Skip to main content

Umowy z podmiotami zewnętrznymi (np. Wydawnictwami) – konieczna klauzula w umowie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Kwestora Nr 5/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności – split payment w Uniwersytecie Warszawskim w umowach zawieranych z kontrahentami zewnętrznymi na wykonanie jakiej usługi koniecznie zawierać klauzulę o podzielonej płatności:

$ 2 Wszystkie  płatności  za  faktury,  proformy,  zaliczki  do  kontrahentów  krajowych (niezależnie od kwoty na jaką opiewają),  na których wykazana jest kwota podatku VAT co najmniej 0,01 zł, w UW będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej  płatności  – split  payment.

Propozycje zapisu w umowie: 

  1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
  2. Wykonawca   oświadcza,   że   wyraża   zgodę   na   dokonywanie   przez   Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
  3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.