Skip to main content

Nowe definicje artykułu i monografii naukowej

(zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej)

Kryterium I – dorobek naukowy:

Kategorie publikacji:

 • Artykuły naukowe;
 • Monografie naukowe (w tym: tłumaczenia i edycje tekstów);
 • Rozdziały w monografiach;
 • Redakcje monografii;

§9 Artykuł naukowy:

 • recenzowany;
 • opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej;
 • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
 • opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Artykułem naukowym nie jest:

 • edytorial,
 • abstrakt,
 • rozszerzony abstrakt,
 • list,
 • errata i
 • nota redakcyjna.

§10 Monografia naukowa:

 • recenzowana publikacja książkowa;
 • przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
 • opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym

 • przekład:
  • na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury,
  • na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;

oraz

 • edycja naukowa tekstów źródłowych.