Studia – przepisy ogólne

_____________________

Od 1 stycznia 2010 r. egzaminy certyfikacyjne Uniwersytetu Warszawskiego znalazły się na liście certyfikatów uznawanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2009 r, zał. nr 2, pkt 11.2T)

UWAGA! Zgodnie z zapisem & 36 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim:

  1. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 35 ust. 1, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2, zostaje skreślony z listy studentów.
  2. Studenta, który złożył pracę dyplomową po terminie określonym w ust. 1 ale przed upływem dwóch lat od uzyskania absolutorium, obowiązuje wznowienie studiów w celu zdania egzaminu dyplomowego zgodnie z § 8 ust. 9.
  3. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2, egzamin dyplomowy może być złożony jedynie po uprzednim wznowieniu studiów w trybie określonym w § 8 ust. 10.
  4. Student, który złożył pracę dyplomową po upływie dwóch lat lub więcej od uzyskania absolutorium, ma obowiązek uzupełnienia różnic programowych, jeśli w roku akademickim, w którym składa egzamin dyplomowy, obowiązuje inny program nauczania lub plan studiów niż w momencie skreślenia go z listy studentów. Przepis § 8 ust. 13 stosuje się odpowiednio.

Źródło: OBWIESZCZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim – obowiązuje do 30.09.2015

Szczegółowe informacje – Biuro Spraw Studenckich UW – http://www.bss.uw.edu.pl

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.