Umowy i dodatki w projektach badawczych

kasa

Kalkulator wynagrodzeń (wyliczenia mają charakter orientacyjny)


UWAGA: Począwszy od konkursu 21 NCN (czyli od Opus 11) pracownik, który ma otrzymać wynagrodzenie z projektu, może je otrzymać tylko jako wynagrodzenie dodatkowe w postaci dodatku zadaniowego lub wynagrodzenia uzupełniającego.

Dodatek wielorazowy należy obliczać uwzględniając tzw. 13-tkę. Jeśli byłby to dodatek jednorazowy (np. raz na rok) – wypłacany jest w całości jednorazowo, bez uwzględniania trzynastej pensji. Dodatek jednorazowy nie może przekroczyć 80% kwoty miesięcznej pensji zasadniczej (uwaga – dodatki sumują się, należy się upewnić, że planowana kwota jest możliwa do wypłacenia).

  1. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego [WNIOSEK]

Jeżeli wynagrodzenie w ramach projektu miałoby przekroczyć 80% wysokości wynagrodzenia zasadniczego, nie może być wypłacone jako dodatek jednorazowy. W takiej sytuacji wypłacamy Wynagrodzenie uzupełniające,

http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/


Umowa o pracę w ramach projektu badawczego

  • Począwszy od II połowy roku 2018 – Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek: w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

Informujemy również, że w konkursie OPUS 16 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.   

WIęcej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

  • W celu wszczęcia procedury związanej z zatrudnieniem beneficjenta grantu w ramach projektu na Wydziale Orientalistycznym należy zgłosić się do pani mgr Ewy Szczerkowskiej, Kierownika Dziekanatu WO UWkontakt

Formularze niezbędne do zatrudnienia na UW znajdą Państwo na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/


Wzory umów obowiązujące od 1 sierpnia 2019

(uzupełnione pliki edytowalne pobrane ze strony Kwestury)

Kalkulator

Kalkulator został zaktualizowany o zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o PIT na 1 października 2019 r. Stosuje wyższe koszty uzyskania przychodów oraz obniżoną 17% stawkę podatku PIT.

>> Oświadczenie osób poniżej 26 roku życia o zaniechaniu poboru podatku

1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82 – UMOWA ZLECENIE ZAWIERANA Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA REZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)

3. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)

4. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia)

5. RACHUNEK

6. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82 – UMOWA ZLECENIE ZAWIERANA Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

RACHUNEK

13.Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82 – UMOWA O DZIEŁO ZAWIERANA Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

14.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło)

15.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło)

16.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski

17.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski

18.Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 82 – UMOWA O DZIEŁO, ZAWIERANA Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

19.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło)

16.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski

17.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski

20.Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

21.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)

22.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)

23.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski

24.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski

Treść umowy o przeniesienie praw autorskich: Umowa o przeniesienie praw autorskich powinna zawierać takie elementy, jak:

  • przedmiot umowy – należy wskazać nazwisko autora, tytuł i możliwie najdokładniejszą specyfikację dzieła;
  • wskazanie obszaru, na którym osoba przejmująca prawa autorskie może korzystać z utworu (utrwalanie i powielanie utworu na różnych nośnikach, obrót oryginałem lub nośnikami, na których utrwalono utwór, inne formy rozpowszechniania utworu, np. wystawianie, wyświetlanie czy publiczne wykonywanie);
  • określenie możliwości dokonywania przeróbek.

Majątkowe prawa autorskie można przekazać, ale zrzeczenie się praw osobistych jest niemożliwe. W umowie można zawrzeć zapis, w którym autor zadeklaruje, że przez określony czas nie będzie korzystał ze swoich uprawnień. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy wykonawca dzieła ma prawo dowolnie korzystać z osobistych i majątkowych praw autorskich.

25.Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 82 – UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

26.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)

RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski

RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski

27.Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 82 – UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Formularze pdf do pobrania ze strony https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/obowiazujace-od-1.08.2019

 


kasa Kalkulator wynagrodzeń
kalkulator podaje orientacyjne wartości, informacji z serwisu nie należy traktować wiążąco

 


* Informacja do punktu Umowa zlecenie

W umowach cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło czy w kontrakcie menedżerskim) należy unikać zapisów charakterystycznych dla umowy o pracę

Co do zasady, wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia (np. na podstawie przedłożonego przez niego rachunku), chyba że z umowy wynikają inne postanowienia w tym zakresie. Strony mogą np. ustalić, że wynagrodzenie w umówionej wysokości będzie wypłacane w ratach, bezpośrednio po wykonaniu określonego etapu zlecenia.

