MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok 2018/2019

Wnioski na stypendia na rok 2018/2019 wraz z tabelką powinny zostać przekazane przez Rektora UW do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r. W związku z powyższym wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do przekazania wniosków zaopiniowanych i podpisanych przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej wraz z wypełnioną i podpisaną tabela w programie Excel do Biura Spraw Studenckich UW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2018 r. Przewodniczący Rady Wydziału opiniuje i podpisuje wnioski o stypendium ministra tylko tych studentów, którzy mają zaliczany rok studiów W momencie opiniowanie.

Do 15 października 2018 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom  stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 84 stypendia. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.

Stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019  może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim;
  • uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów;
  • uzyskał w okresie studiów doktoranckich wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Czytaj więcej: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Wnioskowanie o stypendia ministra odbywać się będzie z wykorzystaniem USOSweb

Należy wypełnić i zarejestrować wniosek w USOSweb (należy  w zakładce ‘dla wszystkich’ wybrać „Wnioski”), następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z  załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać w Dziekanacie. Należy również dostarczyć wygenerowane oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa.

Więcej informacji dotyczących stypendium ministra (zasady, wskazówki dotyczące dokumentowania osiągnięć, wypełniania) znajdą Państwo na stronach BSD – w zakładce „stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów”.

UWAGA: Doktoranci na pierwszym i na ostatnim roku studiów nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra. Reguluje to paragraf 2, ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom:

„Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich.”

Ponadto istotną informacją jest to, że doktoranci przedłużający studia doktoranckie, również nie mogą się o ww. stypendium ubiegać:

„W myśl orzecznictwa sądów administracyjnych (m.in. sygn. akt II SA/Wa 1203/16), stypendium nie może być przyznane osobie, która zaliczyła ostatni (czwarty) rok studiów doktoranckich i w danym roku akademickim uzyskała przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 558).

Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania ww. warunku dokonują uczelnie.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.