Skip to main content

Wydziałowe Pracownie Dydaktyczne

Na WO funkcjonują 4 pracownie specjalizacyjne:

 • języków– kierownik: dr hab. Beata Wójtowicz, prof. ucz.; stały zespół: dr hab. Irena Kałużyńska, prof. ucz., dr hab. Izabela Will;
 • literatur i kultur– kierownik: prof. dr hab. Danuta Stasik; stały zespół: dr Anna Trynkowska, dr Magdalena Szpindler;
 • filozofii i religii– kierownik: prof. dr hab. Joanna Jurewicz; stały zespół: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak, prof. dr hab. Shoshana Ronen;
 • dziejów i zagadnień społeczno-politycznych– kierownik: prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska; stały zespół: dr hab. Paulina Lewicka, prof. ucz., dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. ucz.

 

 1. W ramach pracowni organizuje się konwersatorium orientalistyczne:
 • I rok studiów drugiego stopnia, 2 semestry po 10 godzin, rozliczane rocznie, zakończone zaliczeniem na ocenę, 4 punkty ECTS;
 • odbywa się raz w miesiącu, w środy (kolejno – pracownia filozofii i religii, języków, literatur i kultur, dziejów i zagadnień społeczno-politycznych), po 2 godziny zegarowe, termin: środy g.16:45-18:45 raz w miesiącu s. 121, 121a  lub 119, ul. Tyniecka 15/17;
 • końcowe zaliczenie ustne (student przygotowuje max. 15-minutowe wystąpienie na wybrany temat, zaakceptowany przez kierownika pracowni lub osobę przez niego wskazaną, wygłasza je przed co najmniej trzyosobową komisją, odpowiada na pytania z nim związane), warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego – obecność na wszystkich zajęciach.

 

 1. Przedmiot metodologiczny:
 • I rok studiów drugiego stopnia, 2 semestry wykładu po 30 godzin, rozliczany rocznie, zakończony egzaminem, 6 punktów ECTS;
 • Wydział zapewnia studentom uczestniczącym w każdej pracowni co najmniej jeden przedmiot metodologiczny, zaproponowany przez kierownika;
 • studenci mogą zaliczyć jako przedmiot metodologiczny inny przedmiot, spoza WO, wymaga to jednak zgody Prodziekana ds. studenckich (konieczne złożenie podania z pozytywną opinią promotora).

 

 1. Kierunkowe przedmioty do wyboru:
 • I rok studiów drugiego stopnia, wykład lub ćwiczenia, zaliczenie na ocenę lub egzamin, 60 godzin, co najmniej 5 punktów ECTS;
 • student wybiera przedmiot dowolnie z oferty WO lub UW;
 • wydziałową ofertę przedmiotów do wyboru ogłasza się na stronie internetowej WO.