Skip to main content

Konferencje – wytyczne

UWAGA: Organizując konferencję proszę zwrócić uwagę na prawidłowość dostarczonych do Sekcji Finansowej dokumentów.

  1. Przed konferencją należy złożyć Preliminarz kosztów konferencji ,
  2. Podczas rozliczania konferencji – faktury za catering należy dostarczyć wraz z załącznikiem, w którym wyszczególnione będą pozycje składowe faktury (tzn. menu z określeniem liczby osób, dla których zostało przewidziane)

Cennik

W sprawie wynajmu pomieszczeń na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66, należy kontaktować się z BUW.


UWAGA: od listopada 2022 obowiązuje obowiązek skorzystania z usług firm, które wygrały przetarg na usługi cateringowe:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi dostarczania i podawania posiłków (catering)” zostały zawarte dwie umowy ogólnouniwersyteckie. Umowy te funkcjonują równocześnie i dotyczą świadczenia usług na terenie Warszawy.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację jest Biuro Gospodarcze.

Ewentualne pytania lub problemy, w szczególności nienależytą realizację usług, należy zgłaszać do Biura Gospodarczego na adres e-mail: a.zabadala@uw.edu.pl,                             lub nr tel. 22 55 20 595.

1) Umowa nr DZP-362/104/2022/1 z dnia 20.10.2022 r. zawarta z firmą Granatoil Graniszewscy Sp. j., Oddział Zagórze, ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin.

  • Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy (lub do wyczerpania kwoty umowy)
  • Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy
  • Podstawa prawna: art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
  • Formularz zamówienia
  • Zamówienia należy składać na adres e-mail: catering@willazagorze.pl, równocześnie do wiadomości a.zabadala@uw.edu.pl

2) Umowa nr DZP-362/104/2022/2 z dnia 16.11.2022 r. zawarta z firmą „Olimpiada” Krzysztof Szymański, ul.  Józefa Bema 87 lok. 3U, 01-233 Warszawa.

https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/catering/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WI-FI na konferencjehttps://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetWiFiKonferencje/


 

Domena, konto funkcyjne

Każdy adres w domenie uw.edu.pl musi być zatwierdzony przez Biuro Rzecznika UW.
Prośbę o akceptacje poddomeny w domenie uw.edu.pl można składać w formie elektronicznej przez formularz dostępny na stronie://strony.uw.edu.pl/utworzenie-poddomeny-uw/
Po zakończeniu procesu tworzenia strony konieczny jest kontakt z DSK w celu przypięcia domeny produkcyjnej do utworzonej strony.

_@_⇒ Wniosek o założenie mailowego konta funkcyjnego [doc]
(ZARZĄDZENIE NR 279 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego)


  • Organizacja imprez, wynajem sal i powierzchni w ramach puli ogólnouniwersyteckiej

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, uniwersyteckie organizacje studenckie i doktoranckie mają możliwość rezerwacji pomieszczeń w uniwersyteckich budynkach z puli ogólnouniwersyteckiej oraz przestrzeniach na terenach Kampusu Centralnego i Kampusu Ochota będących w dyspozycji Biura Ewidencji Nieruchomości, Biura ds. Nieruchomości „Powiśle” oraz Biura Gospodarczego, w pionie Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości m.in. w Auditorium Maximum, Starej Bibliotece Uniwersyteckiej, Pałacu Kazimierzowskim, Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Budynku dydaktycznym przy ul. Dobrej 55, Budynku dydaktycznym przy ul. Żurawiej 4 oraz w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie lub jej Ogrodach (BUW)* na dodatkowe wydarzenia w tym: kongresy, konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, kursy i szkolenia, a także inne wydarzenia. W ofercie dostępnych jest kilkadziesiąt sal o różnej powierzchni i charakterze: duże aule konferencyjne, sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, jak również sale zabytkowe.

Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości podejmuje decyzje w sprawie udostępniania sal/budynków/terenów z puli ogólnouniwersyteckiej.

Przedsięwzięcia

Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości podejmuje decyzje w sprawie organizacji akcji promocyjnych i reklamowych, sesji zdjęciowych, sesji plakatowych, wystaw, nagrań, imprez plenerowych i innych przedsięwzięć na terenie Kampusu Centralnego i Kampusu Ochota.

Rezerwacja sal i powierzchni poza pulą ogólnouniwersytecką

Zainteresowani rezerwacją sal w pozostałych budynkach UW powinni kontaktować się bezpośrednio z wydziałami i jednostkami zarządzającymi danymi Gmachami (Wydziały i jednostki)** bądź Administratorami budynków.

W sprawie wynajmu pomieszczeń na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 należy kontaktować się z bezpośrednio z BUW***.


UWAGA: Do obowiązków organizatora imprezy należy m. in.
zapewnienie ochrony
lub służby porządkowej adekwatnej do liczby osób, miejsca i charakteru imprezy;
zapewnienie
pomocy medycznej, w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach kryzysowych, odpowiednie dla liczby osób, miejsca i charakteru imprezy,
uzyskanie opinii Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.