Skip to main content

Studia doktoranckie stacjonarne

Jednostka prowadząca studia doktoranckie Wydział Orientalistyczny
Kierunek/specjalność studiów doktoranckich Kierunek: językoznawstwo i literaturoznawstwo specjalności:

orientalistyka: afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka, japonistyka, koreanistyka, sinologia, turkologia, mongolistyka i tybetologia, egiptologia, kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia, hetytologia, studia wschodnie

Kierownik studiów doktoranckich prof. UW dr hab. Joanna Jurewicz
Adres studiów doktoranckich, numer telefonu ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Oficyna Pałacu Potockich, wejście E, I piętro

tel. 22 55 22 402

Dni i godziny pracy sekretariatu SD Poniedziałki, środy, czwartki i piątki 10.00-15.00
Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata
Forma studiów stacjonarne
Opłata za studia doktoranckie dla cudzoziemców  

3000 Euro/rok, 200 Euro – jednorazowa opłata rekrutacyjna

Język wykładowy polski
Sylwetka absolwenta Absolwent studiów doktoranckich:

 • zna główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, które stosuje w badaniach orientalistycznych,
 • posiada szczegółową wiedzę niezbędną do wyjaśnienia specjalistycznych problemów badawczych z zakresu szeroko pojętej orientalistyki w ramach badań literaturoznawczych i językoznawczych,
 • rozumie, charakteryzuje i w razie konieczności potrafi proponować rozwiązania złożonych procesów religijnych, kulturowych, językowych, politycznych i społecznych w wybranych krajach Orientu i Afryki,
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do stawiania hipotez, opisu
 • i rozwiązania problemu badawczego zgodnie z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych,
 • potrafi wyszukać, wyselekcjonować i wykorzystać najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie prowadzonych badań naukowych oraz publicznie zaprezentować wyniki tych badań,
 • umie współdziałać w zespole badawczym, wnosząc do niego umiejętności z zakresu prowadzonych badań naukowych i specjalności, którą reprezentuje,
 • umie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badania w zakresie wybranej specjalności,
 • rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur,
 • rozumie szczególną rolę społeczną nauki i potrzebę upowszechniania dokonań naukowych.
Rekrutacja:
Wszystkie wymagane dokumenty
 • podanie z systemu IRK,
 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów I i II stopnia,
 • życiorys,
 • 3 zdjęcia,
 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement/wyciąg z indeksu),
 • informacja o znajomości języków obcych,
 • zaświadczenie o znajomości języka orientalnego na poziomie B2 (nie dotyczy native speakerów)
 • opis zainteresowań naukowych kandydata,
 • informacja o aktywności naukowej kandydata (w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach),
 • projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4000 znaków) przygotowany wg wzoru dostępnego na stronie Wydziału Orientalistycznego i zatwierdzony przez przyszłego opiekuna naukowego,
 • opinia opiekuna naukowego dotycząca pracy naukowej i dydaktycznej kandydata,
 • zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Orientalistycznego na opiekę naukową nad kandydatem.
Termin składania dokumentów od 4 do 17 września 2018 r.
Limit miejsc 14
Zasady rekrutacji 1. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę projektu badawczego, ocenę rozmowy kwalifikacyjnej, ocenę aktywności naukowej, średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich i znajomość języków obcych.

2. Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 50, z czego maksymalnie za:

 • projekt badawczy – 25 punktów,
 •  rozmowę kwalifikacyjną – 10 punktów,
 • aktywność naukową – 5 punktów,
 • średnią ze studiów – 5 punktów,
 • znajomość języków obcych – 5 punktów.

3. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów, tj. 26 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 21 września 2018 r.

Termin ogłoszenia wyników 26 września 2018 r.
Miejsce ogłoszenia wyników –  tablica informacyjna Katedry Języków i Kultur Afryki na Wydziale Orientalistycznym, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,

–  strona internetowa: http://www.orient.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich 1 października 2018 r.
Dodatkowe informacje http://www.orient.uw.edu.pl
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl

 


 

Jednostka prowadząca studia doktoranckie Wydział Orientalistyczny
Kierunek/specjalność studiów doktoranckich Kierunek: językoznawstwo i literaturoznawstwo

specjalności:

orientalistyka: afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, indologia, iranistyka, japonistyka, koreanistyka, sinologia, turkologia, mongolistyka i tybetologia, egiptologia, kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia, hetytologia, studia wschodnie

Kierownik studiów doktoranckich prof. UW dr hab. Joanna Jurewicz
Adres studiów doktoranckich, numer telefonu ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Oficyna Pałacu Potockich, wejście E, I piętro

tel. 22 55 22 402

Dni i godziny pracy sekretariatu SD Poniedziałki, środy i piątki 10.00-15.00
Czas trwania studiów doktoranckich 4 lata
Forma studiów stacjonarne
Opłata za studia doktoranckie dla cudzoziemców 3000 Euro/rok, 200 Euro – jednorazowa opłata rekrutacyjna
Język wykładowy polski
Liczba planowanych stypendiów doktoranckich ok. 10
Sylwetka absolwenta Absolwent studiów doktoranckich:

– zna główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, które stosuje w badaniach orientalistycznych,

– posiada szczegółową wiedzę niezbędną do wyjaśnienia specjalistycznych problemów badawczych z zakresu szeroko pojętej orientalistyki w ramach badań literaturoznawczych i językoznawczych,

– rozumie, charakteryzuje i w razie konieczności potrafi proponować rozwiązania złożonych procesów religijnych, kulturowych, językowych, politycznych i społecznych w wybranych krajach Orientu i Afryki,

– potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do stawiania hipotez, opisu i rozwiązania problemu badawczego zgodnie z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych,

– potrafi wyszukać, wyselekcjonować i wykorzystać najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie prowadzonych badań naukowych oraz publicznie zaprezentować wyniki tych badań,

– umie współdziałać w zespole badawczym, wnosząc do niego umiejętności z zakresu prowadzonych badań naukowych i specjalności, którą reprezentuje,

– umie zaplanować, zorganizować i przeprowadzić badania w zakresie wybranej specjalności,

– rozumie wartość różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur,

– rozumie szczególną rolę społeczną nauki i potrzebę upowszechniania dokonań naukowych.

Rekrutacja:
Wszystkie wymagane dokumenty – podanie z systemu IRK,

– dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia,

– życiorys,

– 3 zdjęcia,

– udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement/wyciąg z indeksu),

– informacja o znajomości języków obcych,

– zaświadczenie o znajomości języka orientalnego na poziomie B2 (nie dotyczy native speakerów)

– opis zainteresowań naukowych kandydata,

– informacja o aktywności naukowej kandydata (w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach),

– projekt badawczy (o objętości 2 stron ~ 4000 znaków) przygotowany wg wzoru dostępnego na stronie Wydziału Orientalistycznego i zatwierdzony przez przyszłego opiekuna naukowego,

– opinia opiekuna naukowego dotycząca pracy naukowej i dydaktycznej kandydata,

– zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Orientalistycznego na opiekę naukową nad kandydatem.

Termin składania dokumentów od 4 do 18 września 2017 r.
Limit miejsc 20
Zasady rekrutacji  1. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę projektu badawczego, ocenę rozmowy kwalifikacyjnej, ocenę aktywności naukowej, średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia kandydata albo jednolitych studiów magisterskich i znajomość języków obcych.

2. Kandydaci będą przyjmowani w zależności od uzyskanej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 50, z czego maksymalnie za:

– projekt badawczy – 25 punktów,

– rozmowę kwalifikacyjną – 10 punktów,

– aktywność naukową – 5 punktów,

– średnią ze studiów – 5 punktów,

– znajomość języków obcych – 5 punktów.

3. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22 września 2017 r.

Termin ogłoszenia wyników 25 września 2017 r.
Miejsce ogłoszenia wyników – tablica informacyjna Katedry Języków i Kultur Afryki na Wydziale Orientalistycznym, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,

– strona internetowa: http://www.orient.uw.edu.pl

Termin rozpoczęcia studiów doktoranckich

1 października 2017 r.

Dodatkowe informacje http://www.orient.uw.edu.pl

http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl