Skip to main content

Publikacje w projektach badawczych NCN

WYMAGANA WZMIANKA NA PUBLIKACJI WYDAWANEJ ZE ŚRODKÓW NCN
 

TEKST WZMIANKI:

„Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- ……”  <- należy wpisać numer nadany umowie przez NCN

– LUB JEJ ODPOWIEDNIK w języku obcym, np.:

The work was supported by the National Science Centre, Poland, under research project „……………………”, no UMO-201…/…./…./HS…./……

The article is funded by National Science Centre in Poland under the project „……………………”, no UMO-201…/…./…./HS…./……

Zalecenie z umowy NCN: „Kierownik projektu i Jednostka zobowiązują się do umieszczania we wszystkich publikacjach oraz opracowaniach będących wynikiem realizacji projektu pełnej nazwy Centrum w języku polskim (,,Narodowe Centrum Nauki”) lub angielskim (,,NationaI Science Centre, PoIand”) oraz poprawnego numeru rejestracyjnego projektu.

Publikacje, w których nie wskazano Centrum jako fundatora badan, nie będą traktowane jako efekt realizacji projektu i nie będą brane pod uwagę przy jego rozliczeniu.”

Jeżeli publikacja jest złożona do druku, ale jeszcze nieopublikowana, prosimy do pliku załączanego do raportu dołączyć potwierdzenie wydawnictwa o przyjęciu dzieła do druku.


Przypominamy, że wszelkie tłumaczenia, weryfikacje tekstu, druk itp działania, które w ramach projektu będą dla Państwa wykonywane przez firmy zewnętrzne, wymagają zawarcia umowy pomiędzy Wydziałem Orientalistycznym UW a Firmą. Umowa ta musi trafić do Biura Prawnego w celu weryfikacji warunków, w związku z tym uprzejmie prosimy o dopilnowanie opracowania i zawarcia takiej umowy odpowiednio wcześniej (tzn. przed dostarczeniem faktury).