Skip to main content

Rada Dydaktyczna

Tworzenie i skład Rady Dydaktycznej

 1. Na Wydziale działa jedna  lub  więcej  Rada  Dydaktyczna  właściwa dla organizowanych i realizowanych kierunków studiów.
 1. Rektor na wniosek prodziekana do spraw studenckich określa kierunki, dla których dana Rada Dydaktyczna będzie właściwa, i liczbę jej członków.
 1. Kandydatami do Rady Dydaktycznej mogą być w szczególności:
  • kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych realizujących kierunki studiów, dla których Rada Dydaktyczna będzie właściwa;
  • kierownicy studiów;
  • opiekunowie studentów;
  • koordynatorzy szkół;
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych w liczbie stanowiącej co najmniej 10% składu Rady
 1. Przedstawiciele doktorantów i studentów wybierani są zgodnie z przepisami odrębnymi.

Funkcjonowanie i kompetencje Rady Dydaktycznej

 1. Zasady działania Rady Dydaktycznej określa URK w drodze uchwały.
 2. Rada Dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK projektuje proceskształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział, w szczególności:
  • opracowuje koncepcję kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu;
  • formułuje propozycje zasad rekrutacji, w tym także opiniuje kandydatów do zespołów i komisji właściwych do rekrutacji;
  • przygotowuje propozycje zmian w programach studiów;
  • określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów;
  • określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta;
  • określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;
  • określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną;
  • określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego;
  • nostryfikuje dyplomy ukończenia studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) oraz podyplomowych;
  • uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia;
  • opiniuje kandydatów na koordynatorów wydziałowych pracowni
 1. Rada Dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje proces kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział, w szczególności analizuje:
  • przebieg i wyniki rekrutacji;
  • przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;
  • wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;
  • przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;
  • system  wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
  • zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących  zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się;
  • umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
  • losy absolwentów;
  • wsparcie działalności organizacji studenckich afiliowanych przy Wydziale.
 1. Kadencja Rady Dydaktycznej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu1 stycznia roku następującego po roku wyborów Rektora.
 1. Rada Dydaktyczna może powoływać komisje, w skład których wchodzą jej członkowie lub inni pracownicy Wydziału.