Skip to main content

Najnowsze publikacje WO

Radykalny islam: studium wybranych aspektów myśli polityczno-religijnej Sayyida Quṭba; Państwo a religia według sekularystów egipskich

Krzysztof Traba, Maciej Jan Śmigiel

Nowa książka z serii: Islam wczoraj i dziś: Krzysztof Traba, Radykalny islam: studium wybranych aspektów myśli polityczno-religijnej Sayyida Qutba; Maciej Śmigiel, Państwo a religia według sekularystów egipskich jest dostępna dla czytelników pod następującymi adresami:

Caucasica Antiqua et Christiana

edited by David Kolbaia. Volume One. Faculty of Oriental Studies University of Warsaw, Warsaw 2021, 250pp. ISBN 978-83-65135-07-0.

Polski sumerolog i znawca języków kartwelskich Jan Braun uważał, że języki kartwelskie, należące do rodziny języków paleo-kaukaskich, mają najwięcej wspólnego z językiem baskijskim. Potwierdzają to nie tylko liczne paralele typologiczne między tymi językami, takie jak konstrukcja ergatywna zdań, wieloosobowość czasownika, system liczebnikowy (oparty na 20) itp., ale także wspólne pochodzenie większości wyrazów. Liczne materiały językowe, antropologiczne i archeologiczne pozwalają przypuszczać, że obszarem pierwotnego umiejscowienia plemion kartwelskich był Mały Kaukaz. Ukształtowanie się ich wspólnego języka musiało mieć miejsce na Kaukazie w V–IV wieku p.n.e. Jeśli potwierdzi się genetyczne związki między językiem baskijskim a ibero-kaukaskim (kartwelskim), to należy przyjąć, że ta pierwotna jedność plemienna i etniczna posługiwała się wspólnym językiem. Naukowcy przypuszczają, że użytkownicy tych języków oddzielili się od siebie bardzo dawno temu; ich podobieństwa są trudne do wyśledzenia i wymagają specjalnych badań. Niniejszy tom zawiera cenne materiały, które pogłębiają i uszczegóławiają niektóre zagadnienia lub przedstawiają je w inny sposób na podstawie przeprowadzonych niedawno badań. Niezwykle konieczne i aktualne jest osiągnięcie głębszego zrozumienia problemów baskijskich i kaukaskich, teorii na temat ich pochodzenia i rozwoju. Badania nad problematyką starożytnej historii Kaukazu spowodowały konieczność poszerzenia dotychczasowych postulatów badawczych i dzielenia się odkryciami ze środowiskiem akademickim. Książka poświęcona pamięci Profesora Jana Braun.

Społeczeństwo obywatelskie wobec dyktatury Aliaksandra Łukaszenki

REDAKCJA NAUKOWA MONOGRAFII:

 • Władzimir Astapienka
 • Pavel Latushka

WYDAWCA: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa 2021

ISBN: 9788367208109

SPIS TREŚCI:

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

 • Jan Malicki, Wstęp, s. 3-4
 • Pawieł Łatuszka, Narodowy Zarząd Antykryzysowy. Czas na działanie, s. 5-6
 • Rozdział I : Początek oporu i tworzenie nowych struktur społeczeństwa obywatelskiego, s. 7 -25
 • Rozdział II : Działania i akcje protestacyjne Narodowego Zarządu Antykryzysowego w relacjach światowych mediów, s. 26 – 92
 • Rozdział III : Oświadczenia przedstawicieli Narodowego Zarządu Antykryzysowego na forach międzynarodowych, 92 – 110
 • Uwagi redakcyjne i bibliografia, s. 111 – 120

