Profesura

Wnioskowanie o nadanie tytułu profesora

Postępowanie o nadanie tytułu profesora jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365)

 • Osoba zainteresowana składa w Dziekanacie Głównym WO dokumenty wymagane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów (CK) zgodnie z Ustawą z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.).
 • Rada Wydziału powołuje Zespół ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora złożony z co najmniej 5 osób posiadających tytuł profesora.
 • Po sprawdzeniu złożonej dokumentacji i po dokonaniu analizy dorobku kandydata Zespół rekomenduje Radzie Wydziału wszczęcie postępowania lub wnioskuje o odmowę.
 • Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie  tytułu profesora oraz wyznacza 10 kandydatów na recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie. Uchwała wraz z listą przekazywana jest do CK, która to powołuje 5 recenzentów.
 • Po otrzymaniu wszystkich recenzji Zespół przedstawia Radzie Wydziału stanowisko w sprawie dalszego postępowania.
 • Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Uchwała wraz z aktami postępowania przesyłana jest do CK (w ciągu 1 miesiąca od jej podjęcia).
 • CK podejmuje uchwałę o przedstawieniu  albo odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji.
 • CK w ciągu 1 miesiąca od podjęcia uchwały składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  wniosek o nadanie tytułu profesora.

Koszty profesury

KALKULACJA KOSZTÓW postępowania o nadanie tytułu naukowego, dla osób z zewnątrz:

5 (recenzenci) x 2695,00 = 13475,00 zł

6737,50 zł (opłata ryczałtowa)

————————————————————-

∑ 20 212,50 zł

Powyższe koszty są opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1447).


Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na czas określony/nieokreślony

podanie kandydata skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie

 •  dwie opinie profesorów z tytułem naukowym profesora (w tym co najmniej jednej spoza UW)
 •  życiorys wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 •  spis publikacji
 •  publikacje po ostatnim awansie naukowym
 •  kwestionariusz osobowy
 •  oświadczenie o głównym miejscu pracy
 •  kopia dyplomu dr hab.

Mianowanie/zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego

podanie kandydata skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie

 • dwie opinie profesorów z tytułem naukowym profesora (w tym co najmniej jednej osoby spoza UW)
 • życiorys wraz z informacją o osiągnięciach w działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • spis publikacji
 • publikacje po ostatnim awansie naukowym
 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie o głównym miejscu pracy
 • odpis lub kopia aktu nadania tytułu naukowego przez Prezydenta RP