Skip to main content

Projekty edukacyjne


O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Więcej: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu/


NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Staramy się, aby nasze nowe programy nie tylko odpowiadały na potrzeby rozwojowe środowiska akademickiego i naukowego, wspierały uczelnie w realizacji planów związanych z umiędzynarodowieniem, lecz także by nasza oferta uwzględniała administracyjną codzienność kadry naukowo-dydaktycznej i instytucji, w których pracuje.

https://nawa.gov.pl/programy-nawaFundusz Innowacji Dydaktycznych UW

Fundusz Innowacji Dydaktycznych (FID) finansuje co roku najciekawsze innowacyjne projekty, wzbogacające dorobek dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Wspieramy nieodpłatnie, w ramach misji, realizację tych projektów. Zapewniamy realizatorom przestrzeń na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej, wsparcie w projektowaniu metodycznym zajęć zdalnych oraz przygotowywanie materiałów multimedialnych (nagrań audio i wideo, animacji, prezentacji itp.). Jesteśmy również otwarci na wszelkie inne inicjatywy związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce uniwersyteckiej.

Więcej: https://www.uw.edu.pl/tag/fundusz-innowacji-dydaktycznych/

Więcej: http://bss.uw.edu.pl/fid-uw/

Więcej: https://come.uw.edu.pl/pl/fid