Stypendia w projektach badawczych

Stypendium  naukowe  może  być  przyznane  osobie,  która  w  chwili  rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

  • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
  • jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
  • jest doktorantem.

Stypendium naukowe przyznawane jest w drodze otwartego konkursu ogłaszanego przez  kierownika  projektu  po  otrzymaniu  decyzji  Dyrektora  Narodowego  Centrum Nauki o przyznaniu środków na realizację projektu. Informacje o konkursie umieszcza się  na  stronie  internetowej  jednostki,  której  przyznano  środki  na  realizację  projektu badawczego oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Stypendium  jest  przyznawane  przez  trzyosobową  komisję,  powołaną  przez kierownika  jednostki  realizującej  projekt,  w  skład  której  wchodzi  kierownik  projektu jako przewodniczący oraz dwie osoby wskazane przez kierownika projektu.

Stypendium  naukowe  wynosi  od  500  zł  do  3000  zł  miesięcznie,  a  jego  wysokość zależy  od  zakresu  badań  naukowych  jakie  młody  naukowiec  wykonuje  w  projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Stypendium naukowe może być przyznane na okres realizacji zadań w projekcie, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Ze środków jednego projektu może być finansowanych co najwyżej 10 stypendiów, niezależnie od okresu na jaki są przyznane.


Stypendia naukowe w projektach badawczych (informacja NCN z 12 kwietnia 2017)

Przypominamy, że ze środków projektu badawczego mogą być wypłacane stypendia naukowe dla doktorantów i studentów zaangażowanych w jego realizację. Informacje o tym, czy w danym konkursie możliwe jest przyznanie stypendium naukowego oraz ewentualne dodatkowe warunki związane z przyznaniem stypendium znajdują się w ogłoszeniach o poszczególnych konkursach oraz aktualnych dla tych konkursów wersjach Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

Dokumentem określającym zasady przyznawania stypendiów naukowych w ramach projektów badawczych jest:

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy dla naszych beneficjentów szczegółowe opracowanie dotyczące zasad planowania, przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych w projektach badawczych, uwzględniające wszystkie regulacje wprowadzone przez NCN w tej kwestii. Mamy nadzieję, że będzie ono pomocne w realizacji projektów badawczych, w których zaangażowani są lub będą stypendyści.


  • Co powinien zrobić młody naukowiec?

We wniosku o  przyznanie  stypendium  młody  naukowiec  musi  podać  informacje dotyczące  dotychczasowych  osiągnięć  naukowych  i  wyróżnień  wynikających z prowadzonych badań.

Wnioski rozpatrywane są  podczas  posiedzenia  komisji.  Na  podstawie  ocen  komisji tworzona  jest  lista  rankingowa,  przesyłana  kandydatom  drogą  elektroniczną.

Stypendium  naukowe  w  projekcie  przyznawane  jest  osobom,  które  uzyskały największą liczbę punktów. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie

 

Czytaj więcej:
  • oraz Załącznik nr 6 – Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk