Skip to main content

Historia Wydziału

Wydział Orientalistyczny jest największym ośrodkiem w Polsce prowadzącym badania i kształcącym studentów w zakresie orientalistyki. Od osiemdziesięciu lat prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, w wielu specjalnościach jest jedyną instytucją w skali całego kraju kształcącą i prowadzącą unikatowe badania na podstawie oryginalnych źródeł w językach tak wielu badanych obszarów. W ciągu tych lat stopniowy i systematyczny rozwój w zakresie badań naukowych i dydaktyki znacząco umocnił pozycję orientalistyki na UW. W 2008 roku uzyskaliśmy status wydziału (wcześniej Instytut Orientalistyczny). Obecność orientalistyki wśród innych wydziałów UW sprawia, że Uniwersytet Warszawski stał się jedyną uczelnią w Polsce, w której badania nad kulturami i językami Azji i Afryki zyskały właściwy status i rangę.

Uzyskanie przez orientalistykę statusu wydziału zdecydowanie wzmocniło i dodatkowo jeszcze uwiarygodniło misję Uniwersytetu Warszawskiego zapisaną w Statucie UW, w którym czytamy, że Uniwersytet jest „wspólnotą dialogu. Wymiana poglądów, ścieranie się argumentów, otwartość na nowe idee i pomysły wiążą się tutaj nieodłącznie z respektowaniem odmienności i poszanowaniem godności osobistej”. Stwarzając możliwości rozwoju studiów nad kulturami Azji i Afryki, Uniwersytet Warszawski wspomaga dialog nie tylko „między integrującymi się społeczeństwami Europy” (jak zapisano w Statucie), ale także między kulturami Zachodu i Wschodu. Kształtuje tym samym postawy szacunku wobec odmienności cywilizacyjnych oraz otwartości i tolerancji.

Poznanie uwarunkowań kulturowych, w tym światopoglądowych, przekłada się na wymierne korzyści, jakie może osiągać Polska w sferze politycznej czy ekonomicznej w ramach współpracy z krajami Azji i Afryki. Konieczne jest zatem kompetentne i profesjonalne gromadzenie i upowszechnianie wiedzy właściwie teoretycznie opracowanej i usystematyzowanej na temat kultur i społeczeństw obszaru Azji i Afryki, jak również stosunków międzykulturowych..

Zadania te realizuje Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Charakter naszej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej sprawia, że nasza misja wpisuje się nie tylko w misję naukową, ale także w misję obywatelską i społeczną UW.

 • Rok 1932 utworzenie Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Stanisław Schayer – pierwszy dyrektor Instytutu Orientalistycznego.
 • Pierwsza siedziba – Pałac Staszica.
 • Rok akademicki 1933/1934 pierwsi studenci rozpoczynają naukę w czterech seminariach: egiptologicznym, indologicznym, sinologicznym i turkologicznym.
 • Rok 1945 wznowienie zajęć po wojnie, która przyniosła znaczne straty personalne i materialne.
 • Po kilku przeprowadzkach Instytut Orientalistyczny otrzymuje na swoja siedzibę Gmach Porektorski, w którym mieści się do dziś.
 • Rok 1952 Instytut Orientalistyczny w strukturach Wydziału Filologicznego, powolny ale stabilny rozwój jednostki.
 • Rok 1964 Instytut składał się z siedmiu katedr: egiptologicznej, indologicznej, sinologicznej, turkologicznej, afrykanistycznej, asyriologicznej, semitystycznej.
 • Rok 1969 Instytut Orientalistyczny w strukturach Wydziału Filologii Obcych.
 • Lata 1970-1979 kolejne zmiany struktury Instytutu Orientalistycznego, w którego skład wchodzą Zakład Bliskiego Wschodu i Afryki, Zakład Środkowego Wschodu, Zakład Dalekiego Wschodu oraz Zakład Współczesnych Zagadnień Azji.
 • Rok 1975 Instytut Orientalistyczny największą jednostką w strukturach Wydziału Neofilologii, mającą 11 specjalności: afrykanistyka, arabistyka i islamistyka, egiptologia, filologia Wschodu Starożytnego, filologia indyjska, iranistyka, japonistyka, mongolistyka, semitystyka, sinologia i turkologia.
 • Lata 1980-1989 rosnąca aktywność naukowa pracowników Instytutu Orientalistycznego, których jest już około siedemdziesięciu.
 • Lata 1990-1999 utworzono nowe jednostki, Instytut Orientalistyczny składa się z 13 zakładów i studiów:
  – Zakład Arabistyki i Islamistyki
  – Zakład Asyriologii i Hetytologii
  – Zakład Azji Południowej
  – Zakład Egiptologii
  – Zakład Hebraistyki
  – Zakład Iranistyki
  – Zakład Islamu Europejskiego
  – Zakład Japonistyki i Koreanistyki
  – Zakład Języków i Kultur Afryki
  – Zakład Sinologii
  – Zakład Środkowego Wschodu
  – Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
  – Studium Europy Wschodniej.
 • Rok 2000 utworzenie Studium Stosunków Międzykulturowych.
 • Rok 2003 inicjatywa powołania Podyplomowego Studium Religioznawstwa, które niebawem podejmie działalność dydaktyczną.
 • Rok 2003 Rada Naukowa Instytutu Orientalistycznego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych.
 • 19 stycznia 2005 roku Instytut Orientalistyczny uzyskał status jednostki podstawowej Uniwersytetu Warszawskiego na prawach wydziału. Obecnie trwają przygotowania do formalnego przekształcenia instytutu w wydział.
 • Dziś w Instytucie Orientalistycznym pracuje ponad 150 pracowników i studiuje około 1000 studentów.
 • 23 stycznia 2008 – uchwałą 332 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Orientalistyczny uległ przekształceniu w Wydział Orientalistyczny (Monitor UW nr 1a z dn. 23.01.2008)