Skip to main content

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Piwowarskiej

2024-02-09

Dnia 23 lutego 2024 r. o godz.15.00 w budynku Wydziału Orientalistycznego UW na ul. Hożej 69 w sali nr 131, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Piwowarskiej

Tytuł rozprawy: Konfucjański ideał człowieka w narracji Hanjungnok (Pamiętnik spisany w smutku) autorstwa damy Hong Hye-gyŏng (1735-1815)

Promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska, prof. ucz. UW

Recenzenci: prof. dr hab. Romuald Huszcza, emerytowany profesor UW i UJ, dr hab. Halina Marlewicz, prof. ucz. UJ

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Język obrony: polski

On 23 February 2024 at 3.00 pm in the building of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw at Hoża 69 street in room no. 131, there will be a public defense of the doctoral dissertation mgr Anna Piwowarska.

Title of the dissertation: The Confucian Ideal of Man in Hanjungnok (A Memoir Written in Sorrow) by Lady Hong Hye-gyŏng (1735-1815)

Dissertation supervisor(s): dr hab. Ewa Rynarzewska, prof. ucz. UW

Reviewers: prof. dr hab. Romuald Huszcza, professor emeritus UW, UJ, dr hab. Halina Marlewicz, prof. ucz. UJ

Scientific discipline: Linguistics Studies

Language of the defense: Polish

                                               Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

                                               Literaturoznawstwo

                                               prof. dr hab. Witold Sadowski