Skip to main content

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

https://www.uw.edu.pl/doktorant/

 

Przepisy:


Załącznik nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim

ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie
Warszawskim prowadzi się na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”;
2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego;
3) Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim, zwanych dalej „Zasadami”.
4) odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.).

2. Zasady dotyczą nadawania stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w trybie kształcenia doktorantów lub w trybie eksternistycznym.

§2

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:
1) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego;
2) Doktorant – doktorant lub doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego;
3) Dyrektor – Dyrektor Szkoły Doktorskiej;
4) kandydat – osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora;
5) PAN – Polska Akademia Nauk;
6) Przewodniczący Rady – przewodniczący rady naukowej dyscypliny lub Rady Naukowej Dziedzin;
7) PRK – Polska Rama Kwalifikacji;
8) RDN – Rada Doskonałości Naukowej;
9) Rada Naukowa – Rada Naukowa Dyscypliny lub Rada Naukowa Dziedzin;
10) Rada Szkoły – Rada Szkoły Doktorskiej;
11) Regulamin Szkoły – Regulamin Szkoły Doktorskiej właściwej ze względu na dyscyplinę naukową, w której nadawany jest stopień;
12) System POL-on – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
13) Szkoła – Szkoła Doktorska;
14) Uniwersytet – Uniwersytet Warszawski.

§3

1. Stopień doktora nadaje się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
2. Stopień doktora może być nadany w dziedzinie nauki.

§4

1. Stopień doktora nadaje się osobie, która spełnia wymagania określone w Ustawie:

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
2) uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
3) posiada w dorobku co najmniej:

a) jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub
w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, lub
b) jedną monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, albo rozdział w takiej monografii;

4) przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie niespełniającej wymagań określonych w ust. 1 pkt 1, będącej absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

§5

1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego albo oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub wdrożeniowa, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
4. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.

§6

Uchwały Rady Naukowej, o których mowa w Zasadach, podpisuje w jej imieniu Przewodniczący Rady.

§ 7

Kandydat ma prawo wglądu w akta własnej sprawy, w tym do protokołów i uchwał, oraz do odtworzenia nagrań przebiegu egzaminów z dyscypliny naukowej oraz obrony rozprawy doktorskiej, o których mowa w Zasadach.

II. SPOSÓB WYZNACZANIA I ZMIANY PROMOTORA, PROMOTORÓW LUB PROMOTORA POMOCNICZEGO W PRZYPADKU DOKTORANTÓW REALIZUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ

§8

1. Osoba przyjęta do Szkoły niezwłocznie składa do Dyrektora wniosek o wyznaczenie promotora, wraz ze wskazaniem osoby proponowanej na promotora.
Wniosek może uwzględniać wyznaczenie dodatkowych promotorów albo promotora pomocniczego. W sytuacji niezłożenia wniosku o wyznaczenie promotora w terminie
miesiąca od dnia podjęcia kształcenia uznaje się, że doktorant wnioskuje o wyznaczenie na promotora osoby wskazanej jako planowany promotor we wniosku o przyjęcie do Szkoły.

2. Dyrektor niezwłocznie przedkłada wniosek doktoranta o wyznaczenie promotora Radzie Szkoły.

3. Rada Szkoły nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia kształcenia przez doktoranta wyznacza promotora lub promotorów.

4. O wyznaczeniu przez Radę Szkoły promotora lub promotorów Dyrektor powiadamia właściwą Radę Naukową.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wyznaczenia promotora pomocniczego.

6. Co najmniej jeden z promotorów wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, musi być:

1) pracownikiem zatrudnionym na Uniwersytecie, lub
2) osobą posiadającą status emerytowanego profesora Uniwersytetu, lub
3) pracownikiem w instytucji współprowadzącej Szkołę w przypadku zawarcia przez Rektora porozumienia o współprowadzeniu Szkoły w określonej dyscyplinie naukowej lub dziedzinie nauki z inną uczelnią, instytutem badawczym, instytutem PAN lub instytutem międzynarodowym o uznanej renomie naukowej.

7. Promotor podlega wyłączeniu od głosowania w sprawach dotyczących wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej.

§9

1. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, która wyróżnia się uznanym krajowym lub międzynarodowym dorobkiem naukowym, w szczególności w okresie pięciu lat przed wyznaczeniem na promotora kierowała projektami badawczymi, publikowała wyniki własnych badań naukowych w recenzowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych o uznanej renomie lub współpracowała z przedstawicielami innych ośrodków naukowych.

2. Funkcję promotora pomocniczego może pełnić osoba posiadająca stopień doktora.

§ 10

Promotorem nie może zostać osoba, która:

1) w okresie ostatnich pięciu lat:

a) była promotorem czterech doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, o której mowa w Regulaminie Szkoły, lub
b) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej dwóch kandydatów, którzy nie uzyskali pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej, lub
c) uzyskała dwukrotnie negatywny wynik ewaluacji podczas przeprowadzania oceny śródokresowej doktoranta;

2) pozostaje wyznaczonym promotorem dla więcej niż pięciu doktorantów lub kandydatów; Dyrektor w wyjątkowych przypadkach może zwiększyć ten limit o jeden.

§ 11

1. Zmiana promotora może nastąpić:

1) na wniosek doktoranta w dowolnym momencie realizacji kształcenia;
2) na wniosek promotora, nie później jednak niż po zatwierdzeniu przez Dyrektora projektu indywidualnego planu badawczego, o którym mowa w Regulaminie
Szkoły;
3) na wniosek powołanej zgodnie z Regulaminem Szkoły komisji ds. oceny śródokresowej po przeprowadzeniu oceny śródokresowej, w wyniku której negatywnie oceniono opiekę promotorską.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do Dyrektora. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku złożenia wniosku o zmianę promotora przez doktoranta wymagane jest dołączenie uzasadnienia wraz z oświadczeniem osoby proponowanej na promotora o gotowości podjęcia opieki nad doktorantem.

4. W przypadku złożenia wniosku o zmianę promotora przez promotora wymagane jest doręczenie uzasadnienia. Dyrektor w porozumieniu z doktorantem podejmuje niezwłocznie działania mające na celu wyznaczanie nowego promotora.

5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę promotora przez komisję ds. oceny śródokresowej, komisja wnioskuje do Dyrektora o wyznaczenie nowego promotora.

6. W odniesieniu do promotora pomocniczego, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

III. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

§12

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna Rada
Naukowa na wniosek kandydata spełniającego wymagania określone w § 4 ust. 1 pkt 1-3. Wniosek składa się Przewodniczącemu Rady.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) rozprawę doktorską;
2) pozytywną opinię promotora lub promotorów dotyczącą rozprawy doktorskiej,
w szczególności w przedmiocie spełniania przez nią warunków określonych
w § 5 ust. 1-2;
3) oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę naukową lub dziedzinę nauki, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora;
4) życiorys naukowy, w tym informację o najważniejszych publikacjach naukowych, projektach i stażach badawczych, w szczególności finansowanych ze środków przyznanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Fundację na rzecz Nauki Polskiej lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
5) kopię co najmniej jednej publikacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;
6) kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
7) odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

3. Rada Naukowa może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz wzory dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4.

4. Przewodniczący Rady w imieniu Rady Naukowej wzywa kandydata do usunięcia braków formalnych wniosku na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

5. Doktorant realizujący kształcenie w Szkole może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny śródokresowej.

6. Weryfikacji spełnienia przez kandydata wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, dokonuje Komisja Egzaminacyjna powołana przez Radę Naukową.

7. Rada Naukowa postanawia w formie uchwały o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora po zapoznaniu się z opinią Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie spełnienia przez kandydata wymagań, o których mowa § 4 ust. 1 pkt 1-3. Jeżeli kandydat nie spełnia tych wymagań, Rada Naukowa odmawia wszczęcia postępowania wraz z uzasadnieniem. W przypadku, gdy uchwała o wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie uzyska bezwzględnej większości głosów, uznaje się, że Rada Naukowa podjęła uchwałę o odmowie wszczęcia tego postępowania.

8. Na uchwałę Rady Naukowej o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przysługuje zażalenie do Rady Naukowej w terminie siedmiu dni od dnia jej doręczenia. Rada Naukowa bez zbędnej zwłoki postanawia w formie uchwały o utrzymaniu w mocy zaskarżonej uchwały lub o uchyleniu zaskarżonej uchwały i wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

§13

Wymaganie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełnione także w przypadku posiadania w dorobku publikacji wieloautorskiej.

IV. TRYB ZŁOŻENIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

§14

1. W przypadku, gdy rozprawa doktorska jest pracą pisemną, kandydat wraz z wnioskiem, o którym w § 12 ust. 1, składa ją wydrukowaną w pięciu egzemplarzach wraz z kopią elektroniczną zapisaną w formacie PDF.

2. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim.

3. W przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się jej opis w językach polskim i angielskim.

4. Rada Naukowa może określić szczegółowe wymagania dotyczące streszczenia rozprawy doktorskiej oraz jej opisu, w tym ich objętości.

§15

1. Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, podlega ona sprawdzeniu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

2. Raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem

Jednolitego Systemu Antyplagiatowego jest podpisywany przez promotora lub promotorów i przekazywany przez nich Przewodniczącemu Rady.

3. Przewodniczący Rady Naukowej udostępnia kopię raportu, o którym mowa w ust. 2, Komisji Egzaminacyjnej i Komisji Doktorskiej.

§16

1. Uniwersytet nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej udostępnia w BIP rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną, a ponadto recenzje rozprawy doktorskiej po ich przekazaniu Przewodniczącemu Rady przez wszystkich recenzentów.

2. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w Systemie POL-on.

4. Rozprawa doktorska wraz z jej recenzjami podlega umieszczeniu w Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora.

V. KOMISJA EGZAMINACYJNA

§17

1. Weryfikację spełnienia przez kandydata wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna wyznaczona przez Radę Naukową.

2. Rada Naukowa na wniosek Przewodniczącego Rady określa liczbę członków Komisji Egzaminacyjnej, przy czym liczy ona nie mniej niż pięciu członków, jednak nie więcej niż dziewięciu członków.

3. Członkami Komisji Egzaminacyjnej mogą być nauczyciele akademiccy zajmujący stanowisko profesora lub profesora uczelni, lub posiadający stopień doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zbieżności prowadzonych badań naukowych z tematem rozprawy doktorskiej, członkiem Komisji Egzaminacyjnej może być nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora. Członkiem Komisji Egzaminacyjnej nie mogą być promotor i promotor pomocniczy.

4. Przy wyborze członków Komisji Egzaminacyjnej Rada Naukowa uwzględnia specjalizację naukową, której dotyczy rozprawa doktorska.

5. Kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej zgłasza Przewodniczący Rady lub co najmniej trzech członków Rady Naukowej.

6. Jeżeli liczba kandydatów na członków Komisji Egzaminacyjnej jest większa od liczby jej członków proponowanej przez Przewodniczącego Rady, członkowie są wybierani przez Radę Naukową w głosowaniu tajnym.

7. Członkiem Komisji Egzaminacyjnej nie może być osoba, co do której bezstronności istnieją uzasadnione wątpliwości, w szczególności:

1) kandydat bądź jego promotor jest lub pozostawał z nią w związku małżeńskim, lub jest krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia, lub pozostaje albo pozostawał z członkiem Komisji Egzaminacyjnej we wspólnym pożyciu;
2) kandydat bądź jego promotor jest lub był osobą związaną z członkiem Komisji Egzaminacyjnej z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) zachodzą inne okoliczności mogące wywoływać uzasadnione obawy co do zachowania fachowości, bezstronności lub obiektywności przy przeprowadzeniu czynności Komisji Egzaminacyjnej.

8. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej oraz Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej.

9. Komisja Egzaminacyjna podejmuje czynności, w tym uchwały, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji Egzaminacyjnej.

10. Uchwały Komisji Egzaminacyjnej podpisuje w jej imieniu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

11. Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej organizuje działalność Komisji Egzaminacyjnej.

12. Obrady Komisji Egzaminacyjnej mogą odbywać się przy wykorzystaniu narzędzi technicznych umożliwiających ich prowadzenie na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu.

13. Posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej są protokołowane.

§18

1. Komisja Egzaminacyjna po stwierdzeniu, że kandydat posiada:

1) tytuł lub dyplom, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
2) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
3) dorobek, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, oraz
4) pozytywną opinię promotora na temat rozprawy doktorskiej,
przystępuje do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających uzyskanie przez niego efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK z dyscypliny, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora.

2. Rada Naukowa formułuje wytyczne w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny naukowej. Liczba egzaminów z danej dyscypliny naukowej nie może być większa niż dwa.

§19

1. Komisja Egzaminacyjna zgodnie z wytycznymi Rady Naukowej określa i przedstawia kandydatowi liczbę, zakres i formę egzaminów z dyscypliny naukowej, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora, oraz ich harmonogram.

2. O terminie i miejscu egzaminu kandydat jest informowany co najmniej na 14 dni przed egzaminem. W danym dniu kandydat nie może przystąpić do więcej niż jednego egzaminu.

3. Egzamin jest przeprowadzany w obecności co najmniej połowy członków Komisji Egzaminacyjnej.

4. Egzamin podlega ocenie. Przy wystawianiu oceny z egzaminu Komisja Egzaminacyjna stosuje następujące oceny:

1) pozytywna z wyróżnieniem, albo
2) pozytywna, albo
3) negatywna.

5. Wystawienie ocen pozytywnych ze wszystkich egzaminów, o których mowa w ust 1, potwierdza uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
Wystawienie oceny negatywnej z któregokolwiek z egzaminów oznacza, że kandydat nie uzyskał efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.

6. Przebieg egzaminu jest protokołowany przez protokolanta wyznaczonego przez Przewodniczącego. Protokół zawiera w szczególności treść zadanych pytań oraz ich ocenę. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej oraz protokolant. Po sporządzeniu protokołu członkowie Komisji Egzaminacyjnej lub kandydat mogą na piśmie zgłosić do niego zastrzeżenia.

7. Przebieg egzaminu jest nagrywany przez Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, chyba że kandydat nie wyrazi na to zgody. Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej przekazuje nagranie Przewodniczącemu Rady, który przechowuje nagranie nie krócej niż trzy miesiące od daty egzaminu, jednak nie dłużej niż rok.

8. Na wniosek kandydata złożony w terminie 14 dni od dnia wystawienia oceny negatywnej przeprowadza się powtórny egzamin. Powtórny egzamin odbywa się nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od poprzedniego egzaminu. Egzamin może zostać powtórzony wyłącznie raz w związku z danym wnioskiem, o którym mowa w § 12 ust. 1.

§20

Po przeprowadzeniu egzaminów z dyscypliny, Komisja Egzaminacyjna wydaje pisemną opinię wraz z uzasadnieniem w przedmiocie spełnienia przez kandydata każdego z wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3. Opinię w imieniu Komisji Egzaminacyjnej podpisuje jej Przewodniczący, a następnie przekazuje ją Radzie Naukowej.

VI. TRYB POWOŁYWANIA ORAZ ZAKRES CZYNNOŚCI KOMISJI DOKTORSKIEJ

§ 21

1. Rada Naukowa może powoływać komisje doktorskie w celu podejmowania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, z tym że stopień nadaje Rada Naukowa. Komisje mogą być powoływane na okres kadencji Rady Naukowej lub do podjęcia czynności w danym postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora. Do Komisji Doktorskiej stosuje się odpowiednio § 17.

2. Rada Naukowa na wniosek Przewodniczącego Rady określa liczbę członków Komisji Doktorskiej, przy czym liczy ona nie mniej niż siedmiu członków, jednak nie więcej niż 21 członków.

3. W przypadku powołania komisji doktorskich na okres kadencji Rady Naukowej, Rada Naukowa wyznacza jedną z tych komisji do podjęcia czynności w danym postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora albo powołuje Komisję Doktorską do podjęcia czynności w danym postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora.

4. Rada Naukowa może w drodze uchwały postanowić o przekształceniu Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 17 ust. 1, w Komisję Doktorską wyznaczoną dla danego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, uzupełniając jej skład co najmniej do minimalnej liczby członków, o której mowa w ust. 2. Jeśli członkiem Komisji Egzaminacyjnej był nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora, nie wchodzi on w skład Komisji Doktorskiej.

5. W skład Komisji Doktorskiej wyznaczonej dla danego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wchodzą dodatkowo promotor lub promotorzy.

6. Jeśli Rada Naukowa nie powoła Komisji Doktorskiej w celu podejmowania czynności w danym postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, czynności te, w tym przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej, wykonuje Rada Naukowa. Do działania Rady Naukowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące działania Komisji Doktorskiej.

§ 22

1. Komisja Doktorska:

1) proponuje Radzie Naukowej kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej;
2) podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do obrony rozprawy doktorskiej;
3) przeprowadza obronę rozprawy doktorskiej;
4) występuje w drodze uchwały do Rady Naukowej o nadanie lub odmowę nadania stopnia doktora;
5) występuje w drodze uchwały do Rady Naukowej z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

2. Komisja Doktorska podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Doktorskiej w głosowaniu jawnym, chyba że przepis stanowi inaczej. Ponadto Przewodniczący Komisji Doktorskiej może zarządzić głosowanie tajne z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Komisji Doktorskiej.

