Zasady podziału dotacji dla Młodych Naukowców (DSM)

Informacja Dziekana WO dot. środków na DSM

Niewykorzystane środki przyznane w ramach konkursu dla Młodych Naukowców będą trafiały do rezerwy dziekańskiej i ponownie rozpatrywane na realizację bieżących projektów w ramach tychże funduszy (DSM).

Wnioski o dofinansowanie w ramach dotacji dla młodych naukowców należy składać w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego (oficyna Pałacu Tyszkiewiczów/Potockich, wejście E) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla młodych naukowców”.

Konkurs dla młodych naukowców

 


Zasady podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wnioski o dotację na finansowanie zadań badawczych (w tym rozpraw doktorskich), ujętych w planie zadaniowym Wydziału Orientalistycznego i związanych z:

 • rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • rozwojem specjalności naukowych na Wydziale Orientalistycznym rozpatrywane są w trybie konkursowym na podstawie następujących zasad:

Warunki udziału w konkursie:

 • zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub aktualny wpis na listę studentów Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego
 • wiek do 35 roku życia
 • zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim na pierwszym miejscu pracy (nie dotyczy doktorantów)
 • złożenie projektu badawczego
 • wykazanie się publikacjami i udziałem w konferencjach z referatem
 • opinia kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego lub opinia promotora podpisana przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego
 • zaangażowanie w pracach Wydziału Orientalistycznego

Główne kryteria oceny projektów badawczych

 • nowatorski charakter projektu badawczego
 • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu
 • publikacja jako efekt końcowy projektu

Rodzaj kosztów, które mogą być akceptowane

 • weryfikacja tekstu w języku obcym
 • tłumaczenie na język obcy
 • wydanie publikacji
 • udział w konferencji z referatem
 • kwerenda biblioteczna
 • badania terenowe
 • zakup aparatury

Konkurs rozstrzygany jest przez Komisję Konkursową Wydziału Orientalistycznego. W jej skład wchodzą Kierownicy jednostek wewnętrznych i Dziekan Wydziału Orientalistycznego.


Komisja Konkursowa Wydziału Orientalistycznego UW rozstrzygnęła konkurs na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

**********************

Konkurs dla młodych naukowców – edycja 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Orientalistycznemu UW dotację celową w wysokości zł. 99.950,00 netto na prowadzenie w 2016 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Dotacja ta będzie rozdzielona w trybie konkursowym. Zasady jej podziału podane są poniżej.

Wnioski o dofinansowanie w/w badań naukowych należy składać w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego (oficyna Pałacu Tyszkiewiczów/Potockich, wejście E) do dnia 20 kwietnia 2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla młodych naukowców”.


Zobacz dane archiwalne: http://orient-old.uw.edu.pl/pl/io/projekty/index.html#dsm