Łączna liczba stron: 124

Państwa. Narody. Pogranicza. Idee

Podtytuł: Tom Wykładowców na Jubileusz 30-lecia Studium Europy Wschodniej UW

Redakcja: Monografia zbiorowa pod redakcja Jana Malickiego

Wydawnictwo: Studium Europy Wschodniej UW

Miejsce i data wydania: Warszawa 2021

ISBN 978-83-67208-09-3

 1. Spis treści

Wstęp, s. 5 – 8

 • Jan Malicki, Od Redaktora tomu, s. 9 – 14

Państwa i Narody

 • Ola Hnatiuk, Asymetria narracji i relacji wzajemnych. O Sojuszu Piłsudski–Petlura 1920 z perspektywy stulecia, s. 17 – 26
 • Аndrej Czarniakiewicz, „Inwestycja w lojalność”
  Próby finansowania białoruskiego ruchu narodowego przez polskie instytucje rządowe, s. 27 – 70
 • Tadeusz Gawin, Operacja polska (1937-1938)- kurs na pełną i ostateczną asymilację polskiej mniejszości narodowej BSRR, s. 71 – 90
 • Ludwika Włodek, Osiadły Tadżyk vs. Koczowniczy Uzbek. Osiadłość jako wartość w tadżyckiej ideologii narodowej, s. 91 – 110
 • Andrzej Buczyński, Schyłkowe przedstawienia carskiej władzy, s. 111 – 124
 • Jakub Sadowski, W stronę cywilizacji rosyjskiej i rosyjskiego świata. O semiotyczno-kulturowych uwarunkowaniach niektórych figur w przemówieniach patriarchy Cyryla, s. 125 – 136
 • Henryk Litwin, Kto był finansowym beneficjentem inkorporacji województw ruskich w 1569 roku – Korona czy Wołyń i Ukraina, s. 137 – 146

Pogranicza państw i narodów

 •  Kazimierz Jurczak, Pogranicze kulturowe jako wyzwanie cywilizacyjne Pogranicze kulturowe jako wyzwanie cywilizacyjne Rumunia w zjednoczonej Europie, s. 149 – 164
 • Aliaksandr Smalianchuk, W poszukiwaniu idei narodowej: „krajowość” początku XX wieku jako próba ideologii „Polaków litewskich”, s. 165 – 182
 • Ina Sorkina, Historical multiculturalism in Belarus: between myth and reality
 • (on the example of Iŭje), s. 183 – 200
 • Shahla Kazimova, W kwestii nazwy Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej. Od tożsamości pogranicza do idei niepodległego Azerbejdżanu, s. 201 – 218
 • Rigels Halili, Folkloristics and ethnography in Albania and Kosovo during 1945-1991 – different paths but similar approach, s. 219 – 236
 • Mariusz Kowalski, Limes Sorabicus – granica między wschodem a zachodem Europy w świetle badań genetycznych, s. 237 – 258

Państwa i ich historie 

 • Aliaksandr Krautsevich, Białoruska samoświadomość, kultura i państwo w kontekście historycznym, s. 261 – 270
 • Hienadz Sahanowicz, Nauka czy polityka historyczna? O pewnych metamorfozach
  oficjalnej historiografii Białorusi, s. 271 – 280
 • Hennadij Semianczuk, Dawna Białoruś w historycznej koncepcji polskiego mediewisty Henryka Paszkiewicza (1897-1979), s. 281 – 290
 • Kazimierz Wóycicki, Dwie opowieści o średniowiecznej Rusi, s. 291 – 316
 • Dawid Kolbaia, Matiane Kartlisa s. 317 – 354

Ludzie i ich idee

 • Leszek Zasztowt, Antropocen, epoka postliberalna, czy neo barbaricum? s. 357 – 368
 • Joanna Gierowska-Kałłaur     , Geneza i konsekwencje rozłamu w gronie Szubrawców wileńskich w grudniu roku 1919, s. 369 – 390
 • Hubert Łaszkiewicz, Rosyjski bunt. Stiepan Razin w kinie rosyjskim i radzieckim, s. 391 – 404
 • Irena Bilińska, Działalność emancypacyjna kobiet na ziemiach czeskich i słowackich na rzecz politycznego równouprawnienia w XIX i XX wieku, s. 405 – 426
 • Elżbieta Znamierowska-Rakk, Koncepcja Międzymorza w polityce II Rzeczypospolitej, s. 427 – 440
 • Mariusz Maszkiewicz, Geopolityka – pułapki krytycznego rozumu, s. 441 – 458

Ludzie i ich losy

 • Marek Radziwon, Kim pani dla niego jest? Frida Wigdorowa i proces Josifa Brodskiego, s. 461 – 480
 • Andrzej Żbikowski, Co wiedział rotmistrz Witold Pilecki o mordowaniu Żydów w Auschwitz, s. 481 – 490
 • Siarchei Tokts, Struktury rodzinne i społeczno-demograficzne szlachty zaściankowej na Grodzieńszczyźnie w latach trzydziestych i sześćdziesiątych XIX wieku, s. 491 – 512
 • Dariusz Maciak, Nolkenowie z Europy Środkowo-Wschodniej – uwag kilka, s. 513 – 524

Trzydzieści lat…

 • Wiktor Ross, 30-lecie Studium Europy Wschodniej, s. 527 – 530
 • Jarosław Książek, Studium Europy Wschodniej – impresje białoruskie, s. 531 – 545