Skip to main content

Aktualności

Konkurs na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w konkursie na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki. Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Celem Archeoorientalistyki jest podniesienie potencjału badawczego UW w zakresie studiów nad kulturami Azji i Afryki przez zacieśnienie i rozwój współpracy między wyżej wymienionymi jednostkami oraz stworzenie nowej jakości badawczej. Wymiernym efektem działania mają być osiągnięcia naukowe prezentowane w wysoko punktowanych publikacjach oraz w wiodących bazach naukowych. Głównym tematem badawczym w ramach projektu jest związek szeroko rozumianej władzy (politycznej, religijnej itp.) z przestrzenią (np. organizacja miejsca, wyznaczanie granic, konstruowanie przestrzeni społecznej).

Celem konkursu jest wsparcie projektów badawczych na styku orientalistyki i archeologii.

Zapraszamy zespoły badawcze, złożone z pracowników UW, w których co najmniej jedna osoba reprezentuje archeologię i co najmniej jedna zajmuje się badaniami nad kulturami Azji lub Afryki. Orientalistyczno-archeologiczne partnerstwo jest warunkiem koniecznym, projekty niezawierające informacji o współpracy archeologiczno-orientalistycznej nie będą brane pod uwagę. Budżet konkursu wynosi 30 000 zł. Maksymalna kwota, o którą można aplikować to 10 000 zł. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana, w przypadku dużego napływu wysokiej jakości projektów. W przypadku projektów, których jednym z elementów jest wyjazd studyjny do Egiptu, oferujemy możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze.

Szczegółowe informacje są zawarte w załączniku do pobrania na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-3-10/, zachęcamy też do konsultacji z kierownikiem działania przed złożeniem wniosku (k.o.kuraszkiewicz@uw.edu.pl).

Wnioski należy składać za pomocą załączonego formularza do 11 czerwca 2021, przesyłając je na adres archeoorientalistyka@uw.edu.pl.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 279, prosimy o korzystanie wyłącznie z elektronicznej poczty uniwersyteckiej.

Konkurs na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki