uzyskała bezwzględnej większości głosów, uznaje się, że Rada Naukowa podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwrocie wniosku do RDN. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim zawiera uzasadnienie.

§9

1. Kandydat może na piśmie wycofać wniosek w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

2. W przypadku wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 1, Rada Naukowa niezwłocznie podejmuje uchwałę o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Uchwałę Przewodniczący Rady doręcza RDN.

3. W przypadku wycofania wniosku po powołaniu komisji habilitacyjnej:

1) ten sam wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w innym podmiocie habilitującym;
2) wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez okres dwóch lat.

III. KOMISJA HABILITACYJNA

§10

1. RDN wyznacza czterech członków Komisji Habilitacyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej i trzech recenzentów.

2. Rada Naukowa w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach Komisji Habilitacyjnej, o których mowa w ust. 1, powołuje Komisję Habilitacyjną.

3. Komisja Habilitacyjna składa się z:

1) czterech członków wyznaczonych przez RDN, o których mowa w ust. 1;
2) dwóch członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w Uniwersytecie, w tym Sekretarza Komisji Habilitacyjnej, wybranych przez Radę Naukową;
3) recenzenta wyznaczonego przez Radę Naukową.

4. Kandydatów na członków Komisji Habilitacyjnej, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, zgłasza Przewodniczący Rady lub co najmniej trzech członków Rady Naukowej. Rada Naukowa wybiera członków Komisji Habilitacyjnej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naukowej.

5. Przewodniczący Rady niezwłocznie udostępnia członkom Komisji Habilitacyjnej wniosek wraz z załącznikami w formie kopii elektronicznej oraz informuje o treści Zasad.

6. Przewodniczący Rady zapewnia infrastrukturę i obsługę administracyjną Komisji Habilitacyjnej.

7. Sekretarz Komisji Habilitacyjnej organizuje działalność Komisji Habilitacyjnej.

§11

1. Rada Naukowa wyznacza recenzenta spośród osób niebędących pracownikami Uniwersytetu, posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, które wyróżniają się uznanym krajowym lub międzynarodowym dorobkiem naukowym, w szczególności w okresie pięciu lat przed wyznaczeniem na recenzenta kierowały projektami badawczymi, publikowały wyniki własnych badań naukowych w recenzowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych o uznanej renomie lub współpracowały z przedstawicielami innych ośrodków naukowych.

2. Przy wyznaczeniu recenzenta Rada Naukowa uwzględnia specjalizację naukową odpowiadającą zakresowi zagadnień związanych z osiągnięciami naukowymi kandydata wskazanymi w wykazie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.

3. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 1, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Naukowa uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami naukowymi kandydata wskazanymi w wykazie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.

4. Członkiem Komisji Habilitacyjnej, w tym recenzentem nie może być członek RDN albo osoba, w stosunku do której istnieją uzasadnione wątpliwości co do zachowania fachowości, bezstronności lub obiektywności przy sporządzaniu przez nią recenzji. W szczególności recenzentem nie może być osoba, która:

1) w okresie ostatnich pięciu lat dwukrotnie nie dochowała terminu sporządzenia recenzji, o którym mowa w § 12 ust. 2;
2) była promotorem lub promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata;
3) jest przełożonym lub podwładnym kandydata;
4) pozostaje lub była w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z kandydatem;5) jest krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia kandydata;
6) jest lub była osobą związaną z kandydatem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Kandydat może na piśmie przedstawić Przewodniczącemu Rady propozycje osób na członków Komisji Habilitacyjnej, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 i 3, wraz z uzasadnieniem.

§ 12

1. Przewodniczący Rady zawiera z recenzentem umowę o sporządzenie recenzji.

2. Recenzent w terminie ośmiu tygodni od dnia doręczenia mu wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza na piśmie recenzję, a następnie niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Rady. Recenzja zawiera uzasadnioną ocenę, czy osiągnięcia naukowe kandydata odpowiadają wymaganiom określonym w § 4 ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku uchybienia przez recenzenta terminowi, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady wzywa go do niezwłocznego, nie dalej niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, przekazania recenzji, pod rygorem wypowiedzenia umowy o sporządzenie recenzji z winy recenzenta. Przewodniczący Rady informuje RDN o przekroczeniu przez recenzenta terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku, gdy przekazana recenzja nie zawiera uzasadnionej oceny, o której mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady zwraca się do recenzenta o jej niezwłoczne uzupełnienie.

5. Po otrzymaniu recenzji Przewodniczący Rady przekazuje ją niezwłocznie
Komisji Habilitacyjnej.

§ 13

1. Komisja Habilitacyjna przeprowadza kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć naukowych kandydata.

2. Przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego jest obowiązkowe w przypadku osiągnięć kandydata w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Habilitacyjna może odstąpić od przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych.

3. Komisja Habilitacyjna po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady i kandydata określa termin kolokwium habilitacyjnego, uwzględniając § 14 ust. 5. Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej informuje kandydata o dacie, godzinie i miejscu kolokwium habilitacyjnego na co najmniej 14 dni przed jego terminem oraz zamieszcza te informacje w BIP.

4. Kolokwium habilitacyjne przeprowadza się na Uniwersytecie w obecności co najmniej połowy członków Komisji Habilitacyjnej, w tym co najmniej dwóch recenzentów. Kolokwium habilitacyjne może odbywać się przy wykorzystaniu narzędzi technicznych umożliwiających ich prowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu, przy czym kandydat obecny jest osobiście w miejscu przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego.

5. Kolokwium habilitacyjne składa się z dwóch części:

1) przedstawienia przez kandydata swoich osiągnięć naukowych Komisji Habilitacyjnej;
2) rozmowy członków Komisji Habilitacyjnej z kandydatem na temat jego osiągnięć naukowych.

6. W trakcie części kolokwium habilitacyjnego, o której mowa w ust. 5 pkt 1, w charakterze obserwatorów, obecni mogą być dodatkowo członkowie Rady Naukowej oraz, za zgodą Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej i kandydata, inne osoby.

7. W trakcie części kolokwium habilitacyjnego, o której mowa w ust. 5 pkt 2, obecni mogą być wyłącznie członkowie Komisji Habilitacyjnej, protokolant i kandydat.

8. Po przeprowadzeniu rozmowy Komisja Habilitacyjna odbywa naradę wyłącznie z udziałem jej członków.

9. Kolokwium habilitacyjne jest protokołowane przez protokolanta wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej. Protokół podpisuje Sekretarz Komisji Habilitacyjnej oraz protokolant. Po sporządzeniu protokołu członkowie Komisji Habilitacyjnej lub kandydat mogą na piśmie zgłosić do niego zastrzeżenia.

10. Kolokwium habilitacyjne jest nagrywane przez Sekretarza Komisji
Habilitacyjnej, chyba że kandydat nie wyrazi na to zgody. Sekretarz Komisji Habilitacyjnej przekazuje nagranie Przewodniczącemu Rady, który przechowuje nagranie nie krócej niż trzy miesiące od daty kolokwium habilitacyjnego, jednak nie dłużej niż rok.

§ 14

1. Komisja Habilitacyjna w obecności co najmniej połowy członków Komisji Habilitacyjnej, w tym co najmniej dwóch recenzentów, podejmuje w głosowaniu jawnym uchwałę zawierającą uzasadnioną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Na wniosek kandydata Komisja Habilitacyjna podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym. W przypadku, gdy uchwała w sprawie wyrażenia opinii pozytywnej nie uzyska większości głosów uznaje się, że Komisja Habilitacyjna podjęła uchwałę o wyrażeniu opinii negatywnej.

2. W przypadku, gdy osiągnięcie naukowe kandydata, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, stanowi wybitny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, Komisja Habilitacyjna może większością co najmniej 2/3 głosów członków Komisji Habilitacyjnej obecnych na posiedzeniu wystąpić do Rady Naukowej z uzasadnionym wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego z wyróżnieniem.

3. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, o którym mowa w ust. 1, może odbywać się przy wykorzystaniu narzędzi technicznych umożliwiających ich prowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, Komisja Habilitacyjna podejmuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia udostępnienia w BIP informacji, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1-3.

5. Komisja Habilitacyjna w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje Radzie Naukowej uchwałę, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentację postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

6. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, o którym mowa w ust. 1, jest protokołowane przez protokolanta wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej. W przypadku głosowania jawnego w protokole umieszcza się głosy oddane przez poszczególnych członków Komisji Habilitacyjnej. Protokół podpisuje Sekretarz Komisji Habilitacyjnej oraz protokolant. Po sporządzeniu protokołu członkowie Komisji Habilitacyjnej lub kandydat mogą na piśmie zgłosić do niego zastrzeżenia.

7. Uchwały Komisji Habilitacyjnej podpisuje w jej imieniu Przewodniczący
Komisji Habilitacyjnej.

§ 15

1. Opinia, o której mowa w § 14 ust. 1, może być pozytywna lub negatywna. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej dwie recenzje są negatywne.

2. Uzasadnienie opinii, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności wskazanie przyczyn, z powodu których Komisja Habilitacyjna przyjęła określoną ocenę spełnienia przez kandydata każdej z przesłanek nadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w § 4 ust. 1. Uzasadnienie uzgadniają członkowie
Komisji Habilitacyjnej.

3. Kandydat może przedstawić na piśmie Radzie Naukowej swoje stanowisko w przedmiocie opinii, o której mowa w ust. 1.

§ 16

1. Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej lub Sekretarz Komisji Habilitacyjnej przedstawia Radzie Naukowej przebieg postępowania habilitacyjnego.

2. Przewodniczący Rady może zaprosić członków Komisji Habilitacyjnej na posiedzenie Rady Naukowej, na którym ma być podjęta uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

3. Na podstawie uchwały, o której mowa w § 14 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naukowej uprawnionych do głosowania podejmuje decyzję w formie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, a następnie niezwłocznie doręcza ją kandydatowi.

W przypadku, gdy uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nie uzyska bezwzględnej większości głosów, o której mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, że Rada Naukowa podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.
Rada Naukowa odmawia nadania stopnia, w przypadku gdy opinia, o której mowa w § 14 ust. 1 jest negatywna. W głosowaniu biorą udział wyłącznie osoby zajmujące stanowisko profesora, profesora uczelni lub mające stopień doktora habilitowanego.

4. Uchwała o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego posiada uzasadnienie, zawierające w szczególności wskazanie przyczyn, z powodu których Rada Naukowa przyjęła określoną ocenę spełnienia przez kandydata każdej z przesłanek nadania stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w § 4 ust. 1. Uzasadnienie zawiera dodatkowo odniesienie się do stanowiska kandydata, o którym mowa w § 15 ust. 3, o ile zostało przez niego przedstawione.

5. Na wniosek Komisji Habilitacyjnej, o którym mowa w § 14 ust. 2, Rada Naukowa bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naukowej uprawnionych do głosowania może podjąć uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z wyróżnieniem.

§ 17

1. Od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje odwołanie do RDN za pośrednictwem Rady Naukowej.

2. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.

3. Rada Naukowa przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Rada Naukowa może uprzednio zwrócić się o zajęcie stanowiska przez komisję habilitacyjną.

§ 18

1. Uniwersytet udostępnia w BIP niezwłocznie po ich otrzymaniu:

1) wniosek kandydata, przy czym bez załączników, o których mowa w § 7 ust. 6-8;
2) informację o składzie komisji habilitacyjnej;
3) recenzje;
4) uchwałę Komisji Habilitacyjnej zawierającą uzasadnioną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
5) uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego albo odmowie jego nadania bądź uchwałę o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

2. Wniosek kandydata, informację o składzie Komisji Habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w Systemie POL-on.

III. OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

§ 19

1. Kandydat uiszcza opłatę za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, której wysokość wynosi trzy i półkrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy, zaokrągloną w dół do pełnych złotych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na pisemny wniosek kandydata może zwolnić go z obowiązku wniesienia całości lub części opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, kandydat uiszcza do dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 8 ust. 2. Dowód uiszczenia opłaty kandydat dołącza do tego wniosku. W przypadku podjęcia przez Radę Naukową uchwały o niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwrocie wniosku do RDN, opłata podlega zwrotowi z potrąceniem 10% jej wysokości.

4. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się od nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uniwersytecie.

Źródło: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5094/M.2019.340.U.481.pdf