Zasady podziału dotacji dla Młodych Naukowców (DSM)

Zgodnie z § 2.2 ROZPORZĄDZENIA MNiSW z dnia 11 września 2015 r. Poz. 1443

 • dotacja dla młodych naukowców (DSM) – to dotacja celowa na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Na co można wydawać dotacje:

 1. Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych
 2. Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów
 3. Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej
 4. Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, których mowa w pkt 1, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej (z tym że w DSM odpowiedzialność majątkową za zakupiony sprzęt musi brać na siebie pracownik etatowy Jednostki)
 5. Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 (kwerendy, udział w konferencjach, zapraszanie gości na sesje naukowe z kraju i z zagranicy)
 6. Upowszechnianie nauki (np. organizacja konferencji, publikacje)
 7. Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych (czytaj: przekazywanie wyników badań naukowych na konferencjach, w publikacjach w czasopismach punktowanych itp.)
 8. Zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych

DSM na specjalności naukowe na WO – głównie na zakup publikacji, książek, publikowanie opracowań młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Za zgodą dziekana można wydatkować środki z DSM-ów zakładowych zgodnie ze specyfikacją jak wyżej.


Informacja Dziekana WO dot. środków na DSM

Niewykorzystane środki przyznane w ramach konkursu dla Młodych Naukowców będą trafiały do rezerwy dziekańskiej i ponownie rozpatrywane na realizację bieżących projektów w ramach tychże funduszy (DSM).

Wnioski o dofinansowanie w ramach dotacji dla młodych naukowców należy składać w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego (oficyna Pałacu Tyszkiewiczów/Potockich, wejście E) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla młodych naukowców”.


Zasady podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wnioski o dotację na finansowanie zadań badawczych (w tym rozpraw doktorskich), ujętych w planie zadaniowym Wydziału Orientalistycznego i związanych z:

 • rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • rozwojem specjalności naukowych na Wydziale Orientalistycznym rozpatrywane są w trybie konkursowym na podstawie następujących zasad:

Warunki udziału w konkursie:

 • zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub aktualny wpis na listę studentów Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego
 • wiek do 35 roku życia
 • zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim na pierwszym miejscu pracy (nie dotyczy doktorantów)
 • złożenie projektu badawczego
 • wykazanie się publikacjami i udziałem w konferencjach z referatem
 • opinia kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego lub opinia promotora podpisana przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego
 • zaangażowanie w pracach Wydziału Orientalistycznego

Główne kryteria oceny projektów badawczych

 • nowatorski charakter projektu badawczego
 • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu
 • publikacja jako efekt końcowy projektu

Rodzaj kosztów, które mogą być akceptowane

 • weryfikacja tekstu w języku obcym
 • tłumaczenie na język obcy
 • wydanie publikacji
 • udział w konferencji z referatem
 • kwerenda biblioteczna
 • badania terenowe
 • zakup aparatury

Konkurs rozstrzygany jest przez Komisję Konkursową Wydziału Orientalistycznego. W jej skład wchodzą Kierownicy jednostek wewnętrznych i Dziekan Wydziału Orientalistycznego.


Komisja Konkursowa Wydziału Orientalistycznego UW rozstrzygnęła konkurs na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

**********************

Rozstrzygnięcie konkursu dla młodych naukowców – edycja 2016

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Orientalistycznego z dnia 13 czerwca 2017 r. –  rozstrzygnięcie konkursu na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Na konkurs wpłynęło 12 wniosków, w tym 2 wnioski od adiunktów, 3 wnioski od asystentów oraz 7 wniosków od uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego.

Komisja rozdzieliła kwotę zł. 117.750,00 na finansowanie badań naukowych oraz zadań z nimi związanych, służących:

 • rozwojowi młodych naukowców – 22.594,24
 • rozwojowi uczestników studiów doktoranckich – 21.110,00
 • rozwojowi specjalności naukowych na Wydziale Orientalistycznym – 74.045,76

Przy ocenie wniosków Komisja odwoływała się do Zasad podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich przyjętych przez WO w roku ubiegłym.

Następującym osobom przyznano dofinansowanie na zgłoszone przez nich projekty badawcze:

 • Adiunkci
  1. dr Marcin Krawczuk (Katedra Języków i Kultur Afryki) – 2.000,00
  2. dr Adam Kryszeń (Zakład Wschodu Starożytnego) – 2.522,24
 • Asystent
  1. dr Magdalena Pinker (Katedra Arabistyki i Islamistyki) – 000,00
  2. dr Zuzanna Augustyniak (Katedra Języków i Kultur Afryki) – 8.600,00
  3. dr Stanisław Jaśkowski (Zakład Iranistyki) – 4.472,00
 • Doktoranci
  1. mgr Edyta Wolny (Katedra Arabistyki i Islamistyki) – 2.500,00
  2. mgr Maria Piotrowska (Katedra Języków i Kultur Afryki) – 5.500,00
  3. mgr Olga Frąckiewicz (Katedra Języków i Kultur Afryki) – 2.000,00
  4. mgr Sara Manasterska (Zakład Wschodu Starożytnego) – 3.310,00
  5. mgr Piotr Bachtin (Zakład Iranistyki) – 0,00
  6. mgr Joanna Dolińska (Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej) – 4.000,00
  7. mgr Viacheslav Chernev (Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej) – 3.800,00

Wydzielono trzy typy jednostek ze względu na prowadzone specjalności i ich wielkość.

Pozostałą kwotę złotych 52.775,51 rozdzielono wśród jednostek wewnętrznych Wydziału Orientalistycznego na rozwój następujących specjalności naukowych:

 1. Katedra Arabistyki i Islamistyki – 5.695,00
  • arabistyka
  • islamistyka
 2. Zakład Wschodu Starożytnego – 5.695,00
  • hetytologia
  • asyriologia
 3. Zakład Egiptologii – 3.986,00
  • egiptologia
 4. Katedra Azji Południowej – 7.400,00
  • indologia
 5. Zakład Hebraistyki – 5.695,00
  • hebraistyka
 6. Zakład Iranistyki – 5.695,00
  • iranistyka
  • afganologia
 7. Zakład Islamu Europejskiego – 3.986,00
  • islamistyka
 8. Katedra Japonistyki – 5.695,00
  • japonistyka
 9. Zakład Koreanistyki – 5.695,00
  • koreanistyka
 10. Katedra Języków i Kultur Afryki – 7.400,00
  • afrykanistyka
 11. Zakład Sinologii – 5.695,00
  • sinologia
 12. Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej – 7.400,00
  • turkologia
  • mongolistyka
  • tybetologia
 13. Pracownia Studiów nad Buddyzmem – 3.986,00
  • buddologia
 14. Rezerwa Dziekańska – 22,76

Konkurs dla młodych naukowców – edycja 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Orientalistycznemu UW dotację celową w wysokości 141 300,00 PLN na prowadzenie w 2017 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwaną „dotacją dla młodych naukowców”. Dotacja jest obciążona kosztami pośrednimi w wysokości 20%, w związku z czym do podziału pozostaje 117.750,00 PLN.

Dotacja ta będzie rozdzielona w trybie konkursowym. Zasady jej podziału podane są poniżej. Wnioski o dofinansowanie w/w badań naukowych należy składać w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego (oficyna Pałacu Tyszkiewiczów/Potockich, wejście E) do dnia 8 czerwca 2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla młodych naukowców”.


Zasady podziału dotacji
na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Wnioski o dotację na finansowanie zadań badawczych (w tym rozpraw doktorskich), ujętych w planie zadaniowym Wydziału Orientalistycznego i związanych z:

 • rozwojem młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
 • rozwojem specjalności naukowych na Wydziale Orientalistycznym

rozpatrywane są w trybie konkursowym na podstawie następujących zasad:

Warunki udziału w konkursie:

 • zatrudnienie na stanowisku asystenta/adiunkta lub aktualny wpis na listę studentów począwszy od II roku Studiów Doktoranckich Wydziału Orientalistycznego
 • wiek do 35 roku życia
 • zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim na pierwszym miejscu pracy (nie dotyczy doktorantów)
 • złożenie projektu badawczego
 • wykazanie się publikacjami i udziałem w konferencjach z referatem
 • opinia kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego lub opinia promotora podpisana przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego
 • zaangażowanie w pracach Wydziału Orientalistycznego

Główne kryteria oceny projektów badawczych

 • nowatorski charakter projektu badawczego
 • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu
 • publikacja jako efekt końcowy projektu

Rodzaj kosztów, które mogą być akceptowane

 • weryfikacja tekstu w języku obcym
 • tłumaczenie na język obcy
 • wydanie publikacji (niezbędny jest kosztorys z wydawnictwa)
 • udział w konferencji z referatem
 • kwerenda biblioteczna
 • badania terenowe
 • zakup aparatury

W przypadku projektów wymagających wyjazdów wnioskodawcy winni dołączyć do wniosku o dotację kosztorys wyliczony według obowiązujących diet pobytowych i ryczałtów hotelowych. Liczba dni pobytu pokrywanych z dotacji nie może przekraczać 10 dni.

W konkursie mogą ponownie uczestniczyć osoby, które w poprzednich latach dostały dotację dla młodych naukowców pod warunkiem, że przedstawią konkretne wyniki swoich działań naukowych:

 • opublikowane artykuły
 • przyjęte do druku publikacje (potwierdzona akceptacja wydawcy)
 • wygłoszone referaty na konferencjach naukowych
 • rozdziały pracy doktorskiej (opinia promotora)
 • sprawozdanie z badań terenowych
 • inne ważne osiągnięcia naukowe

Wnioski tych osób będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

Wnioski wymagają akceptacji:

 • w przypadku asystentów/adiunktów – kierownika zakładu
 • w przypadku doktorantów – opiekuna naukowego i kierownika zakładu/katedry

Konkurs rozstrzygany jest przez Komisję Konkursową Wydziału Orientalistycznego. W jej skład wchodzą Kierownicy jednostek wewnętrznych i Dziekan Wydziału Orientalistycznego.

Dziekanat Wydziału Orientalistycznego UW


Konkurs dla młodych naukowców – edycja 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Orientalistycznemu UW dotację celową w wysokości zł. 99.950,00 netto na prowadzenie w 2016 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Dotacja ta będzie rozdzielona w trybie konkursowym. Zasady jej podziału podane są poniżej.

Wnioski o dofinansowanie w/w badań naukowych należy składać w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego (oficyna Pałacu Tyszkiewiczów/Potockich, wejście E) do dnia 20 kwietnia 2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla młodych naukowców”.


Zobacz dane archiwalne: http://orient-old.uw.edu.pl/pl/io/projekty/index.html#dsm