Umowa zlecenia w 2016 r. – składki na ubezpieczenia społeczne

Od początku 2016 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadziła zasadę oskładkowania umowy zlecenia do pułapu płacy minimalnej (1850,- zł brutto miesięcznie w 2016 r.). Granicę wyznacza kwota minimalnego wynagrodzenia

  • JEDNA UMOWA ZLECENIE

Czy w przypadku umowy zlecenia, jako jedynej formy zatrudnienia składki na ubezpieczenie społeczne będą liczone od całego wynagrodzenia, czy tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę?

→ jeżeli zgodnie z umową zlecenia zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2750 zł, to cała kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż jest przychodem z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia w rozumieniu przepisów podatkowych

  • DWIE UMOWY ZLECENIE

Czy w przypadku dwóch umów zlecenia składki na ubezpieczenie społeczne liczone będą od wysokości minimalnej krajowej w ujęciu skumulowanym, czy od każdej umowy zlecenia osobno?

np. Pierwsza umowa zlecenia opiewa na kwotę 1850 zł, druga na 1950 zł.

→ Jeżeli zleceniobiorca będzie wykonywał pracę na podstawie dwóch umów zlecenia i z każdej z tych umów będzie otrzymywał wynagrodzenie co najmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850,00), zasadniczo obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym będzie podlegał tylko z tej umowy, która została zawarta jako pierwsza

W tej sytuacji od pierwszej umowy zlecenia opłacane będą wszystkie składki a od drugiej tylko składka zdrowotna (9%). A wynika to z tego, że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na minimalne wynagrodzenie jakie obowiązuje w 2016 r. i dlatego od tej drugiej umowy opłacamy tylko składkę zdrowotną.

→ Dwóch pracodawców – Gdy umowa zlecenie u pierwszego płatnika jest na kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia (</=1850,00), to w takiej sytuacji z tej drugiej umowy płatnik zgłasza tę osobę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i tylko taką składkę opłaca.

W takiej sytuacji zleceniobiorca powinien poinformować płatnika w złożonym oświadczeniu, że posiada już umowę zlecenie u innego płatnika i że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na kwotę większą bądź równą kwocie minimalne wynagrodzenia. Może też dodatkowo przedstawić tę umowę zlecenia.

Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dla celu rozstrzygnięcia zbiegu tytułów dokonuje się według kolejności ich powstawania

→ Gdy kwota brutto z każdej zawartej umowy zlecenia będzie niższa od wynagrodzenia minimalnego, to wtedy zarówno pierwszy jak i kolejny płatnik musi zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich składek i wszystkie składki opłacać.

W takiej sytuacji zleceniobiorca powinien poinformować płatnika w złożonym oświadczeniu, że posiada już umowę zlecenie u innego płatnika i że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na kwotę mniejszą niż minimalne wynagrodzenie. Może też dodatkowo przedstawić tę umowę zlecenia. I w zaistniałej sytuacji ten kolejny płatnik również zgłasza tego zleceniobiorcę do wszystkich składek i opłaca te składki.

→ Przykład: Zleceniobiorca X ma podpisane od stycznia 2016 r. umowy zlecenia w trzech firmach jednocześnie.
– W pierwszej na kwotę 1000,00 zł brutto,
– w drugiej na 450,00 zł brutto
– i trzeciej na 300,00 zł brutto.
Łącznie umowy te są zawarte na kwotę 1750,00 zł brutto, czyli nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. – 1850,00 zł brutto.
I w związku z tym, zleceniobiorca ten musi obowiązkowo podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne od każdej z tych umów.

Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, składek na Fundusz Pracy nie opłaca się za tych zleceniobiorców, którzy ukończyli
55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.


Od 1 stycznia 2017 r. przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Zmiany oznaczają nowe obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu.
Czytaj więcej na: http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/umowy-zlecenia/738813,Umowa-zlecenia-w-2016-r-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne.html

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/umowy-zlecenia/738813,Umowa-zlecenia-w-2016-r-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne.html, Małgorzata Michalak – ifirma.pl

Przykłady: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5835

zlecenie_vs_dzielo


Formularze do pobrania ze strony http://portal.uw.edu.pl/en/web/kwestura/wzory_umow


DO UMOWY ZLECENIA:

*Zusowskie tzw. . różowe druki potrzebne są: 
– dla osób spoza UW tylko do umowy zlecenia
.

Różowe druki są ważne tylko 3 dni od daty podpisania umowy!

  • Jeżeli jest to osoba niepracująca (lub emeryt, doktorant) – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZUA i ZWUA
  • Jeżeli osoba pracuje poza UW – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZZA i ZWUA (na umowie w §5 należy wpisać miejsce pracy poza UW)   
Formularz ZUS ZUA

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Formularz ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Formularz ZUS ZZA

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

Druki dostępne również na stronie http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe