Umowy do projektów badawczych

kasa

Kalkulator wynagrodzeń (wyliczenia mają charakter orientacyjny)Umowa o pracę w ramach projektu badawczego

 • patrz punkt 2.1 w Załączniku nr 4 do Regulaminuprzyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowegodoktora oraz stypendiów doktorskich (wprowadzony uchwałą Rady NCNnr 77/2015 z dnia 10 września 2015 r.): KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Koszty  wynagrodzeń  i  stypendiów  naukowych  –  w  tej  kategorii ujmowane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (Wskazane w dokumencie kwoty dotyczące wynagrodzeń są kwotami brutto brutto. Ze wskazanych kwot mają zostać poniesione również pozapłacowe koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  oraz inne elementy wynagrodzenia finansowane przez podmiot zatrudniający. Ze środków tych pokrywane jest także dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), jeżeli podmiot zatrudniający zobowiązany jest do jej wypłaty.) oraz stypendiów naukowych.

Wynagrodzenia mogą zostać przewidziane wyłącznie dla osób będących członkami zespołu naukowego tj. kierownika projektu i wykonawców projektu. Wypłata wynagrodzeń może odbywać się na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Ze   środków  projektu  mogą   też  być   wypłacane   stypendia   naukowe   dla   doktorantów i studentów zaangażowanych w realizację projektu.

Budżet wynagrodzeń i stypendiów naukowych przeznaczony dla członków zespołu naukowego może obejmować środki na:

 1. wynagrodzenia etatowe (Nie dotyczy projektów finansowanych w ramach konkursów PRELUDIUM i HARMONIA) na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy kierownika projektu oraz osoby/osób na stanowiskach typu post- doc (Przez  stanowisko  typu   post-doc   należy  rozumieć   pełnoetatowe  stanowisko  pracy  zaplanowane   przez kierownika projektu dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia),
 2. wynagrodzenia dodatkowe dla członków zespołu,
 3. stypendia naukowe dla doktorantów i studentów (Nie dotyczy projektów finansowanych w ramach konkursów PRELUDIUM, SONATA i HARMONIA)

Dana osoba może otrzymywać wypłaty ze środków projektu tylko w jednej z form wskazanych w pkt a)-c) powyżej.


 • W celu wszczęcia procedury związanej z zatrudnieniem beneficjenta grantu w ramach projektu na Wydziale Orientalistycznym należy zgłosić się do pani mgr Ewy Szczerkowskiej, Kierownika Dziekanatu WO UW – kontakt

Formularze niezbędne do zatrudnienia na UW znajdą Państwo na stronie: http://orient.uw.edu.pl/pliki-do-zatrudnienia/


Wzory umów cywilno-prawnych obowiązujące od 1 stycznia 2017

 nauka

WZORY UMÓW DO PROJEKTÓW BADAWCZYCH

 

1 404-04 Umowa o dzieło do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część A (5%)
– pracownikowi ZUS zabiera 34%,
– jeśli jest to pracownik UW pracodawca musi zapłacić dodatkowo: 19,64%
– jeśli nie jest to pracownik UW – pracodawca nie ponosi dodatkowych kosztów

+ Rachunek

***************

404-03 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część B (95%)
– pracownikowi ZUS zabiera 10%

+ Rachunek

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 – USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, […], znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
[…]
2. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.
Art. 2. 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.
Art. 3. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.
Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
4) proste informacje prasowe.

Źródło:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940240083

2
404-03 umowa zlecenie

+ rachunek do umowy zlecenia

W umowach cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło czy w kontrakcie menedżerskim) należy unikać zapisów charakterystycznych dla umowy o pracę

Co do zasady, wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia (np. na podstawie przedłożonego przez niego rachunku), chyba że z umowy wynikają inne postanowienia w tym zakresie. Strony mogą np. ustalić, że wynagrodzenie w umówionej wysokości będzie wypłacane w ratach, bezpośrednio po wykonaniu określonego etapu zlecenia.

Pismo Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej z 8 grudnia 2016 w sprawie zmian wzoru umowy zlecenia w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej
* Na dzień 1 stycznia 2017 stawka ta wynosi 13 zł brutto

+ RACHUNEK do umowy zlecenia  wersja edytowalna

3
404-03  Umowa o dzieło

Uprzejmie prosimy o przemyślane korzystanie z tego typu umowy!
UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego
W treści umowy o dzieło musi być położony nacisk na konkretny wynik pracy, a nie na samo wykonywanie pracy.

+ Rachunek

WZORY UMÓW [WERSJE POLSKO-ANGIELSKIE]

Agreements [POLISH/ENGLISH VERSION]

 

UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego


 • Umowa o dzieło do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część A
  SPECIFIC WORK CONTRACT (part A)
  [wzór], [wersja edytowalna]
 • Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część B
  AGREEMENT ON THE TRANSFER OF THE AUTHOR’S ECONOMIC RIGHTS TO A SCIENTIFIC WORK (part B)
  [wzór], [wersja edytowalna]

* Informacja do punktu Umowa zlecenie

W umowach cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło czy w kontrakcie menedżerskim) należy unikać zapisów charakterystycznych dla umowy o pracę

Co do zasady, wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia (np. na podstawie przedłożonego przez niego rachunku), chyba że z umowy wynikają inne postanowienia w tym zakresie. Strony mogą np. ustalić, że wynagrodzenie w umówionej wysokości będzie wypłacane w ratach, bezpośrednio po wykonaniu określonego etapu zlecenia.

Umowa zlecenia w 2016 r. – składki na ubezpieczenia społeczne

Od początku 2016 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadziła zasadę oskładkowania umowy zlecenia do pułapu płacy minimalnej (1850,- zł brutto miesięcznie w 2016 r.). Granicę wyznacza kwota minimalnego wynagrodzenia

 • JEDNA UMOWA ZLECENIE

Czy w przypadku umowy zlecenia, jako jedynej formy zatrudnienia składki na ubezpieczenie społeczne będą liczone od całego wynagrodzenia, czy tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę?

→ jeżeli zgodnie z umową zlecenia zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2750 zł, to cała kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż jest przychodem z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia w rozumieniu przepisów podatkowych

 • DWIE UMOWY ZLECENIE

Czy w przypadku dwóch umów zlecenia składki na ubezpieczenie społeczne liczone będą od wysokości minimalnej krajowej w ujęciu skumulowanym, czy od każdej umowy zlecenia osobno?

np. Pierwsza umowa zlecenia opiewa na kwotę 1850 zł, druga na 1950 zł.

→ Jeżeli zleceniobiorca będzie wykonywał pracę na podstawie dwóch umów zlecenia i z każdej z tych umów będzie otrzymywał wynagrodzenie co najmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę (1850,00), zasadniczo obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym będzie podlegał tylko z tej umowy, która została zawarta jako pierwsza

W tej sytuacji od pierwszej umowy zlecenia opłacane będą wszystkie składki a od drugiej tylko składka zdrowotna (9%). A wynika to z tego, że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na minimalne wynagrodzenie jakie obowiązuje w 2016 r. i dlatego od tej drugiej umowy opłacamy tylko składkę zdrowotną.

→ Dwóch pracodawców – Gdy umowa zlecenie u pierwszego płatnika jest na kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia (</=1850,00), to w takiej sytuacji z tej drugiej umowy płatnik zgłasza tę osobę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i tylko taką składkę opłaca.

W takiej sytuacji zleceniobiorca powinien poinformować płatnika w złożonym oświadczeniu, że posiada już umowę zlecenie u innego płatnika i że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na kwotę większą bądź równą kwocie minimalne wynagrodzenia. Może też dodatkowo przedstawić tę umowę zlecenia.

Ustalenia łącznej podstawy wymiaru składek dla celu rozstrzygnięcia zbiegu tytułów dokonuje się według kolejności ich powstawania

→ Gdy kwota brutto z każdej zawartej umowy zlecenia będzie niższa od wynagrodzenia minimalnego, to wtedy zarówno pierwszy jak i kolejny płatnik musi zgłosić zleceniobiorcę do wszystkich składek i wszystkie składki opłacać.

W takiej sytuacji zleceniobiorca powinien poinformować płatnika w złożonym oświadczeniu, że posiada już umowę zlecenie u innego płatnika i że pierwsza umowa zlecenie jest zawarta na kwotę mniejszą niż minimalne wynagrodzenie. Może też dodatkowo przedstawić tę umowę zlecenia. I w zaistniałej sytuacji ten kolejny płatnik również zgłasza tego zleceniobiorcę do wszystkich składek i opłaca te składki.

→ Przykład: Zleceniobiorca X ma podpisane od stycznia 2016 r. umowy zlecenia w trzech firmach jednocześnie.
– W pierwszej na kwotę 1000,00 zł brutto,
– w drugiej na 450,00 zł brutto
– i trzeciej na 300,00 zł brutto.
Łącznie umowy te są zawarte na kwotę 1750,00 zł brutto, czyli nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. – 1850,00 zł brutto.
I w związku z tym, zleceniobiorca ten musi obowiązkowo podlegać składkom na ubezpieczenia społeczne od każdej z tych umów.

Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, składek na Fundusz Pracy nie opłaca się za tych zleceniobiorców, którzy ukończyli
55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.


Od 1 stycznia 2017 r. przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Zmiany oznaczają nowe obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu.
Czytaj więcej na: http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/umowy-zlecenia/738813,Umowa-zlecenia-w-2016-r-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne.html

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/zus-kadry/umowy-zlecenia/738813,Umowa-zlecenia-w-2016-r-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne.html, Małgorzata Michalak – ifirma.pl

Przykłady: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5835

zlecenie_vs_dzielo


Formularze do pobrania ze strony http://portal.uw.edu.pl/en/web/kwestura/wzory_umow


DO UMOWY ZLECENIA:

*Zusowskie tzw. . różowe druki potrzebne są: 
– dla osób spoza UW tylko do umowy zlecenia
.

Różowe druki są ważne tylko 3 dni od daty podpisania umowy!

 • Jeżeli jest to osoba niepracująca (lub emeryt, doktorant) – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZUA i ZWUA
 • Jeżeli osoba pracuje poza UW – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZZA i ZWUA (na umowie w §5 należy wpisać miejsce pracy poza UW)   
Formularz ZUS ZUA

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Formularz ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Formularz ZUS ZZA

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

Druki dostępne również na stronie http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe