Profesura

Wnioskowanie o nadanie tytułu profesora

Postępowanie o nadanie tytułu profesora jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365)

  • Osoba zainteresowana składa w Dziekanacie Głównym WO dokumenty wymagane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów (CK) zgodnie z Ustawą z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.).
  • Rada Wydziału powołuje Zespół ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora złożony z co najmniej 5 osób posiadających tytuł profesora.
  • Po sprawdzeniu złożonej dokumentacji i po dokonaniu analizy dorobku kandydata Zespół rekomenduje Radzie Wydziału wszczęcie postępowania lub wnioskuje o odmowę.
  • Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie  tytułu profesora oraz wyznacza 10 kandydatów na recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie. Uchwała wraz z listą przekazywana jest do CK, która to powołuje 5 recenzentów.
  • Po otrzymaniu wszystkich recenzji Zespół przedstawia Radzie Wydziału stanowisko w sprawie dalszego postępowania.
  • Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Uchwała wraz z aktami postępowania przesyłana jest do CK (w ciągu 1 miesiąca od jej podjęcia).
  • CK podejmuje uchwałę o przedstawieniu  albo odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji.
  • CK w ciągu 1 miesiąca od podjęcia uchwały składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  wniosek o nadanie tytułu profesora.

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.