Skip to main content

Nabór wniosków do konkursu START 2023

2022-09-20
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Nabór będzie prowadzony do 31 października br. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Badań UW do 24 października br. (wniosek można przesłać pocztą). Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. W programie START przyznawane są również wyróżnienia kandydatom i kandydatkom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu i zostały uznane za wybitne. Wnioski składane do konkursu START są także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Od roku 2015 r. przyznawane jest także wyróżnienie im. prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureatka lub laureat prowadzący wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii. W konkursie 2023 po raz drugi będzie można otrzymać stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego*, które będzie przyznawane za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej, czyli w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora. Wyróżnienie ustanowione zostało dzięki zapisowi testamentowemu prof. Wacława Szybalskiego. Stypendia wyróżnionych laureatów i laureatek zostaną podwyższone. Program START oferuje również stypendia wyjazdowe, czyli środki na wyjazd do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą. Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku znajdującymi się stronie programu. W dokumentach tych można znaleźć m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków, a także o zasadach przyznawania stypendiów wyjazdowych. Wnioski w konkursie START 2023 można składać od 19 września do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w drugim kwartale 2023 r. Stypendia w konkursie 2023 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków  przekazanych przez firmy, instytucje, prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1% podatku dochodowego. Partnerem programu jest Fundacja PZU. Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Cele

Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Zgodnie z regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Adresaci

Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1992 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:
– z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka, – z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata. *PRACE B+R (tzw. prace badawczo-rozwojowe) są to systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmują one trzy rodzaje prac:
 • badania podstawowe (basic research – prace teoretyczne i eksperymentalne nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań);
 • badana stosowane (applied research – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania);
 • prace rozwojowe (experimental development – prace polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, usług i procesów).

Oferta

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów. UWAGA! Zgodnie z nowym regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz. Fundacja przyznaje również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w trzech obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia tych osób są finansowane ze środków uzyskanych przez Fundację z wpłat na działalność organizacji pożytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych). Stypendia wyróżnionych laureatów są powiększone – w ubiegłych latach wynosiły 36 000 zł. Wnioski składane do konkursu START będą również rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi, które jest przyznawane jednemu z laureatów programu w danym roku. Laureatem tego konkursu może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby zostanie podwyższone. Od 2022 r. w ramach programu START przyznawane jest stypendium z wyróżnieniem im. prof. Wacława Szybalskiego, które otrzymać może wybitny młody naukowiec prowadzący badania w dziedzinach nauki uprawianych przez Fundatora, czyli biotechnologii, genetyce lub biologii molekularnej. Wyróżnienie zostało ustanowione dzięki zapisowi testamentowemu prof. Wacława Szybalskiego. W ramach programu START został również utworzony Fundusz im. prof. Adama Sobiczewskiego. Jego celem jest dofinansowanie wybranych stypendiów najwyżej ocenionych laureatów programu START zajmujących się dziedzinami bliskimi zainteresowaniom Fundatora – fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią. Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (opisane w Regulaminie i Instrukcji przygotowania wniosku).
 • Zobacz także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w programie START

Procedura

Wnioskodawcami w konkursie mogą być instytucje kształcące kandydatów lub instytucje, w których kandydaci wykonują prace B+R. Wniosek o stypendium START składany do konkursu powinien być podpisany w przypadku uczelni przez jej rektora/prorektora, a w przypadku innego podmiotu – przez kierownika tego podmiotu lub osobę upoważnioną do reprezentacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie programu START i Instrukcji przygotowania wniosku. W konkursie oceniana jest przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. Wnioski oceniane są w kilkuetapowej procedurze (opisanej szczegółowo w Instrukcji przygotowania wniosku), w której biorą udział zewnętrzni eksperci i recenzenci. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Zatwierdza ją Rada FNP. Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza wniosku. Wydrukowany wniosek z wymaganymi podpisami i pieczęciami należy także przesłać do biura Fundacji na adres: I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z Regulaminem programu START oraz z Instrukcją przygotowania wniosku (dokumenty dostępne w Plikach do pobrania).
 • Nowy_regulamin_programu_START
 • Instrukcja składania wniosku – Instrukcja START_2023
 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – Odpowiedzi_na_częste_pytania_2023
 • Wzory umów i sprawozdań
  • UMOWY START 2022 – wzory
  • Załącznik nr 1 do Umowy_2022
  • Załącznik nr 2 do Umowy z wyjazdem 2022
  • Załącznik nr 3 do Umowy z wyjazdem 2022
 • Oświadczenia
  • START_2023_Oswiadczenia_kandydata
  • START_2023_Oswiadczenia_opiekuna
  • START_2023_Oswiadczenia_wnioskodawcy
  • START_2023_Oswiadczenie_zmiana _nazwiska
 • Wykaz dziedzin i grup recenzenckich
  • START_2022_wykaz_dziedzin_grup_recenzenckich
Źródło: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/
Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP, przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START : 
 • wniosek podpisany przez Wnioskodawcę
 • z podpisami:
  • opiekuna naukowego (na opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)
należy przesłać w wersji papierowej do Biura Obsługi Badań UW do 24 października br.  Biuro Obsługi Badań dostarcza podpisane wnioski do FNP. JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ Wnioski o stypendium START należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego (bazy) udostępnionego przez Fundację na stronie https://wnioski.fnp.org.pl UWAGA: Login kandydata powinien zawierać nazwisko. Wniosek w programie START składa się z formularza wniosku i załączników. ZANIM ROZPOCZNIESZ SKŁADANIE WNIOSKU Przed rozpoczęciem składania wniosku on-line kandydaci powinni przygotować wszystkie wymagane w regulaminie konkursu załączniki w wersji elektronicznej (format: pdf). Załączniki powinny być nazwane wg. określonego schematu, podanego w instrukcji pt. Wytyczne techniczne (str 11 Instrukcji START_2023) Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”: Rektor/Prorektor: Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak
Dane do wniosku START FNP

Dane do wniosku START FNP


  UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM WYJAZDOWE Ubieganie się o stypendium wyjazdowe nie jest obowiązkowe. Stypendium wyjazdowe mogą otrzymać wyłącznie laureaci konkursu START. Wniosek o stypendium wyjazdowe należy wypełnić i złożyć razem z wnioskiem o stypendium START, przy czym stypendium wyjazdowe jest niezależne od kwoty stypendium START i jest wypłacane dodatkowo. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie, w zależności od miejsca pobytu i czasu trwania wyjazdu. Przyznana kwota, zapewniająca podróż i pobyt, jest wypłacana przez Fundację na konto stypendysty, podane w umowie o stypendium. UWAGA: Aby wniosek o Stypendium wyjazdowe został rozpatrzony, należy w zakładce „Podstawowe informacje” – „stypendium wyjazdowe” podać wymagane informacje o wyjeździe w formularzu wniosku o stypendium START, a także dołączyć odpowiednie dokumenty w zakładce „Załączniki”. Brak tych dokumentów spowoduje, że wniosek o Stypendium wyjazdowe nie będzie rozpatrywany. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku znajduje się poniżej. UZASADNIENIE WYBORU OŚRODKA I OPIS WSPÓŁPRACY Załącznik zawierający uzasadnienie wyboru ośrodka wraz z krótką informacją o charakterze planowanego wyjazdu i ogólny program wizyty nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu. OŚRODEK NAUKOWY/OSOBA ZAPRASZAJĄCA Informacja o ośrodku zagranicznym, do którego kandydat/ka planuje wyjechać, powinna zawierać pełną nazwę instytucji i jej dokładny adres, a także adres strony internetowej. Należy także uwzględnić imię nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko i dorobek naukowy osoby zapraszającej (na podstawie życiorysu naukowego). Załącznik nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu. LIST ZAPRASZAJĄCY List zapraszający na wyjazd powinien zawierać zaproszenie, bądź potwierdzenie przyjęcia kandydata na wizytę naukową w instytucji zagranicznej. Listy zapraszające mogą być przygotowane w dowolnej formie i przekazane kandydatowi w wersji drukowanej lub elektronicznej. Nie określamy sformalizowanej wersji listu zapraszającego. KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH Głównym kryterium przyznania Stypendium wyjazdowego jest merytoryczne uzasadnienie planowanego pobytu. Ważna jest również naukowa ranga ośrodka i potencjał naukowy jego kadry, a szczególnie oryginalność dorobku naukowego osoby zapraszającej stypendystę. Proszę zwrócić uwagę, że celem Stypendiów wyjazdowych jest poznanie NOWYCH ośrodków naukowych i nawiązywanie NOWEJ współpracy z kadrą naukową tychże ośrodków. Intencją FNP nie jest wspieranie wyjazdów do ośrodków, w których kandydat/ka już przebywał/a, bądź na zaproszenia osób, z którymi współpraca już istnieje lub są prowadzone wspólne projekty badawcze, a w szczególności wspólnie opublikowane prace. Intencją FNP jest, aby wyjazdy studyjne w ramach programu START służyły rozwojowi karier stypendystów programu. Stypendyści – niejednokrotnie znajdujący się aktualnie w bardzo ważnym etapie rozwoju naukowego – mogą wykorzystać wyjazdy studyjne m.in. do nawiązania nowych partnerstw naukowych, np. nawiązanie relacji mentoringowej ze wskazaną we wniosku osobą. Wizyta w danym ośrodku może też być sprawdzeniem/przygotowaniem do dłuższego wyjazdu o charakterze stażu doktorskiego. Najważniejsze jednak, aby cel i założenia wizyty studyjnej wynikały bezpośrednio z indywidulanych potrzeb stypendysty, a nie np. zespołu w którym aktualnie pracuje czy były wypadkową istniejącej już relacji z danym ośrodkiem (via szef czy promotor). Fundacja w tym aspekcie zachęca do podejmowania samodzielnych działań przez stypendystów i świadomego kształtowania swego rozwoju jako naukowców, szczególną pomocą w tym zakresie mogą być konsultacje z mentorem. SPRAWOZDANIE ZE STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH W ciągu dwóch miesięcy po realizacji Stypendium wyjazdowego stypendysta jest zobowiązany do złożenia w Fundacji sprawozdania (według otrzymanego wzoru) wraz z poświadczeniem pobytu z zagranicznego ośrodka, w którym przebywał. Rozliczenia finansowe nie są wymagane.
Szczegóły: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Orient Kiermasz dla osób uchodźczych – Orient Fair For Refugees

2022-05-25
W tym roku, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, Samorząd Studentów i Doktorantów Wydziału Orientalistycznego wraz z licznymi kołami naukowymi i darczyńcami organizuje kolejną już edycją charytatywnego Orient Kiermaszu dla osób uchodźczych – Orient Fair For Refugees. Całkowity dochód ze zbiórki wspomoże działalność Fundacji dla Wolności. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz pomocy osobom uchodźczym przebywającym na terenie Polski, a dokładnie w ośrodku w Dębaku oraz na działania wielokulturowe w szkołach, zwłaszcza w zakresie nauki i integracji.
 
Tegoroczny kiermasz odbędzie się 3 czerwca 2022 roku, w piątek, w godzinach od 11- 20 w budynku Samorządu Studentów UW (Krakowskie Przedmieście 24), w sali 100 i 200. Celem kiermaszu, poza wsparciem finansowym działań Fundacji, jest promocja równości wobec wszystkich osób, bez względu na ich pochodzenie, wyznanie, kolor skóry, płci, etc. 
 
Serdecznie zapraszamy!
Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/402694444751162
 
Jeżeli chcą Państwo pomóc, mają do przekazania ciekawe rzeczy lub usługi, to prosimy pisać na adres RSS: orient@samorzad.uw.edu.pl 
 
Samorząd studentów i samorząd doktorantów WO UW oraz koła naukowe WO
Orient Kiermasz dla osób uchodźczych – Orient Fair For Refugees
Orient Kiermasz dla osób uchodźczych - Orient Fair For Refugees
Orient Kiermasz dla osób uchodźczych – Orient Fair For Refugees
Orient Kiermasz dla osób uchodźczych - Orient Fair For Refugees
Orient Kiermasz dla osób uchodźczych – Orient Fair For Refugees
Orient Kiermasz dla osób uchodźczych - Orient Fair For Refugees
Orient Kiermasz dla osób uchodźczych – Orient Fair For Refugees

Konkurs wewnętrzny UW na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”

2022-05-23

BWZ ogłasza konkurs wewnętrzny na projekt w ramach Programu NAWA „Promocja języka polskiego”.

