Stopnie i tytuły naukowe


Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „doktorantem”,  składa następujące dokumenty… >>


Tryb przeprowadzania czynności w przewodach habilitacyjnych Wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego kandydat składa bezpośrednio do dziekana Wydziału, który przedstawia je Radzie Wydziału. Kandydat składa w Biurze Dziekana następujące dokumenty:… >>


Postępowanie o nadanie tytułu profesora jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie s… >>


Nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny… >>


Uniwersytet nadaje tytuł doktora honoris causa osobom, które wybitnie przyczyniły się do osiągania celów, którym służy Uniwersytet. Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmuje Senat na wniosek rady podstawowej jednostki organizac… >>