Publikacje w projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

WYMAGANA WZMIANKA NA PUBLIKACJI WYDAWANEJ ZE ŚRODKÓW MNiSW

Publikacje wyników prac powinny być opatrzone informacją
Praca naukowa (zamiennie: Publikacja) finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach ………,  nr projektu………
lub jej odpowiednikiem w języku obcym, a także graficznym znakiem programu ustalonym przez Ministra.

Logotyp PL Logotyp ENG

Publikacje, w których nie wskazano MNiSW  jako fundatora badan, nie będą traktowane jako efekt realizacji projektu i nie będą brane pod uwagę przy jego rozliczeniu.”

Jeżeli publikacja jest złożona do druku, ale jeszcze nieopublikowana, prosimy do pliku załączanego do raportu dołączyć potwierdzenie wydawnictwa o przyjęciu dzieła do druku.


Przypominamy, że wszelkie tłumaczenia, weryfikacje tekstu, druk itp działania, które w ramach projektu będą dla Państwa wykonywane przez firmy zewnętrzne, wymagają zawarcia umowy pomiędzy Wydziałem Orientalistycznym UW a Firmą. Umowa ta musi trafić do Biura Prawnego w celu weryfikacji warunków, w związku z tym uprzejmie prosimy o dopilnowanie opracowania i zawarcia takiej umowy odpowiednio wcześniej (tzn. przed dostarczeniem faktury).