Skip to main content

Aktualności dla studentów

Rekrutacja na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku 2024/2025 w ramach programu Erasmus+

2024-02-20

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku 2024/2025 w ramach programu Erasmus+ trwa od 20 lutego do 4 marca. 

Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów:

 1. średnia ocen co najmniej 3,49
 2. znajomość języka obcego na poziomie min. B1, B2 lub C1 (zgodnie z wymogami danej uczelni) oraz dokument to potwierdzający
 3. dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie;
 4. pierwszeństwo w przyznawaniu wyjazdu mają kandydaci ubiegający się o wyjazd na Erasmusa po raz pierwszy;
 5. w kwalifikacji nie mogą brać udziału studenci, dla których semestr letni 2023/24 jest ostatnim semestrem studiów pierwszego stopnia;
 6. stypendium może być przyznane na maksymalnie 5 miesięcy (również przy mobilnościach rocznych).

Rekrutacja studentów na Wydziale Orientalistycznym odbywa się w systemie USOSweb. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 powinny zostać przesłane na adres mailowy koordynatora mobilności. 

Po zakończonej rekrutacji w systemie studenci uzupełniają i zatwierdzają formularz wyjazdowy. Po sprawdzeniu poprawności danych wprowadzonych przez studenta koordynator zatwierdza formularz. Studenci drukują zatwierdzony formularz, podpisują go i dostarczają do koordynatora mobilności. Koordynator przekazuje podpisany wniosek do BWZ.

Studentom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego.

Miesięczna wysokość stypendium w roku akademickim 2024/25 wynosi:

 • a. 670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy;
 • b. 670 euro – Wielka Brytania;
 • c. 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z ogólnymi zasadami kwalifikacji:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2024/02/2024SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

Wszelkich informacji na temat rekrutacji na Wydziale Orientalistycznym udziela koordynatorka ds. mobilności, dr hab. Izabela Will

2024/2025 Huayu Enrichment Scholarship – kursy języka mandaryńskiego w akredytowanych centrach językowych na Tajwanie

2024-01-17

2024/2025 MOE Huayu Enrichment Scholarship umożliwia wyróżniającym się studentom odbycie kursów języka mandaryńskiego w akredytowanych centrach językowych na Tajwanie. Program ma na celu rozwój umiejętności językowych, wiedzy kulturowej oraz promocję międzynarodowych przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login (Naukowcy > Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa). Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Należy podać następujące informacje:

 1. Wnioskodawca, np.: Osoba do kontaktu w jednostce polskiej, która może potwierdzić status wnioskodawcy, może być pracownikiem Biura Spraw Studenckich uczelni (sekcja zagraniczna lub inne).
 2. Ośrodek goszczący, np.:
  • Cel pobytu: odbycie studiów częściowych (w tym językowych);
  • Temat badawczy pobytu: study plan oraz list motywacyjny.
 3. Harmonogram pobytu, np.:
  • W przypadku odbycia sześciomiesięcznego zakres może trwać od 01.09.2024 do 28.02.2025.
  • W przypadku odbycia dziewięciomiesięcznego zakres może trwać od 01.09.2024 do 31.05.2025.
 4. Załączniki (studenci), np.:
  • Zgłoszenie uczelni wydane przez właściwe biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego jednostkę ogólnouczelnianą wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego roku studiów;
  • CV studenta z uwzględnieniem szczegółowych osiągnięć
  • Opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej

Termin składania wniosków do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce upływa 29 lutego 2024 r.

Więcej na stronie: https://www.taiwanembassy.org/pl_pl/post/8096.html

II edycja Stypendium na start

2024-01-03

Rozpoczęła się II. edycja programu Stypendia na Start skierowanego do osób, które w roku akademickim 2023/2024 rozpoczęły kształcenie na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. 

Stypendium na Start dla Olimpijczyków” – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskali maksymalną liczbę punktów na podstawie posiadanego tytułu laureata olimpiady przedmiotowej.

Stypendium na Start dla Sportowców” – przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej, będących wybitnymi sportowcami. Uprawnionym do uzyskania stypendium jest osoba, która zajęła punktowane miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski (jednak nie dalsze niż 10.), a także w przypadku studentów – mających prawo do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim, w którym ubiegają się o „Stypendium na Start”.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 stycznia. Szczegółowe informacje na temat tego, jak złożyć wniosek oraz wiele innych przydatnych informacji (w tym wzór wniosku) znajdą Państwo na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z BPM.

Stypendia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla kandydatów do College of Europe. Aplikacje tylko do 16 stycznia 2024 roku!

2023-12-08

College of Europe, utworzone w 1949 r. z inicjatywy Kongresu Haskiego to renomowana uczelnia prowadząca pomagisterskie studia europejskie. Ideą założycielską było powołanie instytucji, w której absolwenci uczelni wyższych z wielu krajów będą studiować i mieszkać razem przygotowując się do zadań związanych ze współpracą i integracją państw Europy. Od 1992 r. College of Europe działa również warszawskim Natolinie, gdzie oferowany jest program Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies: Internal and External Dimensions of the European Union, stanowiący spersonalizowane, międzykulturowe doświadczenie edukacyjne. Co roku blisko 120 studentów z ponad 30 krajów świata poznaje Unię Europejską w jej różnych aspektach i pod okiem światowej sławy naukowców oraz ekspertów z 25 państw zgłębia problematykę najważniejszych wyzwań stojących przed Europą w XXI wieku: geostrategii, bezpieczeństwa, transformacji klimatycznej, energetycznej oraz cyfrowej, migracji, relacji między religią a polityką, a także współczesnej roli i działania mediów.

Od początku istnienia College of Europe w Natolinie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oferuje polskim studentom stypendia, które niemal zawsze przypadków pokrywają całkowite koszty studiów (27 000 EUR), włącznie z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem na terenie kampusu. Spośród kandydatów z Polski przyjmowani są absolwenci studiów magisterskich (lub posiadacze innego dyplomu wartego co najmniej 240 punktów ECTS), jak również osoby z doktoratem. Kandydaci mogą aplikować już na ostatnim roku poprzednich studiów. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji i stypendiów MSZ RP dla polskich kandydatów można znaleźć na stronie Akademii Dyplomatycznej MSZ: https://www.gov.pl/web/akademiadyplomatyczna/kolegium-europejskie-college-of-europe

Podania na rok akademicki 2024/25 przyjmowane są tylko do 16 stycznia 2024 r.

Więcej informacji oraz elektroniczny formularz aplikacyjny znaleźć można na stronie www.coleuropenatolin.eu.

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2023/2024

2023-12-01

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I tura: 04.12.2023 r. – 30.12.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych oraz otwartych)

Od 04.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 05.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 07.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II tura: 22.01.2024 r. – 12.03.2024 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji, tj. 12.03.2024 r., nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 19.02.2024 r.

Od 22.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.

Od 23.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 25.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.