Projekty badawcze, działania naukowe i inne możliwości zdobycia środków na badania

 1. Rodzaje konkursów
 2. Ważne rzeczy we wniosku

 

OPUS

deadline w NCN: 17 czerwca i 15 grudnia 2019
(na UW co najmniej tydzień wcześniej)

 • Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy
 • Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Co można sfinansować:

 • Wynagrodzenie
 • Zakup aparatury i oprogramowania
 • Materiały  i  drobny  sprzęt
 • Usługi  obce  (np. zakup usług  i usług specjalistycznych, korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne itp.) – od firm na fakturę! Nie na umowę cywilno-prawną!
 • Wyjazdy służbowe, przejazdy, diety, noclegi, wizy, szczepienia)
 • Wizyty,  konsultacje – zaproszenie specjalisty z kraju lub z zagranicy
  • Wynagrodzenie  etatowe  dla  kierownika  projektu 150 tys. zł rocznie brutto-brutto.
  • Wynagrodzenie etatowe na stanowisku typu post-doc może być zaplanowane w ramach środków  projektu  badawczego  w  wysokości  120  tys.  zł  rocznie brutto-brutto
  • Budżet  wynagrodzeń  dodatkowych w OPUS 17 w przeliczeniu  na  każdy  miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej brutto-brutto:
   • 3 tys. zł dla jednej osoby;
   • 4,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
   • 5,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 3 tys. zł dla kierownika projektu;
  • Członek  zespołu  badawczego,  zatrudniony  na  podstawie  umowy  o  pracę w podmiocie realizującym  projekt  badawczy,  może  otrzymywać  wynagrodzenie  dodatkowe wyłącznie w innej formie niż na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  • Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów   
   Budżet wynagrodzeń oraz stypendiów dla studentów i doktorantów, w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu, wynosi w OPUS 17 co najwyżej 10 tys. zł

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


PRELUDIUM

deadline NCN: 17 czerwca i 15 grudnia 2019
(na UW co najmniej tydzień wcześniej)

 • Kierownikiem tego projektu można być tylko raz

konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30% wartości projektu badawczego. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości:

 • 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy,
 • 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz
 • 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy.
 • Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu  i opiekun naukowy.
 • Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Co można sfinansować:

 • Wynagrodzenie
 • Zakup aparatury i oprogramowania
 • Materiały  i  drobny  sprzęt
 • Usługi  obce  (np. zakup usług  i usług specjalistycznych, korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne itp.) – od firm na fakturę! Nie na umowę cywilno-prawną!
 • Wyjazdy służbowe, przejazdy, diety, noclegi, wizy, szczepienia)
 • Wizyty,  konsultacje – zaproszenie specjalisty z kraju lub z zagranicy
  • W konkursie PRELUDIUM budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu,  dla  kierownika  i  wszystkich  innych  wykonawców,  wynosi  łącznie co najwyżej 1,5 tys. zł brutto-brutto.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


SONATINA

deadline NCN: 15 marca
(na UW co najmniej tydzień wcześniej)

 • Kierownikiem tego projektu można być tylko raz

na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r.

 • SONATINA jest konkursem, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
 • Czas trwania: 24 lub 36 miesięcy

Finansowanie otrzymuje się na:

 • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego – wynagrodzenie etatowe  dla  kierownika  projektu – 100 tys. zł rocznie brutto-brutto (ok. 79 tyś netto)
  • budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu, dla wszystkich wykonawców, z wyłączeniem kierownika projektu, wynosi łącznie co najwyżej 1,5 tys. zł.
 • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym:
  • środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą: 12 000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,
  • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony: od 1000 zł do 10 000 zł, zgodnie z określonymi stawkami.
 • Do konkursu SONATINA 3 mogły być zgłaszane wnioski, które nie przewidywały zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


SONATA BIS

deadline NCN: 15 września 2019
(na UW co najmniej tydzień wcześniej)

