MINIATURA – „małe granty” na badania pilotażowe, konsultacje, konferencje

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Badania pilotażowe, konsultacje, konferencje – te i inne działania naukowe będą mogli sfinansować polscy badacze w ramach konkursu MINIATURA 2. Ogłaszamy drugą edycję tzw. „małych grantów”.

MINIATURA 2 jest skierowana do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  • Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

Kosztami kwalifikowalnymi w konkursie MINIATURA 2 nie są:

  • rezerwy na przyszłe zobowiązania, odsetki od zadłużenia i inne wydatki na obsługę zadłużenia, odsetki i inne wydatki z tytułu opóźnienia w płatności, kary umowne, mandaty, grzywny, kary oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowań sądowych;
  • podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania;
  • koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego;
  • koszty przygotowania i wydania publikacji, koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych;
  • koszty zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej1, urządzeń i oprogramowania2;
  • koszty wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych3 niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie;
  • koszty zakupu  sprzętu  informatyczno-biurowego  (np.  komputer,  koszty  licencji    i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka);
  • koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań.

 

Ogłoszenie konkursu MINIATURA 2

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/node/3979