VII. RECENZENCI ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

§ 23

1. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Rada Naukowa na wniosek właściwej Komisji Doktorskiej wyznacza trzech recenzentów spośród osób niebędących pracownikami Uniwersytetu oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest kandydat.

2. Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.

3. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 2, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Rada Naukowa, uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

4. Przy wyznaczaniu recenzenta Rada Naukowa uwzględnia specjalizację naukową, której dotyczy rozprawa doktorska.

5. Wyznaczeni recenzenci stają się członkami Komisji Doktorskiej wyznaczonej do podjęcia czynności w danym postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora.

6. Przewodniczący Rady doręcza recenzentowi rozprawę doktorską wraz z informacją o treści Zasad niezwłocznie po jego wyznaczeniu oraz zawiera z nim umowę o sporządzenie recenzji.

§ 24

1. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której istnieją uzasadnione wątpliwości co do zachowania fachowości, bezstronności lub obiektywności przy sporządzaniu recenzji. W szczególności recenzentem nie może być osoba, która:

1) kierowała pracą dyplomową kandydata;
2) jest przełożonym kandydata lub znajduje się względem niego bądź jego promotora w innej relacji zatrudnienia;
3) pozostaje lub była w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z kandydatem lub promotorem pracy;
4) jest krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia kandydata lub promotora pracy;
5) jest lub była osobą związaną z kandydatem lub promotorem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Recenzentem nie może być członek RDN.

§ 25

1. Recenzent sporządza recenzję rozprawy doktorskiej w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia wraz kopią raportu, o którym mowa w § 15 ust. 2. Recenzja rozprawy doktorskiej jest przekazywana Przewodniczącemu Rady.

2. Recenzja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać konkluzję wraz z uzasadnieniem dotyczącym w szczególności spełniania przez recenzowaną rozprawę doktorską warunków określonych w § 5 ust. 1-2.

3. W przypadku, gdy przekazana recenzja nie zawiera uzasadnionej konkluzji, o której mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady zwraca się do recenzenta o jej niezwłoczne uzupełnienie.

4. Konkluzja, o której mowa w ust 2, może być:

1) pozytywna;
2) warunkowa, wskazująca na kwestie wymagające poprawy w rozprawie doktorskiej w celu spełnienia warunków określonych w § 5 ust. 1 i 2;
3) negatywna.

5. W przypadku uchybienia przez recenzenta terminowi, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Rady wzywa go do niezwłocznego, nie dalej niż w terminie 14 dni od dnia wezwania, przekazania recenzji, pod rygorem wypowiedzenia umowy o sporządzenie recenzji z winy recenzenta.

§ 26

1. Przewodniczący Rady przekazuje kandydatowi recenzje rozprawy doktorskiej po ich otrzymaniu od wszystkich recenzentów.

2. W przypadku otrzymania recenzji z konkluzją warunkową, o której mowa w § 25 ust. 4 pkt 2, kandydat przedkłada Przewodniczącemu Rady poprawioną rozprawę doktorską wraz z pisemnym ustosunkowaniem się do recenzji zawierającej konkluzję warunkową w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia otrzymania recenzji.

3. Poprawioną rozprawę doktorską wraz z ustosunkowaniem się kandydata, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady niezwłocznie doręcza wszystkim recenzentom. Następnie wszyscy recenzenci sporządzają recenzje poprawionej rozprawy doktorskiej wyłącznie z konkluzją pozytywną albo konkluzją negatywną.

§ 27

Po otrzymaniu recenzji rozprawy doktorskiej spełniających wymagania, o których mowa w § 25 ust. 2, Przewodniczący Rady przekazuje recenzje właściwej Komisji Doktorskiej.

VIII. DOPUSZCZENIE DO OBRONY ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

§ 28

1. Po zapoznaniu się ze wszystkimi recenzjami rozprawy doktorskiej, jeżeli każda z nich zawiera konkluzję pozytywną albo negatywną, Komisja Doktorska w formie uchwały:

1) postanawia o dopuszczeniu kandydata do obrony rozpraw doktorskiej albo
2) wnioskuje do Rady Naukowej o postanowienie o odmowie dopuszczenia kandydata do obrony rozprawy doktorskiej – w przypadku, gdy uchwała o dopuszczeniu kandydata do obrony rozprawy doktorskiej nie uzyska bezwzględnej większości głosów, uznaje się, że Komisja Doktorska podjęła uchwałę o wniosku, o którym mowa w pkt 2.

2. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczony kandydat, który uzyskał pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów.

3. Na podstawie wniosku Komisji Doktorskiej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
Rada Naukowa postanawia w formie uchwały o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do obrony rozprawy doktorskiej. W przypadku, gdy uchwała o dopuszczeniu kandydata do obrony rozprawy doktorskiej nie uzyska bezwzględnej większości głosów, uznaje się, że Komisja Doktorska podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej. Uchwała zawiera uzasadnienie.

4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej przysługuje zażalenie do RDN w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

IX. OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

§ 29

1. Po dopuszczeniu kandydata do obrony rozprawy doktorskiej oraz udostępnieniu w BIP informacji, o których mowa w § 16 ust. 1, Komisja Doktorska wyznacza datę, godzinę i miejsce obrony rozprawy doktorskiej.

2. Obrona rozprawy doktorskiej nie może odbyć się wcześniej niż 30 dni od dnia udostępnienia w BIP informacji, o których mowa w § 16 ust. 1.

3. W tym samym dniu członek Komisji Doktorskiej nie może uczestniczyć w więcej niż dwóch obronach rozpraw doktorskich.

4. Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje kandydata o dacie, godzinie i miejscu obrony rozprawy doktorskiej.

5. Przewodniczący Rady niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej Uniwersytetu i w sposób zwyczajowo przyjęty:

1) datę, godzinę i miejsce obrony rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie;
2) tytuł rozprawy doktorskiej oraz imię i nazwisko jej autora;
3) promotora, promotorów lub promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej;
4) recenzentów;
5) odpowiednio dyscyplinę naukową lub dziedzinę nauki.

§ 30

1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się podczas posiedzenia Komisji Doktorskiej podzielonego na część jawną i niejawną. Część jawna jest otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych, chyba że przedmiot rozprawy doktorskiej jest objęty tajemnicą prawnie chronioną. Przewodniczący Komisji Doktorskiej może nakazać opuszczenie obrony rozprawy doktorskiej osobie, która zakłóca jej przebieg.

2. Podczas obrony rozprawy doktorskiej:

1) Komisja Doktorska obraduje w obecności co najmniej połowy członków Komisji
Doktorskiej oraz co najmniej dwóch recenzentów;
2) kandydat jest osobiście obecny w miejscu obrony rozprawy doktorskiej.

3. W ramach części jawnej posiedzenia Komisji Doktorskiej obrona rozprawy doktorskiej składa się z:

1) przedstawienia życiorysu naukowego kandydata przez promotora lub inną osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Komisji Doktorskiej;
2) przedstawienia przez kandydata autoreferatu z rozprawy doktorskiej;
3) zaprezentowania recenzji rozprawy doktorskiej przez recenzentów lub w przypadku ich nieobecności przez członka Komisji Doktorskiej wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji Doktorskiej;
4) publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską, w której mogą wziąć udział, zadając pytania kandydatowi, wszyscy obecni na posiedzeniu;
5) ustosunkowania się kandydata do przedstawionych recenzji rozprawy doktorskiej oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską.

4. Po zamknięciu dyskusji nad rozprawą doktorską, Przewodniczący Komisji Doktorskiej zarządza rozpoczęcie części niejawnej posiedzenia Komisji Doktorskiej, w którym biorą udział wyłącznie członkowie Komisji Doktorskiej.

5. Podczas części niejawnej posiedzenia Komisja Doktorska podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej o nadanie stopnia doktora wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie uzgadniają członkowie Komisji Doktorskiej. W przypadku, gdy uchwała w sprawie wystąpienia do Rady Naukowej o nadanie stopnia doktora nie uzyska bezwzględnej większości głosów, uznaje się, że Komisja Doktorska podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Naukowej o odmowę nadania stopnia doktora.

6. Komisja Doktorska występuje do Rady Naukowej o odmowę nadania stopnia doktora w szczególności, jeżeli stwierdzi, że:

1) rozprawa doktorska nie spełnia wymagań, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, lub
2) kandydat nie obronił rozprawy doktorskiej.

7. W przypadku, gdy rozprawa doktorska stanowi szczególne osiągnięcie naukowe, Komisja Doktorska większością co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu może wystąpić do Rady Naukowej z uzasadnionym wnioskiem o nadanie stopnia doktora z wyróżnieniem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

8. Obrona rozprawy doktorskiej jest protokołowana. Przepis § 19 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

9. Część jawna obrony rozprawy doktorskiej jest nagrywana przez Sekretarza Komisji Doktorskiej, chyba że kandydat nie wyrazi na to zgody. Przepis § 19 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

X. NADANIE STOPNIA DOKTORA

§ 31

1. Przewodniczący Komisji Doktorskiej niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Rady uchwałę, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 4 wraz z jej uzasadnieniem oraz protokołem z posiedzenia Komisji Doktorskiej, podczas którego miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej.

2. Rada Naukowa w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naukowej uprawnionych do głosowania podejmuje decyzję w formie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora. W głosowaniu biorą udział wyłącznie osoby zajmujące stanowisko profesora lub profesora uczelni, lub mające stopień doktora habilitowanego. W przypadku, gdy uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nie uzyskała bezwzględnej większości głosów uznaje się, że Rada Naukowa podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora. Uchwała zawiera uzasadnienie. Następnie Przewodniczący Rady doręcza ją kandydatowi.

3. Na wniosek Komisji Doktorskiej, o którym mowa w § 30 ust. 7, Rada Naukowa bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Naukowej uprawnionych do głosowania może podjąć uchwałę o nadaniu stopnia doktora z wyróżnieniem.

§ 32

1. Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do RDN za pośrednictwem Rady Naukowej.

2. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

3. Rada Naukowa przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Rada Naukowa może uprzednio zwrócić się o zajęcie stanowiska przez Komisję Doktorską.

§ 33

W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora.

§ 34

W przypadku, gdy kandydat przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, Rektor stwierdza nieważność decyzji o nadaniu stopnia.

XI. TRYB EKSTERNISTYCZNY

§ 35

1. Kandydat w trybie eksternistycznym składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego do
Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący Rady niezwłocznie przedkłada wniosek, o którym mowa w ust. 1, Radzie Naukowej. Rada Naukowa nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku do Przewodniczącego Rady wyznacza lub odmawia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się rozprawę doktorską.

4. Do wyznaczania promotora, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się § 8 ust. 6 oraz § 10 pkt 1 lit. c i pkt 2.

5. Wyznaczony promotor w terminie dwóch miesięcy od dnia poinformowania o wyznaczeniu na promotora sporządza na piśmie opinię o rozprawie doktorskiej,
w szczególności w przedmiocie spełniania przez nią warunków określonych w § 5 ust. 1-2, wraz z określeniem, czy jest ona negatywna czy pozytywna.

§ 36

1. W przypadku kandydata w trybie eksternistycznym w celu weryfikacji uzyskania przez niego efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy z dyscypliny naukowej w poszerzonym zakresie.

2. Rada Naukowa formułuje wytyczne w przedmiocie liczby, zakresu i formy egzaminów z dyscypliny naukowej w poszerzonym zakresie. Liczba egzaminów z danej dyscypliny naukowej w poszerzonym zakresie nie może być większa niż trzy.

§ 37

1. Wysokość opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym wynosi trzykrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy, zaokrąglona w dół do pełnych złotych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na pisemny wniosek kandydata w trybie eksternistycznym może zwolnić go z obowiązku wniesienia całości lub części opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, kandydat uiszcza do dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 1. Dowód uiszczenia opłaty kandydat dołącza do tego wniosku. W przypadku podjęcia przez Radę Naukową uchwały o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, opłata podlega zwrotowi z potrąceniem 30% jej wysokości.

4. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się od nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uniwersytecie.

XII. WSPÓLNE NADANIE STOPNIA DOKTORA

§ 38

1. Rada Naukowa może nadać stopień doktora wspólnie z innymi podmiotami posiadającymi uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień.

2. Rektor zawiera uprzednio w formie pisemnej w imieniu Uniwersytetu umowę

z podmiotami, z którymi Rada Naukowa ma wspólnie nadać stopień doktora,
tj. z uczelniami, instytutami PAN, instytutami badawczymi lub instytutami
międzynarodowymi w dyscyplinie, w której każda z tych jednostek posiada kategorię naukową A+, A lub B+, a także z podmiotami zagranicznymi posiadającymi uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscypliny, w której nadawany jest stopień. Umowa określa zasady współpracy, w szczególności wskazuje podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się niniejsze Zasady.

 

Źródło: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5094/M.2019.340.U.481.pdf