Skip to main content

Umowy i dodatki w projektach badawczych

UWAGA: Począwszy od konkursu 21 NCN (czyli od Opus 11) pracownik (czyli osoba aktualnie zatrudniona w Jednostce UW na podstawie umowy o pracę), który ma otrzymać wynagrodzenie z projektu, może je otrzymać tylko jako wynagrodzenie dodatkowe w postaci dodatku zadaniowego lub wynagrodzenia uzupełniającego.

Dodatek wielorazowy należy obliczać uwzględniając tzw. 13-tkę. Jeśli byłby to dodatek jednorazowy (np. raz na rok) – wypłacany jest w całości jednorazowo, bez uwzględniania trzynastej pensji. Dodatek jednorazowy nie może przekroczyć 80% kwoty miesięcznej pensji zasadniczej (uwaga – dodatki sumują się, należy się upewnić, że planowana kwota jest możliwa do wypłacenia).

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/


Umowa o pracę w ramach projektu badawczego

  • Począwszy od II połowy roku 2018 – Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek: w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

Informujemy również, że w konkursie OPUS 16 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.   

WIęcej: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

  • W celu wszczęcia procedury związanej z zatrudnieniem beneficjenta grantu w ramach projektu na Wydziale Orientalistycznym należy zgłosić się do pani mgr Ewy Szczerkowskiej, Kierownika Dziekanatu WO UWkontakt

Formularze niezbędne do zatrudnienia na UW znajdą Państwo na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/


Przykłady: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5835

Umowy cywilno-prawne (zlecenie, dzieło, autorska)

zlecenie_vs_dzielo