Skip to main content

Aktualności

NCN – ogłoszenie konkursów Opus 27 i Preludium 23

NCN ogłosił konkursy OPUS 27 na projekty badawcze realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery oraz PRELUDIUM 23 skierowany do badaczy bez stopnia doktora.

OPUS 27 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez naukowców na każdym etapie kariery, w konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów bez udziału partnerów zagranicznych, projektów realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych lub takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Wiosenna edycja OPUS nie uwzględnia ścieżki LAP (lead agency procedure).

Projekty OPUS mogą być rozplanowane na 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze na stanowiskach typu post-doc oraz senior researcher, jak również studenci oraz doktoranci. W kosztorysie projektu można przewidzieć także środki na zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje lub gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych. Budżet pojedynczego projektu OPUS nie jest limitowany odgórnie, ale kosztorys musi być zgodny z regulacjami konkursu, a wszystkie zaplanowane wydatki muszą być zasadne i niezbędne do zrealizowania założeń projektu.

Konkurs PRELUDIUM 23 jest skierowany do naukowców bez stopnia doktora. Badaczki i badacze mogą w nim otrzymać grant na realizację w polskich jednostkach projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy w wysokości odpowiednio 70 tys. zł, 140 tys. zł lub 210 tys. zł. Temat projektu może być związany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej, ale nie jest to konieczne.

Zespół realizujący projekt PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. Budżet grantu może obejmować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego (z wyłączeniem opiekuna), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu pod warunkiem, że będą zgodne z katalogiem kosztów w projektach NCN.

Procedura oceny i wyniki

Wnioski w konkursach OPUS 27 i PRELUDIUM 23 można składać do poniedziałku 17 czerwca za pośrednictwem systemu OSF.

Wnioskodawcą formalnie mogą być m.in. uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, centra naukowe-przemysłowe, centra PAN, biblioteki naukowe, przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek do NCN może złożyć również osoba fizyczna, która nie jest zatrudniona w żadnym podmiocie w chwili złożenia wniosku, ale planuje takie zatrudnienie ze środków grantu.

Wnioski będą oceniane przez zespoły powołane osobno dla każdego z paneli dziedzinowych (np. HS1, NZ1, ST1). Ocena merytoryczna będzie przebiegać dwuetapowo – najpierw wnioski zostaną zaopiniowane przez ekspertów będących członkami zespołów powołanych przez Radę NCN, a w drugim etapie przez recenzentów zewnętrznych. Ocena wniosku po I i II etapie zostanie ustalona kolegialnie przez zespół, z uwzględnieniem indywidualnych opinii ekspertów i recenzentów, po przeprowadzeniu dyskusji na posiedzeniu zespołu.

Wyniki konkursów zostaną opublikowane po zakończeniu procesu oceny, najpóźniej w grudniu 2024 roku.

Źródło: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-03-15-otwarcie-wiosennych-konkursow-ncn