Skip to main content

Zakupy (książki, materiały, aparatura)

Opis procedury składania zamówienia [pdf]

(obowiązuje od 2022 roku)

Szanowni Państwo,

W związku z wdrażaniem nowego systemu finansowo-kadrowego SAP na UW, wszelkie wydatkowane środki (zakupy) winny być poprzedzone złożeniem tzw.Wniosku ws. realizacji zakupów lub usług_WO (od 2022) i zaakceptowaniem ich zakupu przez prodziekana ds. finansowych Wydziału.

Brak złożenia wspomnianego wniosku będzie skutkował nieprzyjęciem do rozliczenia przez Wydział przedłożonych faktur i wobec tego koniecznością pokrycia tych kosztów przez osobę, która wydatkowała środki finansowe.


ROZLICZENIE GOTÓWKOWE


Zakup książek od osób prywatnych


Zamówienia – materiały, papier, tonery

PAPIER

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/162/20212 prowadzonego w trybie podstawowym na “Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 15 listopada 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa nr DZP-362/102/2021 została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/dostawy-artykulow-papierniczych/

******************************************

TONERY

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/114/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”  została wybrana firma AUTOMATYKA BIUROWA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, Ul. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, tel./ 22 120 22 00, Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy tj. od dnia  4 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Zamówienia należy składać na adres e-mail: kszczesny@automatykabiurowa.pl  równocześnie do wiadomości sstaszak@uw.edu.pl

Umowa nr DZP-362/114/2022 została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/

******************************************

MATERIAŁY BIUROWE
AMAD Sp. z o.o. NEW

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/118/2021 prowadzonego w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/

Skan zamówienia z odpowiednimi podpisami należy wysłać na adres: zamowienia@amad.pl

Poza przetargiem można nabywać wszystkie produkty, które nie wchodzą w skład przetargu (nie wymienione w katalogu).

******************************************

Biuro Promocji UW

Wizytówki służbowe
Materiały promocyjne
Kalendarze książkowe i ścienne


ZAKUP KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA

Sprzęt komputerowy

Formularze zamówienia na sprzęt komputerowy i oprogramowanie każdy pracownik uzupełnia we własnym zakresie. Gotowe zamówienie należy przekazać do podpisów Władz WO do Sekcji Finansowej WO. Uprzejmie prosimy o osobiste monitorowanie procesu zamówienia.

Zakupy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego realizowane są zgodnie z zarządzeniem nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów – ZARZĄDZENIE.

Procesy zakupowe realizowane są w dwojaki sposób:

 • Sprzęt komputerowy wg indywidualnej specyfikacji – DWI współpracuje z DZP w procesie zbierania zapotrzebowań z jednostek uniwersyteckich do przetargów organizowanych centralnie.

 • Sukcesywna zakupy standardowego sprzętu komputerowego – sukcesywne dostawy mają na celu usprawnienie zakupów realizowanych w ramach umowy, a przy okazji ujednolicić sprzęt używany w uczelni. Standardy oferowanego sprzętu obowiązują administrację centralną UW, ale inne jednostki mogą korzystać z tej formy zakupu. Zamówienia na sprzęt komputerowy, są wykonywane w ramach umowy, zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w procedurze unijnej. Wartość zamówienia oszacowana jest na podstawie dotychczasowych zakupów sprzętu komputerowego oraz aktualnej oferty rynkowej.

Pełna oferta sprzętu wraz z cenami dostawców jest tutaj: Sprzęt – Cennik

DWI realizuje zamówienia oraz przekazuje wnioski przetargowe do DZP zgodnie z harmonogramem:

Stacjonarny sprzęt komputerowy objęty jest zerową stawką VAT zgodnie z Ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., art. 83 ust.1 pkt 26)

UWAGA

DWI nie realizuje zakupów sprzętu audiowizualnego (rzutników, projektorów, itp.).

Zakupy sprzętu “peryferyjnego” (mysz, klawiatura, dyski, itp.) realizowane są przez Biuro
Gospodarcze.

Źródło: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiZakupySprzet/

 
 • oprogramowanie standardowe biurowe i antywirusowe: Microsoft, Corel, ABBYY, Kaspersky i ESET

Zakupy licencji oprogramowania, których nie ma w ofercie centralnej, jednostki organizują we własnym zakresie.
Kontakt: licencje@adm.uw.edu.pl

Więcej informacji: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiZakupyLicencje/


Uwaga: w związku z ZARZĄDZENIEM NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji  urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:
1) jednostka centralna;
2) monitor;
3) drukarka;
4) skaner;
5) nagrywarka zewnętrzna;
6) urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp.

Za podstawową jednostkę podlegającą ewidencji jako środek trwały przyjmuje się pojedynczy składnik majątku trwałego spełniający określone funkcje.

Dysk zewnętrzny o wartości nieprzekraczającej 1.000,00 PLN należy uznać za materiał.

Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury lub składnika niskocennego) obowiązujące od 9 września 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UW z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji [pdf]


   Cennik wynajmu sal

  • Wykaz sal w dyspozycji administracji centralnej wraz ze stawkami za używanie dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na cele nie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.

  Rezerwacje sal prowadzi Biuro Spraw Studenckich: tel. 22 55 24 020

   http://www.bg.uw.edu.pl/cennik-sal