Wydziałowe Pracownie Dydaktyczne

Na WO powołano 4 pracownie specjalizacyjne:

 • języków – kierownik: dr hab. Iwona Kraska-Szlenk; stały zespół: prof. dr hab. Nina Pawlak, dr hab. Irena Kałużyńska;
 • literatur i kultur – kierownik: prof. dr hab. Danuta Stasik; stały zespół: dr Anna Trynkowska, dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka;
 • filozofii i religii – kierownik: dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW; stały zespół: dr hab. Katarzyna Pachniak, prof. UW, dr hab. Shoshana Ronen, prof. UW, dr hab. Ewa Siwierska;
 • dziejów i zagadnień społeczno-politycznych – kierownik: prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska; stały zespół: dr hab. Paulina Lewicka, dr Hanna Rubinkowska-Anioł.

 

 1. W ramach pracowni organizuje się konwersatorium orientalistyczne:
 • I rok studiów drugiego stopnia, 2 semestry po 10 godzin, rozliczane rocznie, zakończone zaliczeniem na ocenę, 4 punkty ECTS;
 • odbywa się raz w miesiącu, w środy (kolejno – pracownia filozofii i religii, języków, literatur i kultur, dziejów i zagadnień społeczno-politycznych), po 2 godziny zegarowe, 16.40–18.40, w Sali Schayera (A + B);
 • końcowe zaliczenie ustne (student przygotowuje max. 15-minutowe wystąpienie na wybrany temat, zaakceptowany przez kierownika pracowni lub osobę przez niego wskazaną, wygłasza je przed co najmniej trzyosobową komisją, odpowiada na pytania z nim związane), warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego – obecność na wszystkich zajęciach.

 

 1. Przedmiot metodologiczny:
 • I rok studiów drugiego stopnia, 2 semestry wykładu po 30 godzin, rozliczany rocznie, zakończony egzaminem, 6 punktów ECTS;
 • Wydział zapewnia studentom uczestniczącym w każdej pracowni co najmniej jeden przedmiot metodologiczny, zaproponowany przez kierownika;
 • studenci mogą zaliczyć jako przedmiot metodologiczny inny przedmiot, spoza WO, wymaga to jednak zgody Prodziekana ds. studenckich (konieczne złożenie podania z pozytywną opinią promotora).

 

 1. Kierunkowe przedmioty do wyboru:
 • I rok studiów drugiego stopnia, wykład lub ćwiczenia, zaliczenie na ocenę lub egzamin, 60 godzin, co najmniej 5 punktów ECTS;
 • student wybiera przedmiot dowolnie z oferty WO lub UW;
 • wydziałową ofertę przedmiotów do wyboru ogłasza się na stronie internetowej WO.

 


Sz.P. Studenci I roku studiów drugiego stopnia
mający uczęszczać na zajęcia
Pracowni Dziejów i Zagadnień Społeczno-Politycznych
Wydział Orientalistyczny

W roku akademickim 2016/17 studenci zainteresowani konwersatorium w ramach Pracowni Dziejów i Zagadnień Społeczno-Politycznych powinni sami wybrać zajęcia o charakterze metodologicznym z oferty Instytutu Historycznego w wymiarze:

 • 2 semestry zajęć po 30 godzin; zajęcia zakończone egzaminem lub zaliczeniem na ocenę, łącznie 6 punktów ECTS

W tym celu należy wystąpić z podaniem z USOSa (w którym wskazany będzie wybrany przedmiot i jego wymiar godzinowo/punktowy) do wicedyrektora ds. studenckich Instytutu Historycznego UW i złożyć je w tamtejszym sekretariacie.

Wcześniej jednak należy uzyskać:

 • zgodę (podpis) prowadzącego wybrane zajęcia w Instytucie Historycznym. Proszę powołać się na oficjalną zgodę prodziekana Wydziału Historycznego dr hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego na uczestnictwo studentów Pracowni Dziejów WO w wybranych zajęciach metodologicznych IH;
 • pozytywną opinię kierownika Pracowni, prof. Ewy Pałasz-Rutkowskiej (lub zastępcy)
 • zgodę prodziekana ds. studenckich Wydziału Orientalistycznego dr Marty Widy-Behiesse.

Prosimy o dokładne przejrzenie oferty Instytutu Historycznego (tabelka), zarówno na studiach I, jak i II stopnia, a zwłaszcza programu bloków tematycznych na studiach magisterskich.

Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska


KONWERSATORIA:

Kalendarium konwersatoriów orientalistycznych w roku akad. 2019/20 (sem. zim., sem. let.)

Pr. filozofii i religii: 02.10.19 30.10.19 27.11.19 08.01.20 26.02.20 25.03.20 22.04.20 20.05.20
Pr. dziejów: 09.10.19 06.11.19 04.12.19 15.01.20 04.03.20 01.04.20 29.04.20 27.05.20
Pr. języków: 16.10.19 13.11.19 11.12.19 22.01.20 11.03.20 08.04.20 06.05.20 03.06.20
Pr. literatur i kultur: 23.10.19 20.11.19 18.12.19 19.02.20 18.03.20 15.04.20 13.05.20 10.06.20