Projekty edukacyjne

W ramach programu POWER na Wydziale realizowany jest program ZIP

http://orient.uw.edu.pl/zip-program-zintegrowanych-dzialan-na-rzecz-rozwoju-uniwersytetu-warszawskiego/

https://zip.uw.edu.pl/O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Więcej: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu/NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Staramy się, aby nasze nowe programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by nasza oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje.

https://nawa.gov.pl/programy-nawaMobilność naukowa i edukacyjna na UW

Witryna „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW” gromadzi informacje na temat programów i projektów  finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, które umożliwiają wyjazdy naszym studentom i nauczycielom akademickim w celu odbycia staży lub wykonania badań naukowych oraz przyjazdy naukowców i studentów z zagranicy. Zawiera ona informacje o projektach i programach dotyczących mobilności, obsługiwanych przez cztery biura centralne Uniwersytetu Warszawskiego, tj. Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych, Biuro Obsługi Badań, Biuro Współpracy z Zagranicą i Biuro Wspomagania Rozwoju UW. 

Przedstawioną ofertę dotyczącą możliwości finansowania mobilności można sortować wg głównych kryteriów, tj. adresatów, działalności (badania, edukacja), opcji „wyjazd” i „przyjazd”, nazwy programu, krótkiego opisu, nazwy Biura, które obsługuje dany program lub projekt. W załączonych plikach pdf znajdują się dodatkowe informacje dot., m.in. czasu trwania wyjazdu, osoby do kontaktu, linków do konkursów etc.

Dodatkowo zostały zamieszczone łącza do bazy ofert pracy i stypendiów europejskich na portalu EURAXESS, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), stypendiów Fulbrighta, stypendiów DAAD oraz oferty wsparcia działalności badawczej i umiędzynarodowienia UW (komponent dot. mobilności) ze środków Prorektora ds.  naukowych​ oraz link do bazy ofert szkoleniowych dla pracowników administracyjnych​ (wymiany pracowników w ramach programu ERASMUS+). ​

Prosimy o przesyłanie uwag/komentarzy dotyczących witryny na adres: hr.mobility@adm.uw.edu.pl.

Więcej: https://mobility.project.uw.edu.pl/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Mobilno%C5%9B%C4%87%20naukowa%20i%20edukacyjna%20na%20UW.aspxFundusz Innowacji Dydaktycznych UW

Fundusz Innowacji Dydaktycznych (FID) finansuje co roku najciekawsze innowacyjne projekty, wzbogacające dorobek dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Wspieramy nieodpłatnie, w ramach misji, realizację tych projektów. Zapewniamy realizatorom przestrzeń na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej, wsparcie w projektowaniu metodycznym zajęć zdalnych oraz przygotowywanie materiałów multimedialnych (nagrań audio i wideo, animacji, prezentacji itp.). Jesteśmy również otwarci na wszelkie inne inicjatywy związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce uniwersyteckiej.

Więcej: https://www.uw.edu.pl/tag/fundusz-innowacji-dydaktycznych/

Więcej: http://bss.uw.edu.pl/fid-uw/

Więcej: https://come.uw.edu.pl/pl/fid