Stopnie i tytuły naukowe

https://www.rdn.gov.pl


Obowiązujące przepisy

Uchwała Senatu UW z dnia 16 października 2019 w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego – https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5094/M.2019.340.U.481.pdf

Zgodnie z procedurą przyjętą 16 października przez Senat UW stopień doktora nadawać będą rady naukowe dyscyplin bądź Rada Naukowa Dziedzin, jeżeli rozprawa obejmować będzie zagadnienia z więcej niż jednej dyscypliny. Stopień doktora habilitowanego nadawać będą rady naukowe dyscyplin.

Rady naukowe dyscyplin oraz Rada Naukowa Dziedzin to organy wprowadzone przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r .

Uchwała Senatu UW nr 481 z 16 października 2019 r. reguluje szczegółowe kwestie związane ze sposobem postępowania w sprawie nadawania stopni. Załącznikami do uchwały są:

  • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,
    zawierają one zapisy dotyczące: sposobu wyznaczania i zmiany promotora, wszczęcia postępowania, trybu złożenia rozprawy, komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej (która może zostać powołana w celu podejmowania czynności w postępowaniu), recenzentów oraz obrony; dokument reguluje też kwestie trybu eksternistycznego oraz nadawania stopnia doktora wspólnie z innymi podmiotami (uczelniami, instytutami PAN, instytutami badawczymi lub międzynarodowymi)

Zgodnie z nowym Statutem UW do 1/3 członków rad naukowych dyscyplin powołuje rektor, pozostali są wyłaniani w drodze wyborów. Zarządzenia dotyczące powołania przez prof. Marcina Pałysa, rektora UW, członków 22 rad weszły w życie 1 października 2019 r. Obecnie trwają wybory pozostałych członków. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się one do 31 października.

Źródło: https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/


Informacje aktualne do 15 października 2019:

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „doktorantem”,  składa następujące dokumenty… >>


Tryb przeprowadzania czynności w przewodach habilitacyjnych Wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego kandydat składa bezpośrednio do dziekana Wydziału, który przedstawia je Radzie Wydziału. Kandydat składa w Biurze Dziekana następujące dokumenty:… >>


Postępowanie o nadanie tytułu profesora jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie s… >>


Nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny… >>


Uniwersytet nadaje tytuł doktora honoris causa osobom, które wybitnie przyczyniły się do osiągania celów, którym służy Uniwersytet. Uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmuje Senat na wniosek rady podstawowej jednostki organizac… >>