 • Kierownikiem tego projektu można być tylko raz

konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Co można sfinansować:

 • Wynagrodzenie
 • Zakup aparatury i oprogramowania
 • Materiały  i  drobny  sprzęt
 • Usługi  obce  (np. zakup usług  i usług specjalistycznych, korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne itp.) – od firm na fakturę! Nie na umowę cywilno-prawną!
 • Wyjazdy służbowe, przejazdy, diety, noclegi, wizy, szczepienia)
 • Wizyty,  konsultacje – zaproszenie specjalisty z kraju lub z zagranicy
  • Wynagrodzenie etatowe  dla  kierownika  projektu – 160 tys. zł rocznie (ok. 127 tyś. netto)
  • dopuszcza się  zatrudnienie  osób  na stanowiskach typu post-doc pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu.
  • dopuszcza się  utworzenie  jednego specjalistycznego  stanowiska  pomocniczego,  w  ramach  którego,  można  zaplanować zatrudnienie więcej niż jednej osoby pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tym stanowisku nie przekroczy długości zaplanowanego czasu trwania projektu

W konkursie SONATA BIS budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej:

 1. a) w przypadku  gdy  kierownik  projektu  nie  planuje  swojego  zatrudnienia  w  ramach wynagrodzeń etatowych: 
 • 5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 6,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 7,5 tys. zł dla trzech osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 8,5 tys. zł dla czterech lub więcej osób, z czego co najwyżej 5 tys. zł dla kierownika projektu;
 1. b) w przypadku  gdy  kierownik  projektu  planuje  swoje  zatrudnienie  w  ramach wynagrodzeń etatowych:
 • 1,5 tys. zł dla jednej osoby;
 • 2,5 tys. zł dla dwóch osób;

3,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 


ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie

deadline NCN: 15 marca
(na UW co najmniej tydzień wcześniej)

 • Kierownikiem tego projektu można być tylko raz

Konkurs skierowany do: osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

Czas trwania: okres przyznania stypendium od 6 do 12 miesięcy oraz obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy. Staż powinien odbyć się w wybranym ośrodku naukowym w kraju należącym do listy określonej przez NCN w trakcie pobierania stypendium lub do 12 miesięcy od daty zakończenia pobierania stypendium w ramach konkursu ETIUDA 7.

Kryteria oceny wniosków:

 • spełnienie kryterium badań podstawowych przez prowadzone badania naukowe w ramach stypendium,
 • osiągnięcia naukowe wnioskodawcy,
 • jakość wykonywanych badań, w tym poziom naukowy wykonywanych badań,
 • zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego,
 • sposób przygotowania wniosku.

Finansowanie:

 • stypendium naukowe: 4500 zł miesięcznie na okres 6 do 12 miesięcy,
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym: 12 000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,
 • pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego: od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 


MINIATURA

Środki na pojedyncze zadania badawcze, tzw. „małe granty” –  badania wstępne / pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy, wyjazd konsultacyjny, (usunięto wyjazd konferencyjny)

 • będzie ogłoszony w maju, deadline: do 31 grudnia 2019 (lub do wyczerpania środków)
 • Kierownikiem działania można być tylko raz
 • Dla kogo:
  pracownicy etatowi Jednostki, którzy uzyskali  stopień  naukowy
  doktora  w  okresie  do  12  lat  przed
  rokiem  wystąpienia

  z wnioskiem i nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • Jak długo: Okres realizacji wynosi co najwyżej 12 miesięcy;
 • Wysokość środków: wysokość finansowania wynosił dotychczas od 5 000 do 50 000 złotych;

Nie finansuje się z Miniatury np.:

 • kosztów procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego;
 • przygotowania i wydania publikacji, kosztów honorariów z tytułu recenzji wydawniczych;
 • kosztów zakupu sprzętu 
 • kosztów organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań, wyjazdów konferencyjnych

 


Zachęcamy również młodych uczonych do udziału w innych inicjatywach, np.

