ZIP – program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego


Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2019/2020 gościć będzie Vahego Boyadjiana z Ormiańskiej Akademii Nauk w Erywaniu, który w okresie między grudniem 2019 r., a lutym 2020 r. poprowadzi dla studentów następujące zajęcia w języku angielskim:

 • Ethnographic Fieldwork at Borderlands (Iran, Pakistan, Afghanistan) – ZIP
  Termin: Wtorek 18.30-20.00, s. 118 Zakład Iranistyki WO

  Wykład będzie odbywał się między 3 grudnia 2019 r. a 28 stycznia 2020 r.
  7 spotkań – 15h i 2 ECTS – przedmiot z oferty OGUN (z oferty nauk społecznych)

Rejestracja żetonowa do 16 października (po tym terminie w sprawie zapisów prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć: mrodziewicz@uw.edu.pl)


 • Anthropology of Iran and Afghanistan – ZIP
  Termin: Czwartek 16.45-18.15, s. 118 Zakład Iranistyki WO

  Wykład będzie odbywał się między 5 grudnia 2019 r. a 30 stycznia 2020 r.
  7 spotkań – 15h i 2 ECTS – przedmiot z oferty OGUN (z oferty nauk społecznych)

Rejestracja żetonowa do 16 października (po tym terminie w sprawie zapisów prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć: mrodziewicz@uw.edu.pl)


 • Ethnolinguistic Landscape of the Iranian World-ZIP (wykład OW)
  Termin: Poniedziałek, 13.15-14.45, s. 118 Zakład Iranistyki WO

  Wykład będzie odbywał się między 13 stycznia a 27 lutego.
  7 spotkań – 15h i 2 ECTS – przedmiot z oferty OW kod rejestracji: OW – 3600-IR-ELIW-OW

Projekt realizowany jest w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl.

Komunikat [pdf]


Nowe bezpłatne, stacjonarne studia magisterskie
Komunikacja mi
ędzykulturowa Azja i Afryka
na Wydziale Orientalistycznym

 • Plan zajęć – Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

 

 


Więcej informacji na temat studiów: https://zip.uw.edu.pl/nowe-kierunki-studiow-na-uw

Rekrutacja: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S2-KMAA/?from=field:P_KMAA

Kontakt mailowy:  mgr.azjaafryka@uw.edu.pl

 

 1. Koncepcja kształcenia:

Celem kształcenia na kierunku Komunikacja międzykulturowa jest przekazanie studentom wiedzy i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym i zróżnicowanym środowisku pracy. Absolwent przygotowany będzie do organizowania pracy międzynarodowego zespołu, wchodzenia w biznesowe i towarzyskie kontakty z przedstawicielami innych kultur, minimalizowania wpływu kulturowo warunkowanych nieporozumień oraz wykorzystywania pełnego potencjału, który zapewnia praca w różnorodnym środowisku. Studia pozwolą zdobyć umiejętności komunikacyjne, językowe, kulturowe i organizacyjne, pozwalające na efektywny kontakt, odczytywanie komunikatów zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym oraz zarządzanie kadrami w międzynarodowym środowisku. Zajęcia będą również kładły nacisk na poznanie i zrozumienie kultur Azji i Afryki oraz na procesy przenikania się kultur, zwłaszcza współcześnie za sprawą globalizacji.

 1. Przedmioty przykładowe (forma i zakres tematyczny):

Zakres zajęć obejmuje wiedzę na temat teorii komunikacji, mediów, kultury masowej,  kultury biznesu, zarządzania zespołem, podstawy wiedzy na temat dyplomacji, muzealnictwa, historii i stosunków międzynarodowych Azji i Afryki, antropologii, praw człowieka i zagadnień postkolonialnych. Zajęcia dostarczają nie tylko ogólnych podstaw omawianych zagadnień, ale przede wszystkim pogłębionej wiedzy dotyczącej kultur Azji i Afryki oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do codziennych kontaktów i efektywnej współpracy. Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Dodatkowo student będzie miał możliwość nauki dwóch języków – japońskiego i arabskiego. Wśród wykładowców są zarówno specjaliści z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, jak i praktycy w dziedzinach organizacji pracy, komunikacji i biznesu. 

 1. Wymagania i forma rekrutacji:

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni państwowych lub niepaństwowych mających akredytację MEN. W otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: a) ocena na dyplomie, b) średnia z całego okresu studiów, c) wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie ogólnej orientacji kandydata na temat komunikacji oraz jego wiadomości na temat krajów i kultur Azji i Afryki.

 1. Perspektywy zawodowe absolwenta:

Absolwent Komunikacji międzykulturowej będzie przygotowany do pracy w wielokulturowym środowisku oraz do szkolenia innych osób na temat kulturowej różnorodności. Jego umiejętności organizacyjne pozwolą mu na znalezienie zatrudnienia w działach Human Resources firm, które posiadają zróżnicowany, międzynarodowy zespół, w organizacjach biznesowych, które utrzymują kontakty z partnerami z krajów Azji i Afryki, w administracji państwowej, zwłaszcza tej związanej z polityką zagraniczną, w organizacjach trzeciego sektora, które zajmują się kwestiami współpracy międzynarodowej i ochrony praw człowieka, w szkołach lub instytucjach związanych z promowaniem kultury (muzea, ośrodki kultury), a także w instytucjach zajmujących się prowadzeniem szkoleń.

Koordynator merytoryczny na WO
dr hab. Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł 

e-mail: hrubinkowska@yahoo.com

Koordynator administracyjny na WO
Lena Wołkowyska

e-mai: l.wolkowyska@uw.edu.pl)

 

Program realizowany jest od 2 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku. W ramach programu zostaną sfinansowane m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania.


UW realizować będzie działania w czterech modułach:

Programy kształcenia
 • nowe lub zmodyfikowane programy studiów II stopnia,
 • nowe programy studiów II stopnia w jęz. angielskim,
 • szkoły letnie w językach obcych dla studentów studiów I i II stopnia,
 • włączanie wykładowców z zagranicy do dydaktyki uniwersyteckiej.
Studia doktoranckie
 • nowe programy kształcenia na studiach doktoranckich,
 • doktoranckie szkoły letnie,
 • zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów,
 • stypendia wspierające mobilność doktorantów,
 • dofinansowanie wyjazdów zagranicznych.
Podnoszenie kompetencji
 • zajęcia, warsztaty i szkolenia dla studentów podnoszące kompetencje: informatyczne, analityczne, komunikacyjne, językowe i inne sprzyjające szeroko pojętej przedsiębiorczości.
Zarządzanie uczelnią
 • warsztaty i szkolenia dla pracowników administracji,
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych wykładowców,
 • analizy strategiczne służące doskonaleniu procesów zarządczych,
 • doskonalenie narzędzi informatycznych.

Nad realizacją programu ZIP czuwają prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, oraz prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju. Koordynatorką projektu jest Gabriela Sempruch (BWR). Pracami nad poszczególnymi modułami kierują dr Agnieszka Janiak-Jasińska (pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia), dr Agnieszka Pugacewicz (DELaB) oraz Grzegorz Bochenek (BWR).

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat działań przewidzianych programem ZIP znajdują się na stronie www.zip.uw.edu.pl. Zamieszczane są tam też aktualne ogłoszenia o konkursach i inne informacje, ważne dla uczestników programu.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.