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA. Każda uczelnia może złożyć maksymalnie 3 projekty. Jednostki UW zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie do BWZ skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia propozycji projektu. Terminy
 • Termin nadsyłania projektów do Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ): 28.06.2022 r.
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu wewnętrznego: 08.07.2022 r.
 • Termin złożenia wniosku konkursowego w systemie elektronicznym NAWA: 01.08.2022 r. godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa)
Jednostki UW zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać zgłoszenie propozycji projektu  plik tylko mailowo (skan) na adres: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń do BWZ UW: 28.06.2022 r.

Jednostki UW zainteresowane wzięciem udziału w konkursie przesyłają mailowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Biura Współpracy z Zagranicą na adres swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl do 28.06.2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 08.07.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz programu znajdują się na stronie – zakładka Program Promocja języka polskiego.

Maria Piotrowska – ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej/NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation 27.05.2022, 10:00

2022-05-12
Dnia 27 maja 2022 r. o godz.10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: mgr Marii Piotrowskiej Tytuł rozprawy: Zjawisko „Obamamanii”: obraz amerykańskiego prezydenta i jego polityki w kenijskiej karykaturze politycznej w latach 2008-2016 Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres r.was4@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 16/05/2022 r. do godz. 9.00 w dniu 25/05/2022 r.
 • ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Marii Piotrowskiej
 • Maria Piotrowska praca doktorska/doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place  on 27 May 2022 at 10.00 am Title of the dissertation: The phenomenon of „Obamamania”: the image of the American president and his policy in the Kenyan political caricature in 2008-2016 The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail r.was4@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 9.00 am on 16/05/2022. until. 9.00 am on 25/05/2022.
 • NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation mgr Maria Piotrowska
 • Maria Piotrowska praca doktorska/doctoral dissertation

Program „Study Visits for Ukraine”

2022-05-05

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że 27 kwietnia b.r. został otwarty „Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”. O kwalifikację do programu może ubiegać się każdy student i doktorant, który jest obywatelem Ukrainy lub Polski i był studentem bądź doktorantem uczelni ukraińskiej w roku akademickim 2021/22, który przybył do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. (lub nadal przebywa na terytorium Ukrainy). Warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie własnej pracy badawczej na UW, w dowolnej z dziedzin prowadzonych na uczelni. Dodatkowo, zakwalifikowani studenci i doktoranci mogą, ale nie muszą zarejestrować się na zajęcia na UW i kurs języka polskiego, pod warunkiem dostępności zajęć w czasie trwania wizyty.  Możliwy czas trwania wizyt: od 3 do 6 miesięcy. Okres realizacji Programu: od 27 kwietnia 2022 do końca roku akademickiego 2022/2023. Nabór będzie prowadzony przez BWZ w sposób ciągły, na zasadzie konkursu, aż do wyczerpania miejsc.  

Warunkiem kwalifikacji kandydata do Programu jest przyjęcie zgłoszenia przez jednostkę dydaktyczną na UW, akceptacja planu badawczego oraz wyznaczenie opiekuna naukowego. Kandydaci ubiegający się o kwalifikację do Programu rejestrują się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i składają w systemie wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim lub angielskim. Zgłoszenia kandydatów mają być rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w systemie IRK.

Studenci i doktoranci goszczący na UW będą mogli ubiegać się o stypendium pobytowe, zgodnie z zarządzeniem nr 130 rektora UW z 12 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu.

Bliższe informacje na temat trybu rekrutacji można znaleźć tu: http://bwz.uw.edu.pl/2022/04/27/biuro-wspolpracy-z-zagranica-oglasza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-study-visits-programme-for-ukrainian-students-and-doctoral-candidates-at-the-university-of-warsaw/