Profesura

Centralna Komisja uprzejmie przypomina, że
z dniem 1 października 2019 r.
wyłączne kompetencje do podejmowania czynności
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
posiada senat danej uczelni.

(
https://www.rdn.gov.pl/komunikaty,komunikat-centralnej-komisji-do-spraw-stopni-i-tytulow-w-sprawie-wlascwiego-procedowania-postepowan-o-awans-naukowy-po-dniu-30-wrzesnia-2019-r.html)

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, o którym mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), powinien być sporządzony z uwzględnieniem następujących wymogów dokumentacyjnych:

 1. Wniosek przewodni.
 2. Dane wnioskodawcy.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego;
 4. Autoreferat przedstawiający opis wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych, o których mowa w art. 227 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy, w szczególności opis osiągnięć uznanych za najważniejsze.
 5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych lub dokumentację dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informacje o:
  1. osiągnięciach dydaktycznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami, lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora lub promotora pomocniczego, jak i kopromotora wraz z wykazem przewodów doktorskich zawierającym informacje o podjętych uchwałach w sprawie nadania stopnia doktora lub informacje o etapie, na jakim są procedowane dane przewody doktorskie;
  2. uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych z podaniem informacji o pełnionych w nich funkcjach (kierownik projektu, wykonawca albo inne);
  3. stażach naukowych w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych z podaniem miejsca, czasu trwania oraz charakteru danego stażu:
  4. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;
  5. działalności popularyzującej naukę lub sztukę.
   W przypadku wskazania w przedmiotowym wykazie prac współautorskich, wnioskodawca winien precyzyjnie określić swój indywidulany – merytoryczny – wkład w ich powstanie (np. twórca hipotezy badawczej, pomysłodawca badań, wykonanie specyficznych badań, wykonanie analizy wyników, przygotowanie manuskryptu artykułu, i inne);
 6. Informacja o przebiegu postępowania o nadanie tytułu profesora lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, jeżeli wnioskodawca ubiegał się uprzednio o nadanie tytułu profesora.
 7. Kopie prac uznanych za najważniejsze osiągnięcia, o których mowa w pkt. 4.
 8. Oświadczenie lustracyjne sporządzone zgodnie z odpowiednim załącznikiem do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1933-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.). Obowiązek złożenia przedmiotowego oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Osoby, które już uprzednio składały omawiane oświadczenie zobowiązane są do korzystania z załącznika nr 2 do ustawy, stanowiącego wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Brak korzystania z ustawowo określonych wzorów oświadczeń będzie skutkował zwrotem nieprawidłowo złożonego dokumentu i koniecznością uzupełnienia dokumentacji wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora o prawidłowo sporządzone oświadczenie lustracyjne.
 9. Potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz Rady Doskonałości Naukowej, o której mowa w art. 182 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie Rada Doskonałości informuje, że podawanie danych naukometrycznych – w opinii Rady Doskonałości Naukowej – jest wskazane i zalecane, wynika to także ze stosowanej powszechnie praktyki przez samych kandydatów ubiegających się o awans naukowy. Należy jednak podkreślić, że podane we wnioskach o wszczęcie postępowania awansowego dane naukometryczne nie mogą stanowić kryterium oceny dorobku naukowego Kandydata dla podmiotów doktoryzujących, habilitujących oraz samej Rady Doskonałości Naukowej, organów prowadzących postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu. Zadaniem tych organów jest przede wszystkim ocena ekspercka dorobku naukowego Kandydata ubiegającego się o awans naukowy, zaś decyzja o nadaniu stopnia lub tytułu nie powinna być uzależniona od podania tych danych.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egzemplarzu w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznym nośniku danych – w 5 egzemplarzach (preferowany nośnik danych „pendrive”), z zastrzeżeniem, że oświadczenia lustracyjnego, potwierdzenia dokonania opłaty oraz danych wnioskodawcy nie załącza się na elektronicznym nośniku danych.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 8, wymagają podpisu wnioskodawcy. Kopie dokumentów zapisane na elektronicznym nośniku danych muszą stanowić pełne odwzorowanie cyfrowe dokumentacji papierowej, tj. muszą być tożsame (identyczne) z formą papierową wraz z zawartymi na nich oryginalnymi podpisami. Rada Doskonałości Naukowej zaleca, aby poza dokumentem wskazanym w pkt.2 nie podawać danych osobowych, jak np. adresu zamieszkania, numeru PESEL itp.

W załączeniu Rada Doskonałości Naukowej udostępnia wzory poszczególnych dokumentów:

 1. Wniosek przewodni.
 2. Dane wnioskodawcy.
 3. Autoreferat.
 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych.
 5. Informacja o uprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu profesora.
 6. Link do wzorów stosownych oświadczeń lustracyjnych, stanowiących załącznik do ustawy.

 

Źródło: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-profesorskie.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadanai-tytulu-profesora.html