Skip to main content

Projekty badawcze

Mikrogranty Wydziału Orientalistycznego dla pracowników, doktorantów i studentów

Wydział Orientalistyczny ogłasza konkurs na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych służących rozwojowi osób zatrudnionych na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym, doktorantów Szkół Doktorskich UW oraz studentów studiów II stopnia na Wydziale Orientalistycznym. Wnioski przyjmowane są w następujących terminach:

https://orient.uw.edu.pl/mikrogranty-wydzialu-orientalistycznego-dla-pracownikow-doktorantow-i-studentow/


mikrogrant IDUB Mikrogranty UW – dla pracowników i doktorantów

Zasady ogólne

 1. Beneficjentami zadań mogą być pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N planujący podjąć działanie mające na celu zwiększenie ich potencjału naukowego. Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie aktywności publikacyjnej i naukowej w ramach Działania IV.4.1.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego formularza wniosku dostępnego na stronie: https://mikrogranty.ckc.uw.edu.pl/formularz/
 3. Wnioski można składać w trybie ciągłym.
 4. Ze wsparcia IDUB można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym rozliczeniu poprzednio realizowanego zadania. W przypadku otrzymania mikrograntu na dofinansowanie OA / wydania publikacji i braku możliwości ich rozliczenia w związku z terminem publikacji można warunkowo (indywidualna decyzja) ubiegać się o dofinansowanie w pozostałych aktywnościach Działania IV.3.1 i II.2.2.
 5. Rozpatrywanie wniosku: maks. 30 dni od złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.
 6. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w ciągu 30 dni wniosek uznaje się za anulowany.
 7. Warunek realizacji: uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej UW na realizację zadania oraz potwierdzenia zaangażowania jednostki. Zaangażowanie jednostki dotyczy następujących zadań: organizacja konferencji przez UW, dofinansowanie wydawania publikacji, wizyty studyjne, badania wstępne.
 8. Rozliczenie: Przyznane środki finansowe podlegają rozliczeniu w Biurze Obsługi Badań w terminie 30 dni od zakończenia zadania (do rozliczenia merytorycznego (krótki opis zrealizowanego zadania) należy dołączyć zestawienie poniesionych kosztów (wydruk z SAP) podpisane przez Pełnomocnika Kwestora i Dziekana/Dyrektora na Wydziale/Jednostce.
 9. Okres realizacji wynosi 6 miesięcy (z wyjątkiem dofinansowania wydania publikacji monografii, organizacji konferencji oraz wykupu opcji OA (monografie) do 12 mies.) od daty pisma przyznającego finansowanie.
 10. Rekomendujemy przesyłanie wniosków i rozliczeń w formie elektronicznej.

Obieg dokumentów

 1. Skan wypełnionego i podpisanego przez kierownika jednostki wniosku należy wysłać na adres: mikrogranty.idub@uw.edu.pl Podpis składającego wniosek oraz kierownika jednostki mogą być elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski przesłane na wskazany adres.
 2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania/odmowie przyznania dofinansowania/konieczności uzupełnienia wniosku podejmuje Kierownik programu – Prorektor ds. badań.
 3. Biuro Obsługi Badań przygotowuje pismo informujące wnioskodawcę, kierownika jednostki i kwesturę o decyzji Kierownika programu wraz z kwotą przydzielonego finansowania oraz określonym źródłem finansowania (IDUB).
 4. Mikrogranty przyznane w ramach systemu wewnętrznego UW będą rozliczane w jednostkach organizacyjnych.
 5. Wszelką dokumentację i korespondencję dotyczącą Mikrograntów IDUB prosimy przesyłać bezpośrednio na adres mikrogranty.idub@uw.edu.pl z podaniem numeru Działania w tytule wiadomości.

Zasady szczegółowe

Zasady szczegółowe dla poszczególnych rodzajów wsparcia w ramach mikrograntów:


OPUS – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców

 • 2 razy do roku, deadline 15 czerwca i 15 grudnia

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora

 • 1 raz do roku, deadline 15 czerwca

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


PRELUDIUM BIS – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich

 • 1 raz do roku, deadline 15 grudnia

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

1 raz do roku, deadline 15 marca

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora

 • 1 raz do roku, deadline 15 grudnia

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem – otwarty

 1 raz do roku, deadline 15 września

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe – otwarty

1 raz do roku, deadline 15 września

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy


Konkursy międzynarodowe


Konkursy w ramach funduszy EOG i funduszy norweskichStypendia dla wybitnych młodych naukowców – Młody naukowiec (do 35. roku życia)– Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
1) finansowanie długoterminowych projektów badawczych o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim i słownikowym z zakresu humanistyki, o zasadniczym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego;2) włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego;3) włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego;4) inicjowanie i finansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.
Formularze do programu znajdą Państwo w sekcji Umowy, aneksy i inne

https://www.gov.pl/web/nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki


INWESTYCJE – Dla jednostek naukowych. Inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych:

  • w grupie nauk humanistycznych i społecznych – o wartości jednostkowej powyżej 150 000 zł.

Inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
https://www.gov.pl/web/nauka/inwestycje