Habilitacja

Wniosek i niżej wymienione dokumenty (wersja papierowa i elektroniczna) habilitant przekazuje bezpośrednio do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Załączniki: tutaj

  • oryginał lub poświadczona kopia dyplomu doktora
  • autoreferat zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)
  • autoreferat zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku angielskim)
  • wykaz opublikowanych prac naukowych (w języku polskim i w języku angielskim) zgodnie z art. 16 ust.4 ustawy,
  • informacje o osiągnięciach dydaktycznych + wykaz przewodów doktorskich, w których pełniono rolę opiekuna naukowego i/ lub promotora pomocniczego
  • informacje o współpracy z innymi ośrodkami, organizacjami i towarzystwami naukowymi
  • informacje o działalności popularyzującej naukę.

Dyplom doktora habilitowanego odbiera sie bezpośrednio w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia PodyplomowegoPałac Kazimierzowski od pn do pt. w godz. 8-16, na podstawie dowodu wpłaty na konto:

12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 – tytułem opłata na dyplom habilitowanego/imię i nazwisko.

Opłata za wydanie dyplomu wraz z odpisem  – 100 zł.

odpis w języku angielskim wynosi – 40 zł.


Koszt przewodu habilitacyjnego, dla osób  spoza uczelni:


Przewód przeprowadzony nowym trybem (podstawa prawna – Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach… [ze zmianami z dnia 18. 03. 2011 r. – Art. 2]: zwłaszcza – art. 16, 18a, 21) oraz Rozporządzenia MNiSzW z dnia 28.08.2012 r.

1) Recenzje w przewodzie habilitacyjnym – 6468,00 zł (2156,00 zł x 3- recenzentów)

2) Komisja habilitacyjna – 7815,50  zł

Skład komisji:

a)    przewodniczący – 2156 zł,

c)    sekretarz – 1886,50 zł,

d)    2 członków komisji – 2156,00 zł (2 x 1078 zł),

e)    3 recenzentów – 1617,00 zł (3 x 539,00 zł).

2)  koszty administracyjne – 7141,75 zł

Całkowity koszt 21425,25 zł

Powyższe koszty są opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1219 z późn. zm.).


Karta SYNABA

Po uzyskaniu stopnia dr habilitowanego należy wypełnić kartę SYNABA wg instrukcji zamieszczonej na stronie Nauka Polska http://www.nauka-polska.pl/articles/id/185.html. Na jej podstawie zostaną uaktualnione osiągnięcia naukowe w BAZIE NAUKI POLSKIEJ. Wydruk KARTy należy dostarczyć do sekretariatu WGSR pok. 119 lub przesłać skan mailowo.