Skip to main content

Stypendia w projektach badawczych

Stypendium  naukowe  może  być  przyznane  osobie,  która  w  chwili  rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
 • jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
 • jest doktorantem.

Stypendium naukowe przyznawane jest w drodze otwartego konkursu ogłaszanego przez  kierownika  projektu  po  otrzymaniu  decyzji  Dyrektora  Narodowego  Centrum Nauki o przyznaniu środków na realizację projektu. Informacje o konkursie umieszcza się  na  stronie  internetowej  jednostki,  której  przyznano  środki  na  realizację  projektu badawczego oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Zgodnie z wytycznymi NCN ogłoszenie o konkursie na stypendystę powinno zostać zamieszczone na stronie Jednostki (https://www.uw.edu.pl/dodaj-oferte-pracy/) oraz na stronie NCN (https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/)

 

Stypendium  jest  przyznawane  przez  trzyosobową  komisję,  powołaną  przez kierownika  jednostki  realizującej  projekt,  w  skład  której  wchodzi  kierownik  projektu jako przewodniczący oraz dwie osoby wskazane przez kierownika projektu.

Stypendium  naukowe  wynosi  od  1000  zł  do  5000  zł  miesięcznie,  a  jego  wysokość zależy  od  zakresu  badań  naukowych,  jakie  młody  naukowiec  wykonuje  w  projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Stypendium naukowe może być przyznane na okres realizacji zadań w projekcie, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stypendia naukowe w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


 1. Czy można nadal wypłacać stypendium NCN, jeżeli stypendysta w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie był uczestnikiem studiów doktoranckich, ale w najbliższym czasie straci ten status (np. ze względu na obronę pracy doktorskiej)? Tak. W przypadku stypendiów naukowych NCN przyznanych zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów I stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
  • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
  • jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
  • jest doktorantem.

  W tym wypadku stypendysta będzie mógł nadal pobierać stypendium naukowe do końca podpisanej umowy o stypendium.

  UWAGA: w konkursach SONATA BIS 5-6, MAESTRO 5-8 oraz SYMFONIA 2-4 należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki konkursowe dotyczące konieczności zaangażowania doktoranta/doktorantów w realizację zadań w projekcie.

 2. Czy w konkursie na stypendium naukowe NCN może wziąć udział osoba, która już zakończyła studia doktoranckie, ale dopiero po ich ukończeniu otworzyła przewód doktorski?Nie. Osoba ta nie spełnia kryteriów wskazanych w Regulaminie przyznawania stypendiów I. 
 3. W projekcie zaplanowano jedno stypendium naukowe NCN. Czy można wypłacić je dwóm osobom?W ramach jednego zaplanowanego we wniosku stypendium naukowego można przyznać środki finansowe więcej niż jednej osobie, o ile okres zaangażowania tych osób nie będzie się pokrywał czasowo i każda z nich zostanie wyłoniona w trybie konkursowym zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów I. W realizację zadań badawczych w projekcie nie może być jednocześnie zaangażowana większa liczba stypendystów, niż liczba stypendiów naukowych zaplanowanych we wniosku.Przykład: We wniosku zaplanowano jedno stypendium naukowe na okres 33 miesięcy. Stypendium może zostać przyznanie jednej osobie na okres 12 miesięcy i drugiej osobie na okres 21 miesięcy pod warunkiem, że osoby te będą pobierały stypendium jedna po drugiej. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów I minimalny okres pobierania stypendium wynosi 6 miesięcy. 
 4. Czy jest możliwe łączenie stypendiów naukowych NCN? We wniosku zaplanowane zostały cztery stypendia naukowe. Czy kierownik projektu może zatrudnić dwóch stypendystów, łącząc przewidziane stypendia?Tak, łączenie w jedno kilku stypendiów naukowych zaplanowanych we wniosku jest możliwe pod warunkiem, że połączone stypendium naukowe będzie przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów I tj. m.in. będzie przyznane w ramach otwartego konkursu oraz będzie spełniać zastrzeżone regulaminowo warunki czasowe (minimalnie 6 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy) i kwotowe (minimalnie 500 zł, maksymalnie 3000 zł miesięcznie).UWAGA: w konkursach SONATA BIS 5-6, MAESTRO 5-8 oraz SYMFONIA 2-4 należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki konkursowe dotyczące konieczności zaangażowania doktoranta/doktorantów w realizację zadań w projekcie. 
 5. W projekcie badawczym zaplanowano więcej niż jedno stypendium naukowe NCN. Czy w trakcie wypłaty stypendium można zwiększyć jego wysokość przesuwając niewykorzystane środki zaplanowane we wniosku na stypendia NCN? Tak. Środki przeznaczone na realizację jednego stypendium naukowego mogą zostać przesunięte na drugie stypendium w trakcie trwania projektu. 
 6. Przykład: We wniosku zaplanowano dwa stypendia naukowe w wysokości 2000 zł miesięcznie na 36 miesięcy każde. Stypendia zostały przyznane w drodze otwartego konkursu. Po 6 miesiącach jeden ze stypendystów zrezygnował z pobierania stypendium (lub drugie stypendium nie zostało przyznane). Wolne środki zaplanowane na stypendia naukowe mogą zostać przesunięte na drugiego stypendystę z uwzględnieniem maksymalnej kwoty 3000 zł miesięcznie określonej w Regulaminie przyznawania stypendiów I. Niewykorzystane środki zaplanowane na stypendia nie mogą być wykorzystane na inny cel i podlegają zwrotowi na rachunek Centrum. 
 7. Stypendysta będzie realizować zadania badawcze w projekcie przez pewien okres, następnie wyjeżdża na staż naukowy. Kierownik po jego powrocie planuje ponowne zaangażowanie tej samej osoby na stanowisku stypendysty. Czy w takim przypadku należy ponownie ogłosić konkurs czy też możliwe jest zawarcie jednej umowy?Dla każdego stypendysty wyłonionego w wyniku konkursu powinna być zawarta jedna umowa stypendialna wskazująca cały okres realizacji zadań badawczych w projekcie/wypłaty stypendium zgodnie z warunkami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie. Umowa może zawierać różne okresy wypłaty stypendium naukowego.Przykład: Stypendysta będzie realizował pierwsze i ostatnie zadanie w projekcie badawczym. Zatem umowa może określać wypłatę stypendium w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2018 r. oraz od 1 stycznia do 1 lipca 2019 r. Minimalny limit czasowy zatrudnienia (6 miesięcy) jest liczony łącznie. 
 8. Czy ta sama osoba może pobierać jednocześnie stypendium naukowe NCN i wynagrodzenie na podstawie umowy cywilno-prawnej wypłacane ze środków NCN?W przypadku stypendium naukowego NCN przyznanego w projektach badawczych finansowanych w ramach edycji konkursowych 10-16 (w konkursach ogłoszonych od 14 czerwca 2013 r. do 15 grudnia 2014 r. możliwe jest jednoczesne pobieranie stypendium naukowego w jednym projekcie i wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy cywilno-prawnej z innego/innych projektów.W przypadku stypendium naukowego przyznanego w projektach badawczych finansowanych w ramach edycji konkursowej 17 i późniejszych (w konkursach ogłoszonych od 16 marca 2015 r.), w okresie pobierania stypendium naukowego NCN nie można jednocześnie pobierać wynagrodzenia w żadnej formie finansowanego ze środków NCN, a zawarcie przez jedną osobę różnych umów (stypendialna, cywilno-prawna, o pracę) jest dopuszczalne pod warunkiem, że okres pobierania stypendium lub wynagrodzenia w ramach tych umów nie będzie się pokrywał. 
 9. Osoba pobierająca stypendium naukowe NCN została kierownikiem w konkursie PRELUDIUM, w którym zaplanowała dla siebie wynagrodzenie. Czy po zakończeniu pobierania stypendium będzie mogła wypłacić wynagrodzenie ze środków projektu PRELUDIUM?W edycjach konkursowych 10-16 (w konkursach ogłoszonych od 14 czerwca 2013 r. do 15 grudnia 2014 r.) możliwe jest jednoczesne pobieranie stypendium naukowego i wypłata wynagrodzenia w konkursie PRELUDIUM.Od 17 edycji konkursowej (w konkursach ogłoszonych od 16 marca 2015 r.) wypłata wynagrodzenia przewidzianego w konkursie PRELUDIUM będzie możliwa dopiero po rozwiązaniu/zakończeniu umowy stypendialnej. 
 10. Czy w przypadku rezygnacji stypendysty można przyznać stypendium naukowe NCN kolejnej osobie? Jeśli tak to w jaki sposób?Tak, w przypadku rezygnacji stypendysty kolejne stypendium naukowe NCN może zostać przyznane z zachowaniem warunków określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów I, w szczególności kierownik projektu powinien ogłosić konkurs na stypendium naukowe, z zachowaniem minimalnego, 6-miesięcznego okresu pobierania stypendium.