Program FNP START – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendia wyróżnionych laureatów są powiększone – w ubiegłych latach wynosiły 36 000 zł.

Stypendium trafia bezpośrednio na konto Stypendysty!

 • Wnioski można składać do 31 października w FNP, do 22 października br. w SOB WO
 • Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na początku maja

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.


Dotacje rektora UW

MIKROGRANTY

 • Cel: wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów.
 • Warunek podstawowy: zadeklarowanie ubiegania się o grant na prowadzenie badań naukowych finansowanego ze środków zewnętrznych (NCN, NCBiR, MNiSW, H2020 itp.; termin i nazwa konkursu). Termin złożenia wniosku – do 12 miesięcy od daty wystąpienia o mikrogrant.
 • Beneficjenci: pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w jednostkach podstawowych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N oraz doktoranci planujący podjąć działanie mające na celu zwiększenie ich potencjału naukowego i rozpoznawalności międzynarodowej, służące uzyskaniu grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.
 • Okres wsparcia: do 9 miesięcy. Może zostać udzielone raz na 12 miesięcy (decyduje data rozliczenia projektu). Nie dotyczy pokrycia kosztów wykupu „wolnego dostępu” w czasopismach z IF.
 • Przykłady projektów: pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego, który ma być skierowany do opublikowania w czasopiśmie z IF, krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych (np. udział w prestiżowej konferencji międzynarodowej pod warunkiem przyjęcia referatu, kwerenda biblioteczna), zaproszenie na UW uznanego międzynarodowo badacza, badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych itp.
 • Dofinansowanie pobytu na konferencjach/seminariach (należy dołączyć program konferencji/seminarium i/lub potwierdzenie przyjęcia referatu): dofinansowanie może być przyznane tylko na czas odbywania się konferencji/seminarium, ewentualne koszty opłaty konferencyjnej muszą być pokryte z innych źródeł, preferowane dofinansowanie dotyczy kosztu zakupu biletów.

Ważne rzeczy we wniosku

 • Tytuł – jasny i czytelny, będzie ważny na II etapie oceny (czyli dla recenzentów merytorycznych), powinien być konkretny i zawierać już informacje ułatwiające identyfikację celu badań.

Uwaga: ok. 92% recenzentów na II etapie oceny wniosku to recenzenci zagraniczni.

 • Słowa kluczowe – nie ma ograniczeń; mają pomóc w znalezieniu odpowiednich recenzentów; są rozszerzeniem tytułu
 • Streszczenie – zaproszenie do recenzji, składa się z 3 sekcji:
  • podkreślenie celu projektu
  • metodologia
  • wpływ na dyscyplinę
 • Skrócony opis projektu – I etap oceny merytorycznej
   5 stron

  • trafia do naukowców zajmujących się dziedzinami pokrewnymi
  • tylko najistotniejsze informacje – jasny opis tego, co chcemy zrobić. Dobrze napisać tu parę słów o sposobie upowszechniania wyników badań, zwłaszcza wspomnieć o obiegu międzynarodowym. Jest to tekst dla naukowców z naszej dziedziny, pozwala na przypisanie wniosku odpowiedniej grupie ekspertów.
 • Szczegółowy opis projektu – II etap oceny merytorycznej
  15 stron

  • trafia do ekspertów z danej dziedziny
  • szczegóły dot. planowanych badań, tzn. opisać cel projektu, znaczenie dla nauki, opisać plan badań i jakie będą realizowane cele badawcze, opisać planowaną metodykę badań
  • dobrze jest podać spis literatury nie tylko krajowej, ale zagranicznej.
 • Opis popularnonaukowy – zrozumiały dla każdego, zdecydowanie lżejszy merytorycznie niż streszczenie – ma być zrozumiały dla laika. Jest publikowany na stronie NCN.
 • We wszystkich projektach – poza Preludium – ważną rolę pełni dorobek kierownika projektu, ma duży wpływ na końcową ocenę.
 • Publikacje– preferowane publikacje o zasięgu międzynarodowym
  1-10 publikacji z ostatnich 10 lat (plus przerwy w karierze)
  1-3 należy załączyć w pdf

  • UWAGA: nie będzie już potrzeby podawania H-index przy publikacjach, ale ważne, by kierownik projektu posiadał swój identyfikator ORCID.

Czy podawać publikacje związane z projektem czy najlepsze?
– trudno powiedzieć, na pewno warto wpisać publikacje o zasięgu międzynarodowym

 • WYKONAWCYbez nazwisk! –niezależnie od tego, czy chodzi o stypendia, czy o post-doca. Te stanowiska można obsadzić TYLKO w drodze konkursu, więc wpisanie nazwiska będzie błędem formalnym i NCN odrzuci wniosek.

Proszę nie dawać najniższych stawek – zgodnie z informacja otrzymaną od NCN dla recenzentów to często znak, że zespół może nie mieć odpowiednich kwalifikacji!

 • Plan badań jest wykazem planowanych zadań badawczych. Jest to plan merytoryczny, trzeba go traktować trochę jak merytoryczny spis treści.

Plan badań wypełnia się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej

Zadaniami badawczymi nie są na pewno:

 • zakup aparatury
 • udział w konferencji
 • przygotowanie publikacji
 • kwerendy, opracowanie metodologii, analiza literatury
 • kopiowanie materiałów, tłumaczenia
 • nadzór nad aparaturą

WYNAGRODZENIA

 • Wynagrodzenia można pobierać tylko z jednego projektu
  (wyjątek: Etiuda, czyli stypendium doktorskie)
 • Wynagrodzenie doktoranta

Doktorant kształcący się na studiach doktoranckich i doktorant kształcący się w szkole doktorskiej, który będzie realizować zadania w projekcie badawczym, może otrzymać środki finansowe w formie stypendium naukowego NCN oraz wynagrodzenia. Z tej puli środków można finansować również stypendium doktoranckie według zasad określonych w ustawie 2.0 wyłącznie dla doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej, zaangażowanego w realizację projektu.

Stypendium w ramach grantu

Stypendium naukowe NCN przyznawane jest studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia, studentom jednolitych studiów magisterskich bądź doktorantom na studiach doktoranckich oraz doktorantom w szkołach doktorskich. Najistotniejszym elementem przyjętych regulacji jest tryb konkursowy przyznawania stypendium naukowego NCN. Dodatkowo Rada wprowadziła zasadę umożliwiającą łączenie stypendium naukowego NCN z innym wynagrodzeniem i innym stypendium naukowym NCN lub stypendium doktoranckim przyznanym w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego przez NCN, przy założeniu, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie przekroczy 5 tys. zł miesięcznie. Rada umożliwia pobieranie stypendium naukowego NCN również w sytuacji, gdy w trakcie realizacji zadań w projekcie doktorant uzyska stopień naukowy doktora i przestanie spełniać kryterium na podstawie którego przyznano mu stypendium, jednak przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy

Zgodnie z przyjętymi przez NCN regulacjami łączna kwota stypendiów oraz wynagrodzeń otrzymywanych w ramach projektów finansowanych przez NCN z przeznaczeniem dla danego studenta lub doktoranta nie może przekroczyć 5 tys. zł miesięcznie. Do tego ograniczenia nie wlicza się wynagrodzenia przewidzianego dla kierownika projektu finansowanego w ramach konkursu PRELUDIUM oraz stypendium doktorskiego przyznanego w ramach konkursu ETIUDA. Limit 5 tys. zł miesięcznie uwzględnia również pozapłacowe koszty pracy, a w przypadku stypendiów doktoranckich także koszty składek na ubezpieczenie społeczne (czyli jest to kwota brutto-brutto)

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.