Skip to main content

Aktualności

Artur Ganczarski – ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej/NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

Dnia 21 lutego 2023 r. o godz.11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: mgr Artur Ganczarski

Tytuł rozprawy: Alchemia Słowa – sztuka perswazji w Guiguzi jako dao w kontekście klasycznej retoryki greckiej pojmowanej jako techne

 • Promotor: Prof. dr hab. Lidia Kasarełło
 • Recenzenci:
  • Dr. hab. Ewa Zajdler, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS
 •  Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo
 •  Język obrony: polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa dostępna jest pod adresem: Ganczarski Artur Praca doktorska 29-9-2022 [pdf]

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres r.was4@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 7/02/2023 r. do godz. 9.00 w dniu 18/02/2023 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo                                              

prof. dr hab. Witold Sadowski


The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 21 February 2023 at 11.00 am:  mgr Artur Ganczarski

Title of the dissertation: Alchemy of Words: Guiguzi’s Art of Persuasion as Dao in Context of the Interpretation of the Classical Greek Rhetoric as techne. 

 • Dissertation supervisor(s):
 • Prof. dr hab. Lidia Kasarełło
 • Reviewers:
  • Dr. hab. Ewa Zajdler, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS
 • Scientific discipline: Linguistics Studies
 • Language of the defence: Polish

The public defence of the doctoral dissertation will be held remotely online, as defined in § 29 s. 6 of the appendix no 1 to the resolution no 481 of the Senate of the University of Warsaw on determining the procedure for awarding the doctoral degree and the degree of doktor habilitowany at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 340, as amended).

The text of the dissertation is available here: Ganczarski Artur Praca doktorska 29-9-2022 [pdf]

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail r.was4@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 9.00 am on 07/02/2023. until. 9.00 am on 18/02/2023.           

Chair of The Academic Council of Literary Studies

prof. dr hab. Witold Sadowski

Artur Ganczarski – ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej/NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation