Informacje archiwalne – Habilitacja

Wniosek i niżej wymienione dokumenty (wersja papierowa i elektroniczna) habilitant przekazuje bezpośrednio do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

Załączniki: tutaj

  • oryginał lub poświadczona kopia dyplomu doktora
  • autoreferat zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim)
  • autoreferat zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku angielskim)
  • wykaz opublikowanych prac naukowych (w języku polskim i w języku angielskim) zgodnie z art. 16 ust.4 ustawy,
  • informacje o osiągnięciach dydaktycznych + wykaz przewodów doktorskich, w których pełniono rolę opiekuna naukowego i/ lub promotora pomocniczego
  • informacje o współpracy z innymi ośrodkami, organizacjami i towarzystwami naukowymi
  • informacje o działalności popularyzującej naukę.

Dyplom doktora habilitowanego odbiera sie bezpośrednio w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia PodyplomowegoPałac Kazimierzowski od pn do pt. w godz. 8-16, na podstawie dowodu wpłaty na konto:

12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 – tytułem opłata na dyplom habilitowanego/imię i nazwisko.

Opłata za wydanie dyplomu wraz z odpisem  – 100 zł.

odpis w języku angielskim wynosi – 40 zł.


Karta SYNABA

Po uzyskaniu stopnia dr habilitowanego należy wypełnić kartę SYNABA wg instrukcji zamieszczonej na stronie Nauka Polska http://www.nauka-polska.pl/articles/id/185.html. Na jej podstawie zostaną uaktualnione osiągnięcia naukowe w BAZIE NAUKI POLSKIEJ. Wydruk KARTy należy dostarczyć do sekretariatu WGSR pok. 119 lub przesłać skan mailowo.