Stypendia

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215) ogłasza się, co następuje:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe od 3 października do 17 października 2022 r.

2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w grudniu 2022 r., w lutym, marcu, czerwcu 2023 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym rozpocznie się 12 września! 

 

3. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickim 2022/2023 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca (w listopadzie 2022 r. do 21. dnia miesiąca, w maju 2023 r. do 22. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.

 


  • FNP START – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Nabór będzie prowadzony do 31 października br.

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Badań UW do 24 października br. (wniosek można przesłać pocztą).

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

https://www.fnp.org.pl/oferta/start/


  • Stypendia zagraniczne (koordynowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW)

Studenci studiów 1. stopnia (licencjackich), 2. stopnia (magisterskich), 3. stopnia (doktoranckich) lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, stacjonarnych i niestacjonarnych, nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej, w ramach:

  • umów bilateralnych – oferty stypendialne wynikające z uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy,
  • programu Erasmus+,
  • programu Erasmus Mundus (Akcja 1 i Akcja 2),
  • stypendiów rządowych – oferta przygotowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
  • międzynarodowych programów badawczych,
  • innych stypendiów.

http://bwz.uw.edu.pl/stypendia-zagraniczne/


  • Pozostałe stypendia

stypendia jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów, województw
stypendia w ramach specjalnych środków uzyskanych przez wydziały, np. dofinansowania dla kierunków zamawianych, dofinansowania dla Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących
stypendia fundacji i innych instytucji, np. stypendia Fundacji Konrada Adaneuera, stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II


Z jakich programów grantowych można skorzystać?

program MEiN dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe

Pozostałe inicjatywy Ministerstwa: https://programy.nauka.gov.pl/student/


Więcej informacji dla studentów

Przydatne kontakty:


Studenci mogą także starać się o przyznanie stypendiów socjalnych.
Zobacz więcej 

Szybki kontakt do jednego z uniwersyteckich biur, link do odpowiedniej strony, ważny dokument – wszystko razem w jednej zakładce:

kontakty, linki, dokumentydaadMiejsce uzyskania informacji i składania podań – Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie

ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa, tel.: 22/617 48 47, 22/616 13 08, fax: 22/616 12 96, e-mail: daad@daad.pl
(dr Peter Hiller, Katarzyna Kosylak, Mareike Schmidt, Anna Sowińska-Szejba, Maria Szrajber-Czerwińska, Łukasz Wołosz)

Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej j www.daad.pl.

 

Skip to content