Stypendia naukowe przyznawane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów II

 1. Jeżeli stypendysta w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie był doktorantem studiów doktoranckich, ale w najbliższym czasie straci ten status (np. ze względu na obronę pracy doktorskiej) to czy można mu nadal wypłacać stypendium naukowe NCN?Tak, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Jeżeli w okresie realizacji zadań w projekcie stypendysta przestanie spełniać kryterium kwalifikujące do wypłaty stypendium naukowego NCN, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe i nie spełnia innych kryteriów kwalifikujących, to wówczas może pobierać przyznane stypendium naukowe NCN nie dłużej niż przez 6 miesięcy (liczonych od momentu, w którym dana osoba przestała spełniać kryterium uprawniające do otrzymywania stypendium).Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:UWAGA: w konkursach MAESTRO 9 oraz SONATA BIS 7 należy zwrócić uwagę na dodatkowe warunki konkursowe dotyczące konieczności zaangażowania doktoranta/doktorantów w realizację zadań w projekcie.
  • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
  • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 2. Czy w konkursie na stypendium naukowe NCN może wziąć udział osoba, która już zakończyła studia doktoranckie, ale dopiero po ich ukończeniu otworzyła przewód doktorski?Tak, jeśli kandydat jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, może wziąć udział w konkursie na stypendium naukowe NCN.
 3. W projekcie zaplanowano jedno stypendium naukowe NCN. Czy można wypłacić je dwóm osobom?Tak. Liczba przyznanych stypendiów naukowych NCN zależy od wysokości budżetu stypendiów możliwych do sfinansowania w ramach środków projektu badawczego, który jest ustalany przez Radę dla poszczególnych konkursów.Stypendium naukowe może być zaplanowane na okres realizacji zadań w projekcie, nie dłuższy niż 60 miesięcy.
 4. Czy jest możliwe łączenie stypendiów naukowych NCN? We wniosku zaplanowane zostały cztery stypendia naukowe. Czy kierownik projektu może zatrudnić dwóch stypendystów, łącząc przewidziane stypendia?Tak, łączenie w jedno kilku stypendiów naukowych zaplanowanych we wniosku jest możliwe pod warunkiem, że połączone stypendium naukowe będzie przyznane w ramach otwartego konkursu, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów II tj. będzie spełniać zastrzeżone regulaminowo warunki czasowe (maksymalnie 60 miesięcy) oraz kwotowe (minimalnie 1000 zł, maksymalnie 4500 zł miesięcznie).
 5. W projekcie badawczym zaplanowano więcej niż jedno stypendium naukowe NCN. Czy w trakcie wypłaty stypendium można zwiększyć jego wysokość przesuwając niewykorzystane środki zaplanowane we wniosku na stypendia NCN?Tak. Środki przeznaczone na realizację jednego stypendium naukowego NCN mogą zostać przesunięte na drugie stypendium naukowe NCN. Wysokość pojedynczego stypendium naukowego nie może przekroczyć 4500 zł miesięcznie.
 6. Stypendysta będzie realizować zadania badawcze w projekcie przez pewien okres, następnie wyjeżdża na staż naukowy. Kierownik po jego powrocie planuje ponowne zaangażowanie tej samej osoby na stanowisku stypendysty. Czy w takim przypadku należy ponownie ogłosić konkurs czy też możliwe jest zawarcie jednej umowy?Dla każdego stypendysty wyłonionego w wyniku konkursu powinna być zawarta jedna umowa stypendialna wskazująca cały okres realizacji zadań badawczych w projekcie/wypłaty stypendium zgodnie z warunkami wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie. Umowa może zawierać różne okresy wypłaty stypendium naukowego.Przykład: Stypendysta będzie realizował pierwsze i ostatnie zadanie w projekcie badawczym. Zatem umowa może określać wypłatę stypendium w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2018 r. oraz od 1 stycznia do 1 lipca 2019 r. Minimalny limit czasowy zatrudnienia (6 miesięcy) jest liczony łącznie.
 7. Czy limity miesięcznych budżetów stypendiów naukowych NCN wskazane w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN” są obowiązujące na etapie realizacji projektów badawczych?Nie, limity te służą do obliczenia maksymalnego budżetu stypendiów w projekcie. Na etapie realizacji projektu badawczego limity te nie są obowiązujące i mogą zostać zmienione.Przykład: W konkursie OPUS 13 miesięczny limit budżetu na planowane stypendia naukowe wynosi 9000 zł. Limit ten nie jest obowiązujący na etapie realizacji projektu oraz wypłaty stypendiów naukowych i może zostać zmniejszony lub zwiększony.Przykład: We wniosku finansowanym w ramach konkursu OPUS 13 zaplanowano maksymalny budżet na stypendia naukowe 9000 zł miesięcznie na projekt trwający 36 miesięcy. Kierownik dysponuje kwotą 324 000 zł do wykorzystania na stypendia naukowe. Możliwe jest równoczesne finansowanie np. 3 stypendiów naukowych w maksymalnej wysokości 4500 zł miesięcznie z zastrzeżeniem, że stypendia muszą być przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów II, a budżet zaplanowany na stypendia naukowe nie może zostać przekroczony.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/realizacja-projektow


Stypendia naukowe w projektach badawczych (informacja NCN z 12 kwietnia 2017)

Przypominamy, że ze środków projektu badawczego mogą być wypłacane stypendia naukowe dla doktorantów i studentów zaangażowanych w jego realizację. Informacje o tym, czy w danym konkursie możliwe jest przyznanie stypendium naukowego oraz ewentualne dodatkowe warunki związane z przyznaniem stypendium znajdują się w ogłoszeniach o poszczególnych konkursach oraz aktualnych dla tych konkursów wersjach Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

Dokumentem określającym zasady przyznawania stypendiów naukowych w ramach projektów badawczych jest:

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy dla naszych beneficjentów szczegółowe opracowanie dotyczące zasad planowania, przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych w projektach badawczych, uwzględniające wszystkie regulacje wprowadzone przez NCN w tej kwestii. Mamy nadzieję, że będzie ono pomocne w realizacji projektów badawczych, w których zaangażowani są lub będą stypendyści.


 • Co powinien zrobić młody naukowiec?

We wniosku o  przyznanie  stypendium  młody  naukowiec  musi  podać  informacje dotyczące  dotychczasowych  osiągnięć  naukowych  i  wyróżnień  wynikających z prowadzonych badań.

Wnioski rozpatrywane są  podczas  posiedzenia  komisji.  Na  podstawie  ocen  komisji tworzona  jest  lista  rankingowa,  przesyłana  kandydatom  drogą  elektroniczną.

Stypendium  naukowe  w  projekcie  przyznawane  jest  osobom,  które  uzyskały największą liczbę punktów. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie

Czytaj więcej:
 • oraz Załącznik nr 6 – Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk

Art. 21. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/art-21/

Zwolnienia przedmiotowe

 1. Wolne od podatku dochodowego są:

16) diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju […]

23a) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

a) stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
b) ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów;

23b) zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika […]

39) stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 86. 1. […] 1)  stypendium socjalne; 2)  stypendium dla osób niepełnosprawnych; 3)  zapomoga; 4)  stypendium rektora; 5)  stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego; 6)  stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną), oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ustanawianie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki naukowej państwa ust. 1 tej ustawy (Art. 376. Ustanawianie programów i przedsięwzięć w celu realizacji polityki naukowej państwa – 1. Minister ustanawia programy i przedsięwzięcia w celu realizacji polityki naukowej państwa; 2. Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikat o: 1) ustanowieniu programu i naborze wniosków; 2) ustanowieniu przedsięwzięcia.); w przypadku stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

39a) stypendia i inne środki finansowe, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530 oraz z 2018 r. poz. 1669);

39b) stypendia przyznawane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, z ich funduszy stypendialnych; […]

39d) stypendia i inne świadczenia otrzymywane w ramach programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; […]

46) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem;

Źródło: https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/art-21/