Stypendia

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215) ogłasza się, co następuje:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w październiku oraz w grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w październiku i grudniu 2021 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca). Złożenie wniosku do 18. dnia danego miesiąca (w czerwcu 2022 r. do 20. dnia miesiąca) umożliwi również naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

W roku akademickiego 2021/2022 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do 20. dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20. dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.


 • FNP START – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 listopada br. w FNP,  (do 15 listopada w BOB)

https://www.fnp.org.pl/oferta/start/


 • Stypendia zagraniczne (koordynowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW)

Studenci studiów 1. stopnia (licencjackich), 2. stopnia (magisterskich), 3. stopnia (doktoranckich) lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, stacjonarnych i niestacjonarnych, nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej, w ramach:

 • umów bilateralnych – oferty stypendialne wynikające z uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy,
 • programu Erasmus+,
 • programu Erasmus Mundus (Akcja 1 i Akcja 2),
 • stypendiów rządowych – oferta przygotowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • międzynarodowych programów badawczych,
 • innych stypendiów.

http://bwz.uw.edu.pl/stypendia-zagraniczne/


 • Pozostałe stypendia

stypendia jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów, województw
stypendia w ramach specjalnych środków uzyskanych przez wydziały, np. dofinansowania dla kierunków zamawianych, dofinansowania dla Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących
stypendia fundacji i innych instytucji, np. stypendia Fundacji Konrada Adaneuera, stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II


Z jakich programów grantowych można skorzystać?

program MEiN dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe

Pozostałe inicjatywy Ministerstwa: https://programy.nauka.gov.pl/student/


Więcej informacji dla studentów

Przydatne kontakty:


Studenci mogą także starać się o przyznanie stypendiów socjalnych.
Zobacz więcej 

Szybki kontakt do jednego z uniwersyteckich biur, link do odpowiedniej strony, ważny dokument – wszystko razem w jednej zakładce:

kontakty, linki, dokumentydaadMiejsce uzyskania informacji i składania podań – Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie

ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa, tel.: 22/617 48 47, 22/616 13 08, fax: 22/616 12 96, e-mail: daad@daad.pl
(dr Peter Hiller, Katarzyna Kosylak, Mareike Schmidt, Anna Sowińska-Szejba, Maria Szrajber-Czerwińska, Łukasz Wołosz)

Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej j www.